Kurs ASA26U

Forskningsdesign och forskningsmetod inom socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Socialt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

  • visa fördjupad kunskap om olika forskningsdesigner och om kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling
  • visa förståelse för hur olika forskningsdesigner kan tillämpas i studier i olika sociala miljöer och vårdmiljöer och bland skilda utsatta grupper
  • visa fördjupad kunskap om olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, dataanalys och tolkning, t ex sambandsanalys, multivariabel analys, tematisk analys och innehållsanalys.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

  • planera och genomföra en forskningsstudie med relevans för socialt arbete
  • tillämpa några olika kvantitativa och kvalitativa metoder
  • analysera och tolka kvantitativa och kvalitativa data
  • använda ett statistiskt program (SPSS) för att utföra multivariabla analyser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

  • kritiskt reflektera över olika kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoders styrkor, svagheter och användbarhet
  • visa medvetenhet om hur forskning kan genomföras i olika sociala miljöer och i vårdmiljöer samt bland skilda utsatta grupper
  • visa förståelse för hur forskningsetiska riktlinjer tillämpas i studier som involverar människor och kunna göra forskningsetiska bedömningar.