Kurs SA3008

Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om nationell och internationell forskning inom ett område relevant för socialt arbete
 • visa fördjupad kunskap om forskningsdesign och forskningsdesignens betydelse för ett vetenskapligt arbete

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • formulera och avgränsa en forskningsbar problemformulering med relevans för socialt arbete
 • genomföra en representativ forskningsinventering över valt problemområde
 • argumentera för vald problemformulering med utgångspunkt i kunskapsläget inom området
 • välja och tillämpa en relevant tolkningsram
 • välja och tillämpa en relevant forskningsdesign
 • tolka och analysera det egna vetenskapliga arbetets data så att forskningsfrågan besvaras
 • komponera och integrera de olika delarna i ett vetenskapligt arbete på ett sådant sätt att det i framställning finns en tydlig och logisk sammanhängande konsistens mellan arbetets olika delar
 • tydligt rapportera och, såväl muntligt som skriftligt, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete och dess resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse för och tillämpa rättsliga och forskningsetiska riktlinjer i genomförandet av ett vetenskapligt arbete
 • kritisk reflektera över forskningsdesignens betydelse för ett vetenskapligt arbete
 • kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Socionomexamen eller Kandidatexamen om 180 hp med huvudområdet socialt arbete samt 30 hp på avancerad nivå i socialt arbete
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3GRM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Maria Fjellfeldt