Utbildningsprogram TBYSG

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Vill du vara med och forma framtidens samhälle? Här får du möjlighet att genom arkitektur, samhällsplanering samt modern byggteknik planera och utforma byggnader, städer och samhällen för en hållbar utveckling. Efter avslutad utbildning är samhällsplanerare eller planarkitekt möjliga yrken.
180 högskolepoäng Grundnivå
Fyra studenter jobbar med ritningar och datorer

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet ger dig kunskap inom samhälls- och stadsplanering på olika samhällsnivåer. Programmet ger även förmåga till arkitektonisk utformning och gestaltning av bebyggelse och stadsmiljö och grundläggande byggteknisk förståelse. Du får kunskaper för att planera framtida bebyggelse och samhällsutveckling med utgångspunkt i hållbar utveckling som gör dig till en nyckelspelare för att forma vår framtida gemensamma livsmiljö.

För dig som väljer bygg- och samhällsplanerarprogrammet väntar en överraskande bredd och inblick i många olika kunskapsområden. Programmet har en unik profil genom kombinationen av samhällsplanering med kunskap om arkitektur och byggteknik samt en nära samverkan med blivande arbetsgivare. Det här är utbildningen för dig som gillar att skapa framtidsbilder och gestalta byggnader och platser, och att få vara både analytisk och kreativ samtidigt. Det är också programmet för dig som tycker det är spännande att tillsammans med andra driva och vara med och förändra din närmaste omgivning.

Stadsutveckling och utformning, samhällsanalys, detaljplanering, översiktsplanering, projektledning, transportplanering och bygglovhandläggning är några exempel på arbetsuppgifter efter utbildningen.

Studenter berättar

imagewsus.png

"Det bästa med utbildningen är att vi lär oss att lösa verkliga problem och frågor som finns ute i samhället."

Efter att ha sommarjobbat på Högskolan Dalarna hamnade Fartun på bygg- och samhällsplanerarprogrammet. Efter tre års studier, med bland annat en utbytestermin i Istanbul, vill hon i framtiden arbeta med att utforma hållbara städer. 

Läs hela intervjun med Fartun

Träffa våra studenter

Utbildningens innehåll

Programmets kurser spänner över hela samhällsbyggnadsprocessen från tidiga skeden och regional nivå fram till utformning och uppförande av byggnader och platser. Genom din kunskap om den byggda miljön, bygg- och miljölagstiftning, projekt- och processledning samt digitala rit- och kartverktyg kan du snabbt och effektivt utveckla idéer och leda genomförandet av planeringen. Du får arbeta med verkliga projekt och blir tidigt introducerad till arbetsmarknaden – kommuner, myndigheter, byggföretag och konsulter – genom Högskolan Dalarnas unika och nära samverkan med branschen.

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet har flera genomgående spår som löper genom många av programmets kurser:

 • Arkitektur och gestaltning av den byggda miljön
 • Stadsbyggnad och hållbar stadsutveckling
 • Fysisk planering
 • Övergripande samhällsplanering och samhällsanalys
 • Byggteknik och byggprocessens olika steg
 • Projekt- och processledning
 • Digitala ritverktyg, IT och GIS för visualisering och kommunikation

Se syntolkad version av filmen om Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Programmets kurser

År 1

 • Projektmetodik, 5 hp
 • Digitala ritverktyg, 5 hp
 • Arkitektur och byggande, 5 hp
 • Hållbar utveckling, 5 hp
 • Fysisk planering I - detaljplanering och samhällsbyggandets grunder, 10 hp
 • Dataanalys och statistik I, 7,5 hp
 • Husbyggnad I - Små byggnaderoch bostadsområden, 15 hp
 • Introduktion till Geografiska Informationssystem (GIS), 7,5 hp

År 2

 • Byggd miljö, 7,5 hp
 • Byggplanering och arbetsmiljö, 7,5 hp
 • Demografisk och social planering, 7,5 hp
 • Form och gestaltning, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod, 7,5 hp
 • Regional och ekonomisk planering, 7,5 hp
 • Fysisk planering II - översiktsplanering, 7,5 hp
 • IT och samhällsplanering, 7.5 hp

År 3

 • Trafikplanering, 7,5 hp
 • Fysisk planering III - genomförande och planeringsjuridik, 7,5 hp
 • Byggprojektering, 7,5 hp
 • Stadsbyggnad, 7,5 hp
 • Planeringsprojekt, 7,5 hp
 • Urban och regional analys, 7,5 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Kontakt med arbetslivet

Näringslivskontakten är unik i landet. Föreningen ByggDialog Dalarna fungerar som en länk mellan programmen och branschen och ansvarar för en mängd olika aktiviteter där du som student regelbundet får träffa företag, kommuner och myndigheter. Det ordnas lunchseminarier, studiebesök, gemensamma tävlingar, företagsförlagda uppgifter och arbetsmarknadsdagar. Samarbetet gör att de flesta studenterna har en fot ute i branschen redan innan examen. 

Ett exempel från programmets första år är att det avslutas med ett projektarbete där du tillsammans med andra studenter får chans att planera och ta fram ett bostadsområde samt bygglovshandlingar för ett bostadshus. Dessa granskas därefter av kommunrepresentanter och lärare i kursen.

Studera utomlands

Inom ramen för utbildningen är det möjligt att studera en termin utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger möjlighet till arbete inom många olika områden inom samhällsplanering och byggande. Några exempel är: 

 • Du kan arbeta som samhällsplanerare eller planarkitekt/planingenjör på kommunal, regional och nationell nivå.
 • Du kan också arbeta med planering, utveckling och förvaltning i företag och andra organisationer inom transport-, bygg- och fastighetssektorn.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtidsutsikterna är goda. Behovet av en kompetens med såväl samhällsvetenskapligt som tekniskt kunnande efterfrågas allt mer. Planeringen av våra samhällen kräver bred kunskap inom många olika områden och vid alla större förändringar av den byggda miljön har planeraren en viktig roll. Detta gör att planeringskompetens behövs oavsett konjunkturläge. Din blivande arbetsgivare kan bli en kommun, länsstyrelsen, en statlig myndighet, fastighetsbolag eller byggkonsultföretag. Behovet av personer inom byggande och samhällsplanering kommer snarare öka än minska med tanke på pågående generationsskifte.

Examen

Teknologie kandidatexamen, huvudområde Samhällsbyggnadsteknik

Studera vidare

Programmet ger goda möjligheter att studera vidare på magister och masternivå inom bland annat samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering och fysisk planering. 

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning inom information och teknik

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3EAZ
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Stängd för sen anmälan
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3H3P
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet