Kurs GPG2LZ

Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Utifrån denna syftar kursen till att fördjupa förståelsen av skolans värdegrundsuppdrag kopplat till fostran för hållbar utveckling ur sociala perspektiv med fokus på jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde. Under den delen som är kopplad till skolans pedagogiska verksamhet ska den studerande dels fördjupa sitt pedagogiska ledarskap, dels utveckla fördjupade språkdidaktiska kunskaper med särskild fokus på engelska och svenska.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om teorier om sociala relationer, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i undervisning och på olika sociala arenor med relevans för skolans vardag
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier och erfarenheter i den egna undervisningen såväl reflektera över former för att förebygga som att aktivt motverka diskriminering och annan kränkande behandling i skolan
  • reflektera över sin egen position som pedagogisk ledare och skolan som en moralisk arena utifrån ovanstående teoretiska perspektiv
  • självständigt och i samarbete med verksamma lärare omsätta kunskaper inom ämnesundervisning med särskilt fokus på undervisning i engelska och svenska för åk 4-6, och problematisera dessa erfarenheter i relation till kursens centrala tematik
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten beakta och kommunicera grundläggande demokratiska värderingar och olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Utveckling och lärande 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JRP
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Maria Ström

Start vecka 4, 2025

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag i mötet mellan elever, lärare, vårdnadshavare och andra aktörer i skolan. Utifrån en teoretisk-kritisk bas belyser kursen de sociala relationernas komplexa karaktär samt synliggör och problematiserar normer som präglar dessa. Denna teoretiska bas utgörs av socialpsykologiska och sociologiska perspektiv på sociala relationer med särskilt fokus på frågor som rör maktrelationer och möten mellan människor i ett samhälle präglat av mångfald. Vidare behandlas sociala medier som arenor för barns, ungas och vuxnas sociala relationer. Kursen rör således skolans värdegrundsuppdrag utifrån sociala perspektiv på hållbar utveckling med fokus på jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde.

I mötet med skolans pedagogiska verksamhet förväntas den studerande ta ett utökat ansvar för undervisning i relation till tidigare erfarenheter under utbildningen. Vidare ges tillfälle att reflektera över skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete, skolan som moralisk och social arena samt hur detta påverkar rollen som pedagogiskledare och didaktiska överväganden. Här möter den studerande även didaktiska frågeställningar med särskilt fokus på undervisning i engelska och svenska. Dessa frågor preciseras och analyseras ytterligare i mötet med kursens tematiska perspektiv, innehåll och litteratur.

Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 13, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Utveckling och lärande 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KV9
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Maria Ström