Kurs FI1040

Etik för idrottsledare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikter i centrala moralfilosofiska begrepp, principer och normativa etiska teorier
  • etiskt problematisera och analysera idrott och ledarskap utifrån föreställningen om den moraliskt gode idrottsledaren.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, redogöra för och diskutera centrala etiska frågor och problem kopplat till idrott och ledarskap inom idrott, såsom till exempel doping, rättvisa, fair play och makt
  • söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor
  • inta ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt till etik och ledarskap inom idrotten, samt tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur
  • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till idrotten i allmänhet och idrottens ledarskap i synnerhet.