Kursplan

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer

Kurskod
ASA24L
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Vårdområdet, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Socialt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.
Reviderad
Reviderad 2020-05-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-05-04.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande under kursen ska tillägna sig fördjupade kunskaper om barn och ungas utvecklingsnivåer, om barns rättigheter, innebörden av barnperspektiv samt om samtal med barn och unga på olika nivåer i sin utveckling.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om barn och ungas olika utvecklingsnivåer
 • visa kunskaper om barns rättigheter utifrån lagar och förordningar och FN:s konvention om barnets rättigheter
 • visa fördjupade kunskaper om relationen mellan barnperspektiv och barnets perspektiv
 • visa fördjupade kunskaper om anpassad kommunikation och samtal med såväl barn och unga som deras närstående.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • urskilja och kritiskt bearbeta teoretiska perspektiv om barn och ungas olika utvecklingsnivåer
 • kritiskt granska och analysera aktuell litteratur om barns rättigheter
 • kritiskt granska och analysera vetenskaplig litteratur om och teorier av relevans för kommunikation och samtal med barn och unga
 • tillämpa utvecklingsteoretiska perspektiv och evidensbaserad kunskap i relation till det individuella barnet eller ungdomen i sitt sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • kritiskt granska, sammanväga och värdera olika perspektiv på barn och ungas olika utvecklingsnivåer, perspektiv och rättigheter.

Innehåll

Kursen fokuserar på barn och ungas utveckling. Vidare behandlar kursen anknytningen och dess konsekvenser, FN:s konvention om barnets rättigheter, barns perspektiv och barns bästa i förhållande till barns och ungas utveckling. Dessutom får studenten reflektera kring det egna förhållningssättet i samtal med barn och unga för att fördjupa och utveckla förmågan att i sin profession samtala med barn och unga.

Examinationsformer

Examinationen består av seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter varav den sista uppgiften behandlas vid ett opponentseminarium.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

Betygsrapportering:

 • Seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, opponentseminarium, 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • 90 hp i Socialt arbete, Social omsorg, Omvårdnad eller Psykologi, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp

Övrigt

Kursen ingår som valfri kurs i Socionomprogrammet. Kursen motsvarar SA3007.