Kurs ASA26U

Forskningsdesign och forskningsmetod inom socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2023

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • visa fördjupad kunskap om olika forskningsdesigner och om kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling
 • visa förståelse för hur olika forskningsdesigner kan tillämpas i studier i olika sociala miljöer och vårdmiljöer och bland skilda utsatta grupper
 • visa fördjupad kunskap om olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, dataanalys och tolkning, t ex sambandsanalys, multivariabel analys, tematisk analys och innehållsanalys.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • planera och genomföra en forskningsstudie med relevans för socialt arbete
 • tillämpa några olika kvantitativa och kvalitativa metoder
 • analysera och tolka kvantitativa och kvalitativa data
 • använda ett statistiskt program (SPSS) för att utföra multivariabla analyser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • kritiskt reflektera över olika kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoders styrkor, svagheter och användbarhet
 • visa medvetenhet om hur forskning kan genomföras i olika sociala miljöer och i vårdmiljöer samt bland skilda utsatta grupper
 • visa förståelse för hur forskningsetiska riktlinjer tillämpas i studier som involverar människor och kunna göra forskningsetiska bedömningar.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • 90 hp i Socialt arbete eller Social omsorg, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DPM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig