Kurs SA3008

Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Socialt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om nationell och internationell forskning inom ett område relevant för socialt arbete
 • visa fördjupad kunskap om forskningsdesign och forskningsdesignens betydelse för ett vetenskapligt arbete

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • formulera och avgränsa en forskningsbar problemformulering med relevans för socialt arbete
 • genomföra en representativ forskningsinventering över valt problemområde
 • argumentera för vald problemformulering med utgångspunkt i kunskapsläget inom området
 • välja och tillämpa en relevant tolkningsram
 • välja och tillämpa en relevant forskningsdesign
 • tolka och analysera det egna vetenskapliga arbetets data så att forskningsfrågan besvaras
 • komponera och integrera de olika delarna i ett vetenskapligt arbete på ett sådant sätt att det i framställning finns en tydlig och logisk sammanhängande konsistens mellan arbetets olika delar
 • tydligt rapportera och, såväl muntligt som skriftligt, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete och dess resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse för och tillämpa rättsliga och forskningsetiska riktlinjer i genomförandet av ett vetenskapligt arbete
 • kritisk reflektera över forskningsdesignens betydelse för ett vetenskapligt arbete
 • kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten