Kursplan

Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori

Kurskod
FI1031
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Filosofi (FIA)
Ämnesgrupp
Filosofi
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2010-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-30.
Reviderad
Reviderad 2014-07-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-07-01.

Mål

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:

 • grundläggande insikter i begrepp och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin
 • grundläggande kunskaper om forskningsprocessens innehåll
 • begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys
 • grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
 • förhålla sig reflekterande till problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin, samt göra enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin
 • på ett grundläggande sätt tillämpa olika vetenskapsteoretiska perspektiv på forskning och förhålla sig kritiskt till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metod
 • identifiera och avgränsa problemområden inom kunskapsteori och vetenskapsteori
 • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom ämnet filosofi
 • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Innehåll

Kursen är en introduktion till epistemologi (kunskapsteori) och vetenskapsteori. I kursen behandlas och diskuteras ett flertal grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, teorier och problem. Exempel på begrepp som behandlas är hypotes, observation, sanning och vetenskaplighet. Exempel på vetenskapsteoretiska teorier som behandlas och diskuteras är den hypotetiskt-deduktiva metoden, logisk positivism, falsifikationism samt hermeneutik. Grundläggande vetenskapsteoretiska problem som kursen behandlar är huruvida det finns en vetenskaplig metod, om vetenskapen är rationell, samt om vetenskapliga teorier kan vara sanna.

Examinationsformer

Examination sker i form av:

 • muntlig bedömning i samband med seminariedeltagande, samt
 • skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter, samt diskussionsseminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas i Filosofi I.
Denna kursplan ersätter FI1005.