Filosofi

Filosofi brukar kallas för ”läran om vishet” eller ”kärlek till vishet”. Förenklat utgörs filosofin av studiet av människans förståelse av sig själv som en individ som är självmedveten och självförstående, och dennes villkor för kunskap och handlande i världen.

Den som studerar filosofi kommer att möta en stor variation av problemområden rörande människan och människans liv i världen, som exempelvis vad är kunskap, vilka objekt existerar, vad är sanning, hur bör man leva sitt liv.

Traditionellt har man inom ämnet Filosofi delat upp den filosofiska verksamheten i Teoretisk filosofi som i första hand behandlar frågor om hur världen är beskaffad och studerar kunskapsprocessen, meningsteori och det logiska tänkandet, och Praktisk filosofi som i första hand behandlar frågor om hur världen bör vara och studerar till exempel etiska, politisk filosofiska, religionsfilosofiska och estetiska frågor. Vid Högskolan Dalarna bearbetas den teoretiska och praktiska filosofins problem i många fall inom ramen för en och samma kurs. Vid Högskolan Dalarna eftersträvas även inslag av icke-västerländsk filosofi i åtminstone kurser som behandlar filosofins historia. För närvarande görs detta i form av ERASMUS-samarbete med Institutionen för Filosofi och Sociologi, Pedagogiska Universitetet i Krakow.

Att studera och ägna sig åt filosofi handlar om att låta problem genomgå en filosofisk analys. Någon absolut enad tanke kring vad den filosofiska analysen innebär finns inte bland verksamma filosofer, förutom att det i grunden handlar om att analysen ska begripliggöra och klargöra problemet och dess möjliga lösningar på ett klart och tydligt sätt.

Att studera filosofi ger god träning i kritiskt tänkande, analys och argumentation och kan med fördel läsas som komplement till andra utbildningar då det i många avseende utgör grunden för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Utbildning

Inom ämnet Filosofi ges kurser på grundnivå 1. Dels ges fristående kursen Filosofi I 30 hp som är en kombination av både teoretisk och praktisk filosofi med problemområden som filosofins historia, filosofisk metod i form av argumentationsanalys och logik samt kritiskt tänkande, kunskapsteori och vetenskapsteori samt moralfilosofi. Dels ges olika 7,5 hp kurser som fristående kurser. I kursen Filosofins historia finns även ett kortare inslag med Indisk och Kinesisk filosofi.

Förutom fristående filosofikurser ges även kurser som riktar sig till olika program inom Högskolan Dalarna. För det första, kursen Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori som riktar sig till Samhällsvetarprogrammet, för det andra Etik för idrottsledare som riktar sig till Sport Managementprogrammet, samt för det tredje Humanvetenskapernas vetenskapsteori som riktar sig till Masterprogrammet i Interkulturella Litteraturstudier.

Förutom dessa kurser undervisar filosofiämnets personal i framförallt vetenskapsteori och moralfilosofi inom ett flertal olika program och utbildningar vid Högskolan Dalarna, exempelvis Lärarutbildningen, Religionsvetenskap, Företagsekonomi, Fysioterapi, samt kursen Utbildningsfilosofiska perspektiv i Magisterprogram i Pedagogiskt arbete.

Forskning

Forskning inom ämnet bedrivs utifrån en i vid mening språkfilosofisk och analytisk filosofisk tradition där dels traditionella filosofiska problem belyses (exempel på sådana problem är rationalitet, sanning, medlidande, kommunikation och tolkningsteori), och dels tillämpad filosofi inom området Idrottsfilosofi.

Samverkan

Ämnet Filosofi samverkar med utbildningsanordnare i vilket olika filosofiska områden diskuterats både i gymnasieskolor såväl som vid Filosofiska caféer anordnade av externa parter.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Publikationer

För publikationer, se respektive personals personliga profilsida:

Roger Melin

Palle Leth

Peter Nilsson

Kontaktinformation

Universitetslektor filosofi

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: