Zlatana Knezevic

Personlig presentation av Zlatana Knezevic

Biträdande universitetslektor
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

  

Bakgrund

Jag är från början genusvetare som ville forska om barn och barndomar vilket också ledde mig till social arbete. Jag disputerade i socialt arbete 2020 med en avhandling om intersektionella rättvisefrågor i barndomar och villkoren för barns delaktighet i den sociala barnavården.

I min forskning rör jag mig över disciplinära gränser inom samhällsvetenskap och humaniora, ofta med postkolonial feministisk teori, kritiska barndomsstudier och medicinsk antropologi som inspiration.

Undervisning

Jag är involverad i en rad olika kurser genom att undervisa om vitt skilda ämnen så som etnografi, diskursanalys, internationella perspektiv på socialpolitik samt genusrelaterat våld. Därutöver är jag kursansvarig för två kurser och handleder examensarbeten.  

Kursansvar

Forskning

Mina forskningsintressen länkar framför allt till hur kunskaper (vetenskapliga, professionella, lekmäns/brukares) samt diskurser om evidens möjliggör och begränsar synsätt och praktiker som relaterar till barn och barndomar. Som del av detta studerar jag vetenskap, medicin och hälsa som arenor för erkännande, rättighetsanspråk, makt och motstånd. Ytterligare intresseområden rör intersektionen teori-praktik samt kreativa metoder för kunskapsspridning.

Publikationer