Kurs ASA24L

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Socialt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande under kursen ska tillägna sig fördjupade kunskaper om barn och ungas utvecklingsnivåer, om barns rättigheter, innebörden av barnperspektiv samt om samtal med barn och unga på olika nivåer i sin utveckling.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om barn och ungas olika utvecklingsnivåer
  • visa kunskaper om barns rättigheter utifrån lagar och förordningar och FN:s konvention om barnets rättigheter
  • visa fördjupade kunskaper om relationen mellan barnperspektiv och barnets perspektiv
  • visa fördjupade kunskaper om anpassad kommunikation och samtal med såväl barn och unga som deras närstående.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • urskilja och kritiskt bearbeta teoretiska perspektiv om barn och ungas olika utvecklingsnivåer
  • kritiskt granska och analysera aktuell litteratur om barns rättigheter
  • kritiskt granska och analysera vetenskaplig litteratur om och teorier av relevans för kommunikation och samtal med barn och unga
  • tillämpa utvecklingsteoretiska perspektiv och evidensbaserad kunskap i relation till det individuella barnet eller ungdomen i sitt sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt granska, sammanväga och värdera olika perspektiv på barn och ungas olika utvecklingsnivåer, perspektiv och rättigheter.