Kurs ASS258

Examensarbete i svenska som andraspråk för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om ett avgränsat didaktiskt forskningsområde inom svenska som andraspråk omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsresultat och aktuella forskningsbehov
  • utifrån tidigare forskning formulera en väl avgränsad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka och analysera insamlat material samt därvid följa gängse forskningsetiska regler
  • inom givna ramar genomföra en självständig studie med krav på vetenskapligt värde genom god förankring i teori och tidigare forskning, relevant insamlings- och analysmetod, samt argumentation som vilar på tidigare forskning och väl genomförd materialinsamling
  • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat samt argumentera för analys och slutsatser med ett vetenskapligt förhållningssätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom konstruktiv respons och på så sätt bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat område av andraspråksforskningen.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp, Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning, 30 hp, Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36JS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
9 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.