Kurs SS1063

Nybörjarsvenska för internationella studenter IV

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Under kursen behandlas ett enklare skönlitterärt verk samt texter av olika karaktär inom olika ämnesområden. Den studerande övas i att skifta uppmärksamhet mellan textens form och innehåll. Ytterligare grammatiska aspekter av språket på ord-, menings-, och textnivå uppmärksammas och den studerande granskar kritiskt och rättar sina egna och andras texter utifrån grammatiska aspekter. Individuella muntliga anföranden, debatter i grupp samt skriftliga reflektioner utgör viktiga delar av kursen. Den studerande fördjupar även sina kunskaper om det svenska samhället och jämföra dessa med erfarenheter från sina respektive hemländer.

Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Nybörjarsvenska för internationella studenter III, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V346C

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande breddar och fördjupar sina kunskaper i svenska språket. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • tillgodogöra sig, återge och diskutera huvudinnehållet i texter av olika karaktär, såväl enklare skönlitterära som populärvetenskapliga fakta- eller tidningstexter
  • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper genom att kritiskt granska och bearbeta sin egen eller en kurskamrats text och reflektera över såväl form som innehåll
  • hålla individuella muntliga presentationer på svenska inför en mindre grupp på ett sätt så att innehållet framgår klart
  • visa förmåga att bedöma, diskutera och bemöta en annan persons argument på lättförståelig svenska
  • reflektera över olika företeelser i det svenska samhället och jämföra dessa med egna erfarenheter i tal och skrift
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Nybörjarsvenska för internationella studenter III, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H36HZ