Kurs SS3009

Litteracitet och flerspråkighet

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • diskutera frågor gällande litteracitetens betydelse, funktion och gränser i olika språkliga och kulturella sammanhang
  • analysera olika frågor relaterade till skriftspråksanvändning i flerspråkiga sammanhang
  • kritiskt diskutera frågor kring makt och undervisning i relation till litteracitet
  • visa djup insikt inom ett område inom kunskapsområdet litteracitet och flerspråkighet
  • visa insikt om metodologiska frågor i relation till etnografiskt inriktad litteracitetsforskning.