Kursplan

Nybörjarsvenska för internationella studenter IV

Kurskod
SS1063
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad
Reviderad 2014-04-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande breddar och fördjupar sina kunskaper i svenska språket. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • tillgodogöra sig, återge och diskutera huvudinnehållet i texter av olika karaktär, såväl enklare skönlitterära som populärvetenskapliga fakta- eller tidningstexter
  • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper genom att kritiskt granska och bearbeta sin egen eller en kurskamrats text och reflektera över såväl form som innehåll
  • hålla individuella muntliga presentationer på svenska inför en mindre grupp på ett sätt så att innehållet framgår klart
  • visa förmåga att bedöma, diskutera och bemöta en annan persons argument på lättförståelig svenska
  • reflektera över olika företeelser i det svenska samhället och jämföra dessa med egna erfarenheter i tal och skrift

Innehåll

Under kursen behandlas ett enklare skönlitterärt verk samt texter av olika karaktär inom olika ämnesområden. Den studerande övas i att skifta uppmärksamhet mellan textens form och innehåll. Ytterligare grammatiska aspekter av språket på ord-, menings-, och textnivå uppmärksammas och den studerande granskar kritiskt och rättar sina egna och andras texter utifrån grammatiska aspekter. Individuella muntliga anföranden, debatter i grupp samt skriftliga reflektioner utgör viktiga delar av kursen. Den studerande fördjupar även sina kunskaper om det svenska samhället och jämföra dessa med erfarenheter från sina respektive hemländer.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar under kursens gång samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift.

Arbetsformer

Undervisningen sker nästan uteslutande på svenska i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Nybörjarsvenska för internationella studenter III, 7,5 hp

Övrigt

Kursen vänder sig till Erasmusstudenter.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.