Kurs FI1031

Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
  • grundläggande insikter i begrepp och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin
  • grundläggande kunskaper om forskningsprocessens innehåll
  • begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys
  • grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
  • förhålla sig reflekterande till problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin, samt göra enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin
  • på ett grundläggande sätt tillämpa olika vetenskapsteoretiska perspektiv på forskning och förhålla sig kritiskt till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metod
  • identifiera och avgränsa problemområden inom kunskapsteori och vetenskapsteori
  • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom ämnet filosofi
  • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.