Zlatana Knezevic

Personlig presentation av Zlatana Knezevic

Biträdande universitetslektor
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

  

Bakgrund

Jag är från början genusvetare som ville forska om barn och barndomar vilket ledde mig till social arbete. Jag disputerade i socialt arbete 2020 med en avhandling om intersektionella rättvisefrågor i barndomar och villkoren för barns delaktighet i den sociala barnavården. Mina forskningsintressen i dag rör främst internationella frågor kopplade till internationellt socialt arbete, internationalisering, barn och ungas hälsoaktivism och andra sociala rörelser. 

I min forskning rör jag mig över disciplinära gränser inom samhällsvetenskap och humaniora, ofta med postkolonial feministisk teori, kritiska barndomsstudier och medicinsk antropologi som inspiration. 

Vid Högskolan Dalarna är jag, förutom lektor och forskare, också internationell koordinator för socionomprogrammet och särskilt ansvarig för internationalisering, hållbarhet och kvalitativa metoder. Jag har startat upp seminarier i socialt arbete som jag koordinerar tillsammans med kollegor. 

Undervisning

Jag är involverad i en rad olika kurser och undervisar om vitt skilda ämnen så som internationellt socialt arbete, internationella perspektiv på socialpolitik, etnografi, diskursanalys, genusrelaterat våld samt organisationsteori. Därutöver är jag kursansvarig för fyra kurser och handleder, bedömer och examinerar examensarbeten.  

Kursansvar

Forskning

Min forskning handlar ofta om barn och ungas status i olika sammanhang. Frågor om kunskap och makt är ett annat fokus. Jag intresserar mig för hur vetenskapliga och andra diskurser såsom diskurser kopplade till medicin och hälsa, socialt arbete och barn och unga blir arenor för erkännande, rättighetsanspråk, makt och motstånd. 

Internationalisering av den högre utbildningen, internationellt socialt arbete och ojämlikheter mellan globala Nord-Syd är ytterligare intresseområden i dag när jag fokuser på att utveckla metoder och strategier för hållbara och mer jämlika internationalella utbyten. 

Publikationer