Utbildningsprogram SHALG

Samhällsvetarprogrammet

Är du intresserad av att jobba med samhällsfrågor, politik, jämställdhet, demokrati eller sociala attityder? Då är samhällsvetarprogrammet något för dig. Med en examen som samhällsvetare kan du jobba som handläggare, utredare, analytiker, statistiker, politisk sekreterare och ombudsman med mera.
180 högskolepoäng Grundnivå

Samhället har idag ett stort och växande behov av välutbildade samhällsvetare. Benämningen "samhällsvetare" är mycket bred och inbegriper många olika yrkesgrupper och yrkesinriktningar. Titeln Samhällsvetare omfattar de flesta som har läst en akademisk utbildning med tyngdpunkt inom det samhällsvetenskapliga.

Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna ger dig stor valfrihet att utforma din egen utbildningsprofil. På de första tre terminerna ges introducerande samhällsvetenskapliga kurser. Därefter görs ett val antingen mot statsvetenskap eller mot sociologi. På programmets femte termin, som är utan platsgaranti i programmet, får du möjlighet att studera utomlands eller att välja fritt bland kursutbudet i Sverige.

Som akademiskt ämne är statsvetenskap och sociologi brett allmänbildande. Du får nyttiga kunskaper oavsett om du vill arbeta inom offentlig förvaltning, som journalist eller kanske inleda en karriär som forskare. Statsvetenskap som ämne inkluderar allt från ideologier, politiska system till internationella relationer och offentliga institutioner. Sociologi som ämne inkluderar allt från välfärdsstaten, arbetsliv, ledarskap till social ojämlikhet och sociala relationer.

Fördelar för dig som väljer Samhällsvetarprogrammet:

 • Du får grundläggande kunskaper i samhällsvetenskap med goda fördjupningsmöjligheter inom dina intresseområden.
 • Du kan själv designa utbildningen.
 • Du fördjupar dig inom statsvetenskap eller sociologi.
 • Du har möjlighet att studera utomlands.

Utbildningens innehåll

Samhällsvetarprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och du kan efter godkänd utbildning ta ut en kandidatexamen antingen med huvudområdet statskunskap eller med huvudområdet sociologi.

Att läsa samhällsvetarprogrammet vid högskolan ger dig stor valfrihet i att studera just de kurser som du är intresserad av. En del av programmet bygger nämligen på att du fritt själv väljer kurser ur hela det kursutbud som finns. Om du vill ha hjälp vid dessa kursval hjälper såväl en programansvarig som en studievägledare till.

Under programmets samtliga tre år ges utrymme för kontinuerlig kontakt med arbetslivet. Detta sker i form av professionell studievägledning genom återkommande seminarier, liksom genom gästföreläsningar inom alumniverksamhet. Mentorer från utvalda organisationer i arbetslivet deltar genom programmets branschråd. Dessa kontaktytor med arbetslivet skapar samtidigt grunden för programmets fältarbeten och ger förutsättningar för fördjupade insikter i arbetslivets krav och förändringsprocesser.

Här nedan finner du på ett övergripande sätt hur din utbildning kommer att se ut termin för termin beroende på om du väljer statskunskap eller sociologi som fördjupning.

År 1
Som alldeles ny student kan det vara svårt att veta vad man vill läsa och vad man kan läsa. Under det första årets studier erbjuder vi därför en ett paket med introducerande kurser i samhällsvetenskaplig teori och metod, samt rättsvetenskap.

År 2
År två väljer du att antingen fördjupa dig i statskunskap eller sociologi. I den mån du vill ha hjälp med de olika kursvalen bistår studievägledare och programansvarig. Beroende på vilken ämnesinriktning du valt kommer du dessutom att läsa kurser i lite olika ordning.

Andra året innebär att du får fördjupade kunskaper i samhällsvetenskaplig teori och metod genom att du introduceras antingen till statskunskap eller till sociologi. Under det andra året kommer du att övas i att utföra ett kvalificerat analys-/utredningsarbete utifrån valda ämnestillämpningar. 

År 3
Under det tredje året fördjupas dina teoretiska och metodologiska kunskaper inom vald ämnesfördjupning ytterligare. Efter genomfört år vilket inkluderar författandet av ett exaamensarbete kommer den studerande att kunna ta ut en filosofie kandidatexamen. Efter avslutat år ska du ha allmänna kunskaper som gör att du kan arbeta med kvalificerat analys-/utredande arbete samt projektledande arbete i många olika verksamheter. Dessutom kommer du att ha ämnesspecifika kunskaper inom vald inriktning som gör att du kommer att kunna arbeta antingen inom det politiska området i bred mening eller med socialt relaterat utredningsarbete. Vid sidan av dessa ämnesstudier får du fritt välja att läsa kurser som du tycker är intressanta i det kursutbud som finns i termin fem.

När det gäller ämnesfördjupningen under dina studier finns det för närvarande vid högskolan två olika valmöjligheter inom programmet, en statsvetenskaplig och en sociologisk (se nedan).

Programmets huvudsakliga upplägg

Under utbildningens tre första terminer läses flera olika introducerande samhällsvetenskapliga kurser på programmet. Därefter görs ett val antingen mot statsvetenskap eller mot sociologi. Förutom dessa inriktningar behöver den studerande fritt välja kurser ur befintligt kursutbud. Detta betyder att du till skillnad från många andra program som student har stor frihet att efter eget intresse skapa din egen utbildningsprofil. För att göra dessa val har du om du vill ha stöd från såväl studievägledare som programansvarig.

