Utbildningsplan

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet180 högskolepoäng

Programkod
TBYSG
Programansvarig
Gabriella Haglund
Tony Svensson
Fastställd
Fastställd av Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap 2019-12-18.
Gäller fr.o.m. HT 2020.
Reviderad
Reviderad 2020-11-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2020.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten:

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten:

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för
utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i samhällsbyggnadsteknik ska studenten kunna:

- visa kunskap om byggprocessens olika skeden vid alla typer av byggande,
- visa kunskap och förståelse för planeringsprocessernas olika skeden vid regionala, urbana och rurala utvecklingsprocesser,
- visa kunskap om samhällets lagar och styrdokument vid samhällsplanering, projektering och byggande,
- förstå ITs betydelse för samhällsutveckling och planering, och
- visa kunskap om och förståelse för resurshushållning och hållbar utveckling i samhällsbyggandet.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i samhällsbyggnadsteknik ska studenten kunna:

- planera, utforma och gestalta byggd miljö från byggnad till region för en hållbar utveckling utifrån brukarnas perspektiv,
- använda digitala verktyg lämpliga vid planering, utformning och gestaltning av byggd miljö och regionformering.
- läsa och förstå byggnadstekniska ritningar, kartor samt övriga handlingar för redovisning av byggnader, anläggningar och planeringsprojekt,
- använda GIS som analys  och planeringsverktyg i såväl översikts  som transportplanering,
- delta i och leda bygg  och planeringsprocesser i olika skeden, och
- använda modeller och statistiska metoder för att analysera och prognostisera relevanta indata för planering på såväl lokal som regional nivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i samhällsbyggnadsteknik ska studenten kunna:

- kritiskt värdera olika ideologier, intentioner, strategier och lösningar i planering och byggande ur ett hållbarhetsperspektiv.

2. Huvudsaklig uppläggning

Kurserna i Bygg  och samhällsplanerarprogrammet behandlar urbana och rurala utvecklingsprocesser utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv. Centralt i programmet är att utveckla förmågorna som behövs för behovsbedömning, gestaltning och planering av den byggda miljön från byggnad till stadsbyggnad och regional planering. Därmed ligger en tyngdpunkt i programmet på att studenterna utvecklar praktiska förmågor i att använda och utveckla relevanta digitala verktyg för analys, planering, design och konstruktion av byggnader, städer och regioner. Särskilt fokus finns på GIS (geografiska informationssystem), som t ex kan användas för att visualisera och åskådliggöra dessa för en bred allmänhet. En annan viktig del av utbildningen är grundläggande byggteknik för förståelse av byggnaders och anläggningars uppförande och funktion samt de lagar och förordningar som styr byggande och samhällsplanering från det enskilda byggnadsverket till övergripande styrmedel för samhällsutveckling.

Programmet behandlar grunden inom byggteknik och samhällsbyggnadsteknik. Detta sker genom kurser som Projektmetodik, Fysisk planering samt grundläggande kurser i husbyggnad, hållbar utveckling och arkitektur. Flera grundläggande tekniska verktyg introduceras i ett tidigt skede liksom statistiska metoder och Geografiska informationssystem.

Successivt fördjupas studenternas förståelse och färdigheter för byggande och samhällsbyggnad. Kursen Byggplanering och arbetsmiljö behandlar byggprocessens olika skeden från kravspecifikation till färdig byggnad. Kursen Byggd miljö tar upp aspekter av gruppbebyggelse, kulturhänsyn och ändringar i olika bebyggelsemiljöer. Form och gestaltning bygger vidare på kursen Arkitektur och byggande. Samhällsbyggnad bygger till stor del på de demografiska och ekonomiska förutsättningar som finns lokalt. Studenternas kunskaper om hållbar utveckling i dessa och andra avseenden fördjupas genom kurser som Demografisk och social analys och planering; Regional och ekonomisk analys och planering; Samhällsplanering och IT och Fysisk planering II med inriktning på översiktlig planering. Även de generiska kunskaperna fördjupas genom en teknisk kurs i vetenskaplig metod.

