Thomas Strandberg

Personlig presentation av Thomas Strandberg

Professor socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Som forskare och lärare fokuserar jag på det samhällsvetenskapliga ämnet socialt arbete, som också är huvudämne i socionomprogrammet. Som ämnesföreträdare representerar jag ämnet såväl internt på högskolan som externt i samhället.

Kontakt

Bakgrund

Jag har min teoretiska och yrkesmässiga bakgrund från socialt arbete med personer med funktionsnedsättning. Jag arbetade tidigare inom funktionshinderomsorg innan jag utbildade mig till vårdlärare. Därefter arbetade jag som gymnasielärare inom omvårdnadsprogrammet. Jag disputerade år 2006, i handikappvetenskap, på en avhandling som handlade om personer med förvärvad traumatisk hjärnskada, och om omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet. 

År 2017 blev jag docent i socialt arbete och var i anslutning till det gästforskare vid Brain Injury Rehabilitation Research Group, vid Ingham Institute i Sydney.

Jag har även erfarenhet av akademiskt ledarskap som prefekt.

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets olika kurser där jag föreläser, examinerar och handleder studenter i deras examensarbeten. Jag handleder för närvarande tre doktorander.

Forskning

Min forskning rör sig främst inom den tvärvetenskapliga funktionshinderforskningen där jag intresserar mig för hur funktionsnedsättning, av olika slag, påverkar människors aktivitet och delaktighet i vardagslivet, arbetslivet och samhällslivet i stort.

Forskningsprojekt

Publikationer