Forskningsprojekt: Kunskapsbaserad praktik och brukarmedverkan för en evidensbaserad socialtjänst

Projektledare
Ulla-Karin Schön
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Behovet av en evidensbaserad praktik påtalas allt mer. Det handlar bland annat om ett behov av att implementera ny kunskap, att systematiserat följa upp de insatser som ges, och i högre utsträckning inkludera brukaren i insatsernas utformning. I dag är kunskapen fortfarande begränsad kring betydelsen av brukarmedverkan både för verksamhetsutveckling och för den enskildes livskvalitet och upplevelse av tjänsterna.

Syfte
Projektet ska studera former för brukarmedverkan i en kunskapsbaserad praktik. Den centrala forskningsfrågan handlar sålunda om brukarmedverkan kan bidra till verksamhetsutveckling och förbättra den enskildes livskvalitet och upplevelse av tjänsterna. Om systematiserade mätningar av brukarupplevelse påverkar de insatser som ges till människor med psykisk ohälsa, med speciellt fokus på samspelet mellan individens erfarenhetskunskap och personalens bemötande och verksamheters utbud. Projektets har även en explorativ karaktär som avser att pröva nya former för brukarmedverkan i en evidensbaserad praktik genom bl a en erfarenhetspanel.
I projektet planeras tre delstudier, var och en med sin speciella fokusering när det gäller kunskap, nya former för brukarmedverkan och implikationer för praktiken.
Nyckelord
brukarmedverkan evidensbaserad socialtjänst
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Publikationer