Med tidigare nämnda kurser som utgångspunkt ges också tillämpningskurser inom olika relevanta fördjupningsområden inom samhällsbyggnadsteknik såsom Trafikplanering och Fysisk planering III med fördjupning inom genomförande och planeringsjuridik. Byggprojektering ger verktyg för produktion av ritningar för byggnader och anläggningar. Kurser i Stadsbyggnad och Planeringsprojekt tar upp staden och planeringen som komplexa system och processer. Kursen Urban och regional analys ger verktyg för fördjupad systemförståelse och analys av städer och urbana sammanhang med stöd av matematisk-statistiska modeller och metoder. Utbildningen avslutas med ett Examensarbete på 15 högskolepoäng där programmets utbildningsmoment tillämpas.

 

3. Programmets kurser

Arkitektur och byggande, 5 hp *
Byggd miljö, 7,5 hp *
Byggplanering och arbetsmiljö, 7,5 hp
Byggprojektering, 7,5 hp
Dataanalys och statistik I, 7,5 hp
Demografisk och social planering, 7,5 hp *
Digitala ritverktyg, 5 hp
Examensarbete för kandidatexamen i Samhällsbyggnadsteknik, 15 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Form och gestaltning, 7,5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Fysisk planering I – detaljplanering och samhällsbyggandets grunder, 10 hp *
Fysisk planering II - översiktsplanering, 7,5 hp *
Fysisk planering III – genomförande och planeringsjuridik, 7,5 hp *
Husbyggnadsprojekt I – små byggnader och bostadsområden, 15 hp
Hållbar utveckling, 5 hp *
Introduktion till Geografiska Informationssystem för samhällsplanering, 7,5 hp
Planeringsprojekt, 7,5 hp *
Projektmetodik, 5 hp
Regional och ekonomisk planering, 7,5 hp *
Samhällsplanering och IT, 7,5 hp
Stadsbyggnad, 7,5 hp *
Trafikplanering, 7,5 hp *
Urban och regional analys 7,5 hp *
Vetenskaplig metod, 7,5 hp *

*) ingår i huvudområdet samhällsbyggnadsteknik

 

4. Examensbenämning

Teknologie kandidatexamen, huvudområde Samhällsbyggnadsteknik (Degree of Bachelor, Main Field of Study: Civil Planning and Construction).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

6. Summary in English

 Knowledge and understanding
For a degree in Civil Planning and Construction the student shall:

- demonstrate knowledge of the various stages involved in the construction process for all   types of construction,
- demonstrate knowledge and understanding of the various stages in the planning processes for regional, urban and rural developmental processes,
- demonstrate knowledge of laws and regulations relating to civil planning, project management, and construction,
- understand the importance of IT for civic development and planning, and
- demonstrate knowledge and understanding of resource management and sustainable
development within civic construction

Competence and skills
For a degree in Civil Planning and Construction the student shall:

- plan and design and form man made environments from the perspective of all users and stakeholders for a sustainable development,
- use and develop digital tools appropriate for use when planning and forming built environment and regional development,
- read and understand technical drawings, maps, and documents related to buildings, facilities, and planning projects,
- use GIS as an analytical and planning tool for both overview and transport planning,
- participate in and lead various stages in construction and planning processes, 
- use models and statistical methods for analyzing and predicting relevant data for planning on local as well as regional level.

Judgement and approach
For a degree in Civil Planning and Construction the student shall:

- critically analyze various ideologies, intentions, strategies and solutions when planning and constructing from a sustainability perspective.

7. Övrigt

Utbildningen ges främst på svenska, men kurser på engelska kan förekomma under senare del av programmet.

Programnamnet kan synliggöras i examensbeviset.

Undantag från särskilt krav på matematik enligt Högskolan Dalarnas lokala examensordning för teknologie kandidatexamen gäller för utbildningen, baserat på den tradition som finns vid tekniska högskolor avseende det för utbildningen närliggande huvudområdet Arkitektur.