Med statsvetenskap menas det vetenskapliga studiet av politik. Detta innebär att du som student lär dig att förstå politiska system, att förklara varför händelser inträffar samt får kunskap om de mekanismer som knyter samman politiska fenomen. Makt och demokrati är två av statsvetenskapens centrala begrepp. Dessa tillämpas i analyser av politik på olika nivåer, såväl inom stater som mellan stater och samspelet mellan dessa nivåer. Statsvetare beskriver, förklarar och värderar de politiska institutionerna.

Med sociologi menas det vetenskapliga studiet av samhället och "det sociala", där studieobjektet spänner från mikroprocesser som sociala relationer i familjen till makroprocesser som globala strukturer och processer. Detta innebär att du som student lär dig förstå förhållandet mellan samhällsstrukturer, människan och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå. Centrala studieområden inom sociologi är makt- och klassanalyser, arbetslivet, utbildningssystemet, sociala rörelser, sociala identiteter och välfärd. Socionomer beskriver, förklarar och värderar förhållandet mellan samhälleliga processer och människors livssammanhang.

Som akademiskt ämne är statsvetenskap och sociologi brett allmänbildande där du får nyttiga kunskaper oavsett om du vill fördjupa dig i ämnet och arbeta inom offentlig förvaltning, som journalist eller kanske gå vidare för att inleda en karriär som forskare. Du kan också välja att skaffa dig en inblick i ämnet där statsvetenskaplig och sociologisk kunskap är nyttig för att förstå de sammanhang där du kommer att agera som företagare, ingenjör, lärare eller ekonom. Statsvetenskap som ämne inkluderar allt från ideologier och värderingar till internationella relationer och offentliga institutioner. Huvudteman är offentlig politik och förvaltning, jämförande politik, internationella relationer samt politisk teori och idéhistoria. Några vanliga huvudteman för sociologi rör social marginalisering, organisation, klass- och könsproblematik, avvikande beteende, urban/ruralproblematik, attitydpåverkan och arbetsmiljöfrågor.

Programmet erbjuder fördjupning i sociologi respektive statsvetenskap

Eftersom programmets femte termin är valbar utan platsgaranti finns möjligheter att själv påverka sin utbildning enligt framtida yrkesinriktning och huvudintresse. Den valbara terminen underlättar möjligheten att studera vid något av våra avtalsuniversitet utomlands. Med hjälp av våra studievägledares karriärvägledning och genom att du under utbildningen får möta tidigare studenter samt representanter från potentiella framtida arbetsgivare ges du goda möjligheter att medvetet välja inriktning och utveckla din kompetens som samhällsvetare. Möjlighet att knyta kontakter med branscher ges även via examensarbetet.

Under programmets första år ges en bred introduktion till samhällsvetenskap, introduktion i sociologi och statsvetenskap, samt en termin med introduktion till rättsvetenskap och förvaltnings- och samhällsekonomi.

Under andra året fortsätter du med 15 högskolepoäng i vardera sociologi och statsvetenskap innan du väljer ditt fördjupningsämne: inom den statsvetenskapliga inriktningen studeras politiken med ett särskilt fokus på internationella relationer samt europeisk politisk utveckling. Sociologiämnet som inriktning behandlar centrala socialpsykologiska teoribildningar och sociologiska teorier om välfärdsstaten.

Det tredje året börjar med en valbar termin utan platsgaranti och avslutas med ytterligare fördjupning i ditt fördjupningsämne, inklusive examensarbetet.

Studera utomlands

Dessutom, om du är intresserad av att få internationella erfarenheter, så kan du med lätthet utnyttja något av våra många utbytesavtal. Det gör dig väl förberedd när du träder ut på arbetsmarknaden.

Vad blir du efter utbildningen?

Exempel på anställningar som våra studenter har fått:

Allmänna anställningar som våra studenter fått och som inte är beroende av inriktning

 • Handläggare/Utredare
 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlare/Utredare AMS
 • Utredare/Handläggare
 • Migrationsverket
 • Projektledare ALMI

Anställningar relaterade till den inriktning på programmet som du väljer

Statsvetenskap

 • Kvalificerade utredare
 • Myndighetsutvecklare
 • Kommunsekreterare

Sociologi

 • Flyktingsamordnare Migrationsverket
 • Handläggare Försäkringskassan
 • Psykiatrisk handläggare
 • Privat verksamhet

Programmet förbereder nämligen dig som student på administrativt, utredande och projektledande arbete i ett brett spektrum av verksamheter såväl inom privat som offentlig sektor.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden har ett stort och växande behov av välutbildade handläggare och utredare med både breda och fördjupade kunskaper om samhället. Här finns stora möjligheter att vara med och forma utvecklingen av vårt gemensamma samhälle.

En prognos som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort visar att behovet av samhällsvetare kommer att öka. När det gäller samhällsvetare är det främst de som skaffar sig en högskoleutbildning som kommer att ha en expanderande arbetsmarknad.

Examen

Filosofie kandidatexamen antingen i statsvetenskap eller i sociologi.


Senast granskad: