Kursplan

Examensarbete i svenska som andraspråk för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

Kurskod
ASS258
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2020-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om ett avgränsat didaktiskt forskningsområde inom svenska som andraspråk omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsresultat och aktuella forskningsbehov
  • utifrån tidigare forskning formulera en väl avgränsad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka och analysera insamlat material samt därvid följa gängse forskningsetiska regler
  • inom givna ramar genomföra en självständig studie med krav på vetenskapligt värde genom god förankring i teori och tidigare forskning, relevant insamlings- och analysmetod, samt argumentation som vilar på tidigare forskning och väl genomförd materialinsamling
  • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat samt argumentera för analys och slutsatser med ett vetenskapligt förhållningssätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom konstruktiv respons och på så sätt bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat område av andraspråksforskningen.

Innehåll

I denna kurs genomför den studerande en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i en didaktisk frågeställning inom ämnet svenska som andraspråk som redovisas skriftligt samt diskuteras i en uppsatsventilering. Det självständiga arbetet genomförs enskilt och under handledning. I kursen ingår också att den studerande opponerar på en annan students vetenskapliga undersökning samt försvarar sin egen och dess slutsatser.

Examinationsformer

Kursen examineras genom det egna självständiga examensarbetet, försvar av detta samt opponering på annans examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbete består av det självständiga arbetet. Handledning genomförs enskilt i kombination med grupphandledning och obligatoriska seminarier, samt genom föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp, Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning, 30 hp, Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Val av uppsatsämne ska godkännas av handledare.