Utbildningsprogram TBYSG

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Vill du vara med och forma framtidens samhälle? På Bygg- och samhällsplanerarprogram får du kunskap om arkitektur, samhällsplanering samt modern byggteknik som gör det möjligt för dig att vara med och planera och utforma byggnader, städer och samhällen för en hållbar utveckling.
180 högskolepoäng Grundnivå

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet har en unik profil genom kombinationen av samhällsplanering, arkitektur, gestaltning och byggteknik samt en nära samverkan med blivande arbetsgivare. Det här är utbildningen för dig som tycker det är spännande att tillsammans med andra vara med och förändra din omgivning och som vill vara både analytisk och kreaktiv i din arbetsroll.  

Student berättar om hur det är att studera på Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
Norkay AB

Se syntolkad verision av filmen Bygg- och samhällsplanerarprogrammet 

Utbildningens innehåll

Programmets kurser spänner över hela samhällsbyggnadsprocessen från tidiga skeden och regional nivå fram till utformning och uppförande av byggnader och platser. Genom din kunskap om den byggda miljön, bygg- och miljölagstiftning, projekt- och processledning samt digitala rit- och kartverktyg kan du snabbt och effektivt utveckla idéer och leda genomförandet av planeringen. Du får arbeta med verkliga projekt och blir tidigt introducerad till arbetsmarknaden – kommuner, myndigheter, byggföretag och konsulter – genom Högskolan Dalarnas unika och nära samverkan med branschen.

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet har flera genomgående spår som löper genom många av programmets kurser:

 • Arkitektur och gestaltning av den byggda miljön
 • Stadsbyggnad och hållbar stadsutveckling
 • Fysisk planering
 • Övergripande samhällsplanering och samhällsanalys
 • Byggteknik och byggprocessens olika steg
 • Projekt- och processledning
 • Digitala ritverktyg, IT och GIS för visualisering och kommunikation

År 1

 • Projektmetodik, 5 hp
 • Digitala ritverktyg, 5 hp
 • Arkitektur och byggande, 5 hp
 • Hållbar utveckling, 5 hp
 • Fysisk planering I - detaljplanering och samhällsbyggandets grunder, 10 hp
 • Dataanalys och statistik I, 7,5 hp
 • Husbyggnad I - Små byggnaderoch bostadsområden, 15 hp
 • Introduktion till Geografiska Informationssystem för samhällsplanering, 7,5 hp

År 2

 • Byggd miljö, 7,5 hp
 • Byggplanering och arbetsmiljö, 7,5 hp
 • Demografisk och social planering, 7,5 hp
 • Form och gestaltning, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod, 7,5 hp
 • Regional och ekonomisk planering, 7,5 hp
 • Fysisk planering II - översiktsplanering, 7,5 hp
 • IT och samhällsplanering, 7.5 hp

År 3

 • Trafikplanering, 7,5 hp
 • Fysisk planering III - genomförande och planeringsjuridik, 7,5 hp
 • Byggprojektering, 7,5 hp
 • Stadsbyggnad, 7,5 hp
 • Planeringsprojekt, 7,5 hp
 • Urban och regional analys, 7,5 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Studenter berättar

imagewsus.png

"Det bästa med utbildningen är att vi lär oss att lösa verkliga problem och frågor som finns ute i samhället."

Efter att ha sommarjobbat på Högskolan Dalarna hamnade Fartun på bygg- och samhällsplanerarprogrammet. Efter tre års studier, med bland annat en utbytestermin i Istanbul, vill hon i framtiden arbeta med att utforma hållbara städer. 

Läs hela intervjun med Fartun

Träffa våra studenter

Kontakt med arbetslivet

Näringslivskontakten är unik i landet. Föreningen ByggDialog Dalarna fungerar som en länk mellan programmen och branschen och ansvarar för en mängd olika aktiviteter där du som student regelbundet får träffa företag, kommuner och myndigheter. Det ordnas lunchseminarier, studiebesök, gemensamma tävlingar, företagsförlagda uppgifter och arbetsmarknadsdagar. Samarbetet gör att de flesta studenterna har en fot ute i branschen redan innan examen. 

Ett exempel från programmets första år är att det avslutas med ett projektarbete där du tillsammans med andra studenter får chans att planera och ta fram ett bostadsområde samt bygglovshandlingar för ett bostadshus. Dessa granskas därefter av kommunrepresentanter och lärare i kursen.

Studera utomlands

Inom ramen för utbildningen är det möjligt att studera en termin utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger möjlighet till arbete inom många olika områden inom samhällsplanering och byggande. Några exempel är: 

 • Du kan arbeta som samhällsplanerare eller planarkitekt/planingenjör på kommunal, regional och nationell nivå.
 • Du kan också arbeta med planering, utveckling och förvaltning i företag och andra organisationer inom transport-, bygg- och fastighetssektorn.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtidsutsikterna är goda. Behovet av en kompetens med såväl samhällsvetenskapligt som tekniskt kunnande efterfrågas allt mer. Planeringen av våra samhällen kräver bred kunskap inom många olika områden och vid alla större förändringar av den byggda miljön har planeraren en viktig roll. Detta gör att planeringskompetens behövs oavsett konjunkturläge. Din blivande arbetsgivare finns inom den offentliga sektorn, exempelvis kommuner, regioner och länsstyrelser och bland privata företag inom byggbranschen, detaljhandel, fastighetsbolag eller som konsult. Behovet av personer inom byggande och samhällsplanering kommer snarare öka än minska med tanke på pågående generationsskifte.

Examen

Teknologie kandidatexamen, huvudområde Samhällsbyggnadsteknik

Studera vidare

Programmet ger goda möjligheter att studera vidare på magister och masternivå inom bland annat samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering och fysisk planering. 

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3H3P
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programrum i Canvas

I lärplattformen Canvas finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet