Utbildningsprogram TBYSG

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle? Vår unika samhällsplaneringsutbildning ger dig chansen. Du som väljer Bygg- och samhällsplanerarprogrammet kommer att vara med och skapa framtidens städer och samhällen för en hållbar utveckling.
180 högskolepoäng Grundnivå

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet ger dig kunskap inom samhälls- och stadsplanering på olika samhällsnivåer. Programmet ger även förmåga till arkitektonisk utformning och gestaltning av bebyggelse och stadsmiljö och grundläggande byggteknisk förståelse. Du får kunskaper för att planera framtida bebyggelse och samhällsutveckling med utgångspunkt i hållbar utveckling som gör dig till en nyckelspelare för att forma vår framtida gemensamma livsmiljö.

För dig som väljer bygg- och samhällsplanerarprogrammet väntar en överraskande bredd och inblick i många olika kunskapsområden. Programmet har en unik profil genom kombinationen av samhällsplanering med kunskap om arkitektur och byggteknik samt en nära samverkan med blivande arbetsgivare. Det här är utbildningen för dig som gillar att skapa framtidsbilder och gestalta byggnader och platser, och att få vara både analytisk och kreativ samtidigt. Det är också programmet för dig som tycker det är spännande att tillsammans med andra driva och vara med och förändra din närmaste omgivning.

Stadsutveckling och utformning, samhällsanalys, detaljplanering, översiktsplanering, projektledning, transportplanering och bygglovhandläggning är några exempel på arbetsuppgifter efter utbildningen.

Porträttbild på HampusHej!

Mitt namn är Hampus, jag kommer från Sundsvall och studerar på Bygg- och samhällsplanerarprogrammet.

Jag valde utbildningen efter att ha träffat stadsplanerarna på Sundsvall kommun.

Jag jobbade då som hissmontör och fick chansen att komma in på Stadsbyggnadskontoret för att träffa ett par tjejer som informerade mig om sina arbetsuppgifter. Jag blev direkt tagen av den bredd som yrket medförde. De arbetade med samhällsfrågor, miljö, bygg och de fick till och med möjligheten att framhäva sina estetiska sidor i sina uppgifter.

Jag trivs utmärkt på min utbildning och lägger stort värde i att lärarna på skolan själva är ”gamla rävar” i branschen med kontakter runtom Dalarna. Det skapar även en pålitlighet till utbildningen just att kurserna vi läser är någonting som våra lärare själva skapat och anser vara utav vikt för våra framtida karriärer. Även variationen på åldrar och bakgrunder hos mina studiekamrater är någonting som jag anser ger det hela ytterligare liv.

Högskolan Dalarna lockade mig på grund av utbildningen, just att den inte enbart gav kunskaper inom den fysiska planeringen utan även inom byggbranschen. Detta gjorde om inte en redan bred utbildning ännu bredare. Det känns bra att man inte har seglat sitt öde i enbart planeringens händer efter att ha tagit examen. Man vet ju trots allt aldrig vilken väg livet kan bära av mot, om tio år kanske jag vill jobba med projektering? Då finns den möjligheten.

Borlänge är en liten stad vilket gör att man snabbt blir bekant med trakterna och känner sig hemma. För den shoppingtokige så är nog Borlänge rena drömmen med Kupolen som enkelt bör kunna fylla dem behoven. Men för min egen räkning så trivs jag för det mesta i Borlänge just för att det är en lugn och trygg stad att leva i, med ett påtagligt uteliv som grädden på moset!

Ett gott samhälle för mig är givetvis baserat på de människor jag har runt mig, har man bra folk bakom ryggen klarar man det mesta. Men om man ska se det på ett rent fysiskt plan så bör man blanda in grönstruktur, funktionell gång- och cykeltrafik i samspel med motortrafiken, att känna trygghet och säkerhet i sitt samhälle, närhet och tillgång till kommersiell samt offentlig service och såklart även en stabil arbetsmarknad. Ja, listan kan bli lång och detaljerna slipper du. Utbildning har förstås gett mig ett par nya ögon att analysera med.

Den skillnad jag hoppas kunna göra i mitt yrke är att stärka strukturen i samhällen och skapa ett tryggare liv för mina medmänniskor genom planeringen. Skapa attraktivare miljöer för folk att bo i samt motverka segregation och klassklyftor. Jag som person kan vara med och strukturera och planera för en hållbar miljö och framtid.

Efter examen hoppas jag på en framtid i min hemstad, där jag kan lära in mig på yrket som planerare i praktiken. Jag vill helst syssla med stadsplanering, det känns som ett jobb med mycket variation som kommer testa mina kunskaper. Men det finns även tankar om att ta en magisterexamen utomlands. Det är det som är det fina med livet, man kan hoppas och ha tankar men man vet egentligen aldrig vart man hamnar i slutändan.

För er som är nyfikna över utbildningen så är mina rekommendationer goda. Byggbranschen i Sverige är just nu blomstrande. Det byggs för jämnan, titta bara ut i staden där du bor så ser du säkert en byggkran eller byggarbetsplats någonstans. Det betyder också att mer utbildade människor behövs.

Fundera då på vem det är som bestämt var, hur och vad de får bygga? Jo det är ju vi såklart!

Så om du är en strukturerad person som gillar utmaningar och uppskattar att jobba i lag kan denna utbildning mycket väl vara rätt för dig.

Studentarbete

Poster- Villa Tallberget Byggprojekt Småhus

Utbildningens innehåll

Programmets kurser spänner över hela samhällsbyggnadsprocessen från tidiga skeden och regional nivå fram till utformning och uppförande av byggnader och platser. Genom din kunskap om den byggda miljön, bygg- och miljölagstiftning, projekt- och processledning samt digitala rit- och kartverktyg kan du snabbt och effektivt utveckla idéer och leda genomförandet av planeringen. Du får arbeta med verkliga projekt och blir tidigt introducerad till arbetsmarknaden – kommuner, myndigheter, byggföretag och konsulter – genom Högskolan Dalarnas unika och nära samverkan med branschen.

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet har flera genomgående spår som löper genom många av programmets kurser:

  • Arkitektur och gestaltning av den byggda miljön
  • Stadsbyggnad och hållbar stadsutveckling
  • Fysisk planering
  • Övergripande samhällsplanering och samhällsanalys
  • Byggteknik och byggprocessens olika steg
  • Projekt- och processledning
  • Digitala ritverktyg, IT och GIS för visualisering och kommunikation

Kontakt med arbetslivet

Näringslivskontakten är unik i landet. Föreningen ByggDialog Dalarna fungerar som en länk mellan programmen och branschen och ansvarar för en mängd olika aktiviteter där du som student regelbundet får träffa företag, kommuner och myndigheter. Det ordnas lunchseminarier, studiebesök, gemensamma tävlingar, företagsförlagda uppgifter och arbetsmarknadsdagar. Samarbetet gör att de flesta studenterna har en fot ute i branschen redan innan examen. 

Ett exempel från programmets första år är att det avslutas med ett projektarbete där du tillsammans med andra studenter får chans att planera och ta fram ett bostadsområde samt bygglovshandlingar för ett bostadshus. Dessa granskas därefter av kommunrepresentanter och lärare i kursen.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

År 1 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Projektmetodik 5 hp         
Digitala verktyg  5 hp      
Arkitektur och byggande 5 hp      
Hållbar utveckling   5 hp    
Fysisk planering I - detaljplanering och samhällsbyggandets grunder   10 hp    
Dataanalys och statistik I     7,5 hp  
Husbyggnad I - Små byggnaderoch bostadsområden     15 hp
Introduktion till Geografiska Informationssystem (GIS)       7,5 hp
År 2        
Byggd miljö 7,5 hp      
Byggplanering och arbetsmiljö 7,5 hp      
Demografisk och social planering   7,5 hp    
Form och gestaltning   7,5 hp    
Vetenskaplig metod     7,5 hp  
Regional och ekonomisk planering     7,5 hp  
Fysisk planering II - översiktsplanering       7,5 hp
Samhällsplanering och IT       7,5 hp
År 3        
Transportplanering 7,5 hp      
Fysisk planering III - genomförande och planeringsjuridik 7,5 hp      
Byggprojektering   7,5 hp    
Stadsbyggnad   7,5 hp    
Planeringsprojekt     7,5 hp  
Urban och regional analys       7,5 hp  
Examensarbete       15 hp

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger möjlighet till arbete inom många olika områden inom samhällsplanering och byggande till exempel som samhällsplanerare eller planarkitekt/planingenjör på kommunal, regional och nationell nivå. Även planerings-, utvecklings- och förvaltande arbete i företag och andra organisationer inom transport, bygg- och fastighetssektorn kan vara möjliga arbetsområden.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtidsutsikterna är goda. Behovet av en kompetens med såväl samhällsvetenskapligt som tekniskt kunnande efterfrågas allt mer. Planeringen av våra samhällen kräver bred kunskap inom många olika områden och vid alla större förändringar av den byggda miljön har planeraren en viktig roll. Detta gör att planeringskompetens behövs oavsett konjunkturläge. Din blivande arbetsgivare kan bli en kommun, länsstyrelsen, en statlig myndighet, fastighetsbolag eller byggkonsultföretag. Behovet av personer inom byggande och samhällsplanering kommer snarare öka än minska med tanke på pågående generationsskifte.

Examen

Teknologie kandidatexamen, huvudområde Samhällsbyggnadsteknik

Studera vidare

Programmet ger goda möjligheter att studera vidare på magister och masternivå inom bland annat samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering och fysisk planering. 


Senast granskad: