Arbetsplatsen till klassrummet

Här presenteras ett fiktivt verkstadsföretag i Sverige, deras verksamhet, utvecklingsmöjligheter och problem. Dessa sidor är tänkta att användas i olika undervisningssammanhang som ett komplement och alternativ till studiebesök.

Avsikten har varit att så långt möjligt förmedla de intryck och den information som ett riktigt besök kan ge.

Företaget presenteras genom ett antal videosekvenser, texter, intervjuer och ett omfattande faktamaterial om verksamhetens produktionstekniska och ekonomiska förutsättningar samt arbetsmiljöförhållanden. Besökaren kan i obegränsad omfattning och valfri ordning ta del av materialets olika delar.

I anslutning till innehållssidorna finns arbetsuppgifter som kursdeltagaren skall genomföra inom ramen för olika kursavsnitt. I referensavsnittet finns det förslag på relevanta informationskällor inom ämnesområdet som kan vara viktiga för att lösa arbetsuppgifterna.

Om Industriföretaget AB

Företaget startades 1977 och har mer än 25 års erfarenhet som leverantör till stålindustrin i hela världen. Företaget har i dag 3 delägare varav en har varit med från starten.

Detta är ett verkstadsföretag som är specialiserade inom påsvetsning av rullar till stålverken. Företaget är nischat inom sitt smala segment och ser sig som pionjärer inom sitt område.

Marknaden är geografisk spridd över hela världen.

Inom sitt produktområde är man specialiserade på att erbjuda en bred service från råmaterial till färdig produkt. Företagets motto är att alltid garantera produkter av hög kvalitet enligt kundens krav och önskemål.

Företaget är certifierade enligt kvalitetssystemet SS-EN ISO 9001:2000.

På företaget arbetar 46 personer.

Besök företaget

Här kan du genomföra ett företagsbesök och titta på de olika lokalerna.

Undersökningar och rapporter

För att identifiera olika typer av behov av insatser och projekt för att utveckla verksamheten kan det finnas anledning att genomföra särskilda analyser. Analyserna kan exempelvis vara inriktade på verksamhetens effektivitet eller förutsättningarna för att personalen skall genomföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt.

Här redovisas exempel på sådana metoder och resultat av undersökningar som genomförts på företaget. Normalt sett har företagen själva inte de resurser som krävs för att genomföra sådana undersökningar utan man är hänvisad till att anlita konsulter. När det gäller arbetsmiljöfrågor är företagshälsovården en naturlig samarbetspartner.

Produktivitetspotentialanalys (PPA)

En ständigt aktuell fråga inom all företagsverksamhet är vilka eventuella behov som finns för att effektivisera verksamheten samt hur detta kan ske. Ett flertal metoder för att göra en sådan analys finns tillgängliga.

Produktivitetspotentialanalys (PPA) är en metod som möjliggör en snabb analys av ett företags produktivitetspotential. Metoden har utvecklats vid Chalmers tekniska högskola under ledning av professor Anders Kinnander och teknologie doktor Peter Almström. Syftet med PPA-metoden är att kunna synliggöra den verkliga produktivitetspotentialen i tillverkande företag och därmed göra det möjligt att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. 

På Industriföretaget AB har en produktionspotentialanalys genomförts under sommaren 2007. Analysrapporten kan du ta del av här nedan.

Rapport Produktivitetspotentialanalys - Industriföretaget AB

Work Environment Screening Tool (WEST)

WEST är en metod för att genomföra en riskanalys med avseende på arbetsmiljön som också ger ekonomiska aspekter på riskerna.

Krav på att genomföra riskanalyser med avseende på arbetsmiljön är centralt i arbetsmiljölagen och de särskilda föreskrifterna om ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett antal olika metoder för att genomföra sådana riskanalyser finns tillgängliga. Vissa syftar mot specifika risker i särskilda verksamheter medan andra är mer generella och ger en bred överblick över alla typer av arbetsmiljörisker i en verksamhet. Ett exempel på en sådan metod är WEST som också ger ekonomiska aspekter på riskerna. WEST har utvecklats av Swerea IVF (numera RISE).

En begränsad WEST-undersökning har genomförts vid företaget och redovisas i en rapporten Arbetsrapport – WEST2-undersökning på Industriföretaget AB

Picture Mix Exposure (PIMEX)

I det praktiska arbetet på företaget, för att minska och eliminera arbetsmiljörisker, är det viktigt att förstå sambanden mellan arbetet och dess risker. För det ändamålet har en metod kallad PIMEX utvecklats. PIMEX innebär kortfattat att en arbetsplats videofilmas samtidigt som en aktuell arbetsmiljörisk mäts med ett direktvisande instrument.

Olika varianter av svetsning är en viktig del av verksamheten vid företaget. Sett ur arbetsmiljösynpunkt medför svetsning potentiella arbetsmiljörisker av olika karaktär som måste hanteras av arbetsmiljöansvariga och personal. Den rök som sprids ut i arbetsplatsluften är ett av problemen. Röken innehåller mycket små partiklar som består av de aktuella metallerna. Inandningen av röken medför hälsorisker och i arbetsmiljölagstiftningen ställs därför omfattande krav på vad som måste göras för att eliminera dessa risker.

