Kursplan

Forskningsdesign och forskningsmetod inom socialt arbete

Kurskod
ASA26U
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Socialt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-12.
Reviderad
Reviderad 2021-03-16.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-03-16.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • visa fördjupad kunskap om olika forskningsdesigner och om kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling
 • visa förståelse för hur olika forskningsdesigner kan tillämpas i studier i olika sociala miljöer och vårdmiljöer och bland skilda utsatta grupper
 • visa fördjupad kunskap om olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, dataanalys och tolkning, t ex sambandsanalys, multivariabel analys, tematisk analys och innehållsanalys.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • planera och genomföra en forskningsstudie med relevans för socialt arbete
 • tillämpa några olika kvantitativa och kvalitativa metoder
 • analysera och tolka kvantitativa och kvalitativa data
 • använda ett statistiskt program (SPSS) för att utföra multivariabla analyser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • kritiskt reflektera över olika kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoders styrkor, svagheter och användbarhet
 • visa medvetenhet om hur forskning kan genomföras i olika sociala miljöer och i vårdmiljöer samt bland skilda utsatta grupper
 • visa förståelse för hur forskningsetiska riktlinjer tillämpas i studier som involverar människor och kunna göra forskningsetiska bedömningar.

Innehåll

Kursen behandlar olika typer av forskningsdesign och forskningsmetoder med relevans för socialt arbete. Vidare fokuserar kursen på olika sätt att samla in, bearbeta och analysera data. Dessutom får studenten reflektera över etiska frågor i samband med att planera och genomföra studier som involverar utsatta grupper, samt utveckla förmågan att göra forskningsetiska bedömningar.

Examinationsformer

Seminarier och en individuell skriftlig hemtentamen som försvaras vid ett opponentseminarium.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Seminarier och hemtentamen, 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • 90 hp i Socialt arbete eller Social omsorg, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp

Övrigt

Kursen motsvarar SA3010.

Kan ingå som kurs i Socionomprogrammet.