Forskningsprojekt: Att underlätta för äldre informella omsorgsgivare: vikten av att identifiera rätt problem, rätt personer och rätt tidpunkt

Projektledare
Amaia Calderón-Larrañaga, Aging Research Center Karolinska Institutet
Deltagare
Lena Dahlberg
Elizabeth Hanson, Linnéuniversitetet
Mariam Kirvalidze, Karolinska Institutet
Lucas Morin, French National Institute of Health and Medical Research
Anders Wimo, Division of Neurogeriatrics Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I Sverige har den åldrande befolkningen tillsammans med policyförändringar lett till att ett ökat antal äldre personer bor kvar i det egna hemmet under sin sista tid i livet. Många av dem har komplexa behov som kräver stöd utöver det som erbjuds av den offentliga omsorgen. Sedan början av 2000-talet har det skett en informalisering av äldreomsorgen. Informella omsorgsgivare som själva är äldre är den vanligaste givaren av informell omsorg i det egna hemmet och har en särskilt sårbar situation på grund deras egen ålder i kombination med de fysiska och psykiska påfrestningar som omsorgsgivandet kan medföra. Det här projektet syftar till att besvara följande frågor: (1) Hur kan vi identifiera de äldre omsorgsgivare som löper störst risk för negativa konsekvenser av omsorgsgivandet?, (2) När i omsorgskarriären inträffar de negativa konsekvenserna?, (3) Hur påverkar omsorgsmottagarens sjukdomstyp och process hälsan hos omsorgsgivaren?, (4) Vilka påverkbara mekanismer bidrar till eller mildrar de negativa konsekvenserna av omsorgsgivande? Data kommer att samlas in från två befolkningsbaserade kohorter av äldre personer (Swedish National study of Aging and Care-SNAC; Survey of Health, Ageing and Retirement-SHARE) och svenska registerdata Socialtjänstregistret, Registret över totalbefolkningen, Patientregistret, Läkemedelsregistret).
Nyckelord
informell omsorg; äldre, informal care; ageing
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
FORTE