Kursplan

Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete

Kurskod
SA3008
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Socialt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
Fastställd
Fastställd 2016-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-08.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om nationell och internationell forskning inom ett område relevant för socialt arbete
 • visa fördjupad kunskap om forskningsdesign och forskningsdesignens betydelse för ett vetenskapligt arbete

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • formulera och avgränsa en forskningsbar problemformulering med relevans för socialt arbete
 • genomföra en representativ forskningsinventering över valt problemområde
 • argumentera för vald problemformulering med utgångspunkt i kunskapsläget inom området
 • välja och tillämpa en relevant tolkningsram
 • välja och tillämpa en relevant forskningsdesign
 • tolka och analysera det egna vetenskapliga arbetets data så att forskningsfrågan besvaras
 • komponera och integrera de olika delarna i ett vetenskapligt arbete på ett sådant sätt att det i framställning finns en tydlig och logisk sammanhängande konsistens mellan arbetets olika delar
 • tydligt rapportera och, såväl muntligt som skriftligt, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete och dess resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse för och tillämpa rättsliga och forskningsetiska riktlinjer i genomförandet av ett vetenskapligt arbete
 • kritisk reflektera över forskningsdesignens betydelse för ett vetenskapligt arbete
 • kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten

Innehåll

I kursen diskuteras centrala aspekter av författandet av en vetenskaplig uppsats. Praktiska aspekter av uppsatsarbetet belyses. Den studerande ges möjlighet att diskutera sin forskningsplan, presentera en litteraturstudie samt en preliminär forsknings- och tidsplan för sin uppsats.

I seminarieform diskuteras möjliga forskningsstrategier med syfte att stödja uppsatsarbetet. Syftet är dels att ge översikter över forskningsmetoder och forskningsdesign, dels att mer specifikt diskutera metodfrågor i relation till uppsatsprojekten.

Examinationsformer

Examination sker vid två seminarier: PM- och uppsatsseminarier. Såväl PM som den färdiga uppsatsen examineras genom opponentskap respektive respondentskap.

Arbetsformer

Självständigt skrivande, föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

Betygsrapportering:

 • Examensarbete, 15 hp

Förkunskapskrav

 • Socionomexamen eller Kandidatexamen om 180 hp med huvudområdet socialt arbete samt 30 hp på avancerad nivå i socialt arbete