I det praktiska arbetet på företaget för att minska och eliminera denna och liknade arbetsmiljörisker är det viktigt att förstå sambanden mellan processen och risker. För det ändamålet har en metod kallad PIMEX utvecklats. PIMEX innebär kortfattat att en arbetsplats videofilmas samtidigt som en aktuell arbetsmiljörisk mäts med ett direktvisande instrument.

I PIMEX-videosekvenserna (till höger) kan vi se hur mycket rök som finns i svetsarens inandningsluft i samband med några vanliga arbetsmoment. De sista tre sekvenserna till höger visar skillnaderna i exponering vid arbete med respektive utan friskluftsmask. Ett av exemplen visar effekten när tätningen mellan mask och hals har tagits bort.

PIMEX-metoden kan på samma sätt användas för att studera andra arbetsmiljörisker som exempelvis buller, vibrationer, andra luftföroreningar eller belstningsskaderisker. PIMEX har utvecklats av Gunnar Rosén och Ing-Marie Andersson vid Högskolan Dalarna.

Röster från företaget

Vid ett studiebesök ges normalt möjligheter att ställa frågor till och diskutera med olika företrädare för företaget. För att simulera en sådan frågestund har vi valt att i intervjuform låta några personer på företaget göra sina röster hörda.

Intervjuer

Några av frågeställningarna i intervjuerna är:
Vad ser VDn som viktiga ansvarsområden i sin roll? Vilka frågor tycker arbetsmiljöombudet är de mest angelägna? Hur resonerar det fackliga ombudet kring samverkansfrågor på företaget? Hur beskriver de tre intervjupersonerna företagets interna kommunikationsvägar?

Nedanstående länkar kräver inloggning.

Intervjuer

Intervju med arbetsmiljöombudet på företaget

Intervju med facklig ombud för IF Metall på företaget

Intervjuer med företagets VD

VD:n berättar om Industriföretaget

VD:n berättar om hur han ser på sin roll på Industriföretaget

VD:n berättar om arbetsmiljön på företaget

VD:n berättar om internkommunikationen på företaget

VD:n berättar om rekrytering på företaget

Frågeställningar

Frågeställning 1 - Hur företaget lever upp till systematiskt arbetsmiljöarbete

Du är chef på Industriföretaget AB och Arbetsmiljöverket har aviserat ett besök för att titta på hur väl företaget lever upp till ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fundera i termer av rutiner – vad kan företaget göra för att skapa ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • Ta reda på vad som krävs av företaget enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Välj ut tre riskområden (exempelvis stress, ergonomisk belastning, en process eller ett arbetsmoment).
 • Beskriv vilka risker som kan föreligga och vilka konsekvenser ett olycksfall eller en arbetsskada kan medföra.
 • Redogör för vilka specifika lagkrav och föreskrifter som kan vara aktuella för de olika fallen.
 • Med utgångspunkt i dina tre områden föreslå möjligheter till förbättringar och skapa därefter en handlingsplan.

Frågeställning 2 - Företagets rutiner kring facklig samverkan

Du är personalansvarig på företaget och skall lägga upp/se över företagets rutiner för facklig samverkan, information och förhandling.

 • Du börjar med att ta reda på vilka regler som styr samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
 • Du tar reda på vilka kollektivavtal som kan vara aktuella att teckna på företaget.
 • Du får välja ett område kring samverkan med fackliga organisationer och fokusera på detta (det kan röra information, samverkansförhandling eller tvisteförhandlingar). Redogör för de rättsliga ramar som finns kring detta.
 • Du skall också redogöra för hur företaget ser på arbetsplatsträffar och allmän information internt till samtliga anställda. Ser informationsvägarna annorlunda ut gentemot de fackliga organisationerna.
 • Med utgångspunkt från ovan framtagen information föreslår Du förbättringar som kan göras på företaget.
Frågeställning 3 - Etik kring medicinsk övervakning

Du är personalansvarig på företaget. Företagets VD säger att man på företaget beslutat att arbetssökande och anställda skall genomgå läkarundersökning (innefattande urinprovstagning) och medicinska test. Detta som ett led i att öka säkerheten på arbetsplatsen och förhindra arbetsplatsolyckor. Du får i uppdrag att genomföra denna förändring.

 • Vilka lagbestämmelser finns att ta hänsyn till?
 • Är det skillnad vad gäller arbetssökande och redan anställda?
 • Vad säger rättspraxis?
 • Vilken rekommendation ger Du företaget när det gäller implementering av beslutet?
Frågeställning 4 - Förslag på utvecklings- och åtgärdsarbete

Gå igenom den produktivitetspotentialanalys som genomförts på företaget.

 • Utgå från ppa-analysens resultat. Hur skulle du rekommendera att ett utvecklingsarbete på företaget bör läggas upp?
 • Ge förslag på hur företagets lönsamhet skulle kunna ökas.
 • Vilka konkreta åtgärder tycker du skulle vara mest angelägna att börja arbeta med?

Referenser

Senast granskad:
Senast granskad: