Kursplan

Litteracitet och flerspråkighet

Kurskod
SS3009
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2014-10-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-30.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • diskutera frågor gällande litteracitetens betydelse, funktion och gränser i olika språkliga och kulturella sammanhang
  • analysera olika frågor relaterade till skriftspråksanvändning i flerspråkiga sammanhang
  • kritiskt diskutera frågor kring makt och undervisning i relation till litteracitet
  • visa djup insikt inom ett område inom kunskapsområdet litteracitet och flerspråkighet
  • visa insikt om metodologiska frågor i relation till etnografiskt inriktad litteracitetsforskning.

Innehåll

I denna kurs studeras litteracitet utifrån ett flerspråkigt perspektiv. Den teoretiska ansatsen är etnolingvistisk, vilket innebär att litteracitetens betydelse, funktion och gränser i olika språkliga och kulturella sammanhang står i fokus. Frågor relaterade till skriftspråksanvändning i flerspråkiga sammanhang, i synnerhet skriftspråksanvänding i multimodala sammanhang. Även frågor om relationer mellan litteracitet och makt samt mellan litteracitet och undervisning behandlas. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre fördjupningsstudie inom ett väl avgränsat område av relevans för kursen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en mindre fördjupningsuppgift som redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Arbetsformer

Arbetsformerna i kursen utgörs av föreläsningar och seminarieövningar. Beroende på antalet studerande i kursen kan den komma att ges som läskurs.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Kursen kan ingå i magisterexamen i Svenska som andraspråk.

Summary in English

In this course, literacy is studied from a multilingual perspective. The theoretical approach is ethnolinguistic, which means that the meaning, function and borders of literacy in different linguistic and cultural contexts are the focus. Questions related to the use of literacy in multilingual settings, in particular in multimodal contexts, are examined. Also, questions about the relation between literacy and power as well as literacy and education are examined. Within the framework of the course, the student carries out a small indepth study in a well defined area of relevance for the course.