Forskningsprojekt: Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa: att förstå sambanden och möjliggöra förändring (REALM)

Projektledare
Lena Dahlberg
Deltagare
Kevin McKee
Neda Agahi, Aging Research Center Karolinska Institutet/Stockholms univeritet
Janne Agerholm, Aging Research Center Karolinska Institutet/Stockholms univeritet
Serhiy Dekhtyar, Aging Research Center Karolinska Institutet/Stockholms univeritet
Stefan Fors, Aging Research Center Karolinska Institutet/Stockholms univeritet
Carin Lennartsson, Aging Research Center Karolinska Institutet/Stockholms univeritet
Johan Rehnberg, Aging Research Center Karolinska Institutet/Stockholms univeritet
Jonas Wastesson, Aging Research Center Karolinska Institutet/Stockholms univeritet
Josefin Wångdahl, Aging Research Center Karolinska Institutet/Stockholms univeritet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Ensamhet har samband med dålig hälsa och dödlighet. Orsakssambanden mellan ensamhet, psykisk hälsa och vård-/omsorgsanvändning är dock oklara och det saknas även evidensbaserade arbetsmetoder för att identifiera och minska ensamhet i praktiken. Detta program har ett holistiskt perspektiv på ensamhet hos äldre personer, hur ensamhet förstås och upplevs, samt dess relation till psykisk hälsa. Forskningen inom delprojekten fokuserar på kunskapsluckor för att stödja att ensamhet med evidensbaserade metoder kan identifieras,bedömas och åtgärdas i praktiken.

Syftena är att:
- undersöka ojämlikhet i riskfaktorer och konsekvenser av ensamhet, samt orsakssamband mellan ensamhet, psykisk hälsa och vård/omsorg
- utforska subjektiva upplevelser av ensamhet och psykisk ohälsa ur ett livsloppsperspektiv
- utveckla ett instrument för att bedöma ensamhet som kan användas inom äldreomsorgen
- skapa ett utbildningsprogram om ”ensamhetslitteracitet” för omsorgspersonal, samt
- förbättra omsorgspersonalens möjligheter att hantera ensamhet.
Nyckelord
ensamhet; psyskisk ohälsa; äldre; litteracitet; instrument; livslopp, loneliness; mental health; older adults; literacy; life course
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
FORTE