Forskningsprojekt: Ensamhet bland äldre personer - orsaker och insatser (CALL)

Projektledare
Lena Dahlberg
Deltagare
Magdalena Kania Lundholm
Kevin McKee
Jerry Norlin
Carin Lennartsson, Aging Research Center Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att studera vilka förhållanden och livshändelser som har ett samband med ensamhet, dvs. vilka grupper som är sårbara för ensamhet och därmed borde vara målgruppen för insatser mot ensamhet och vilka insatser som har avsedd effekt.

Projektet baseras på tre studier: en nationell och regional enkätstudie riktad till äldre personer, kvalitativa intervjuer med äldre personer samt en Delphiundersökning med representanter för frivilligorganisationer som erbjuder sociala aktiviteter för äldre personer och socialarbetare med ansvar att följa upp och utreda äldre personers behov.

Studierna kommer tillsammans generera kunskap om både målgruppens och sociala aktörers erfarenheter av ensamhet och insatser för att minska ensamhet, och bidra med evidensbaserad kunskap om interventioner för att minska ensamhet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Familjen Kamprads stiftelse
Publikationer