Kurs ASA24K

Etik i socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra på ett fördjupat sätt för centrala begrepp, teorier och argument inom normativ etik
  • redogöra för centrala begrepp, teorier och argument inom värdeteori
  • redogöra på ett fördjupat sätt för och diskutera brukarperspektiv och brukares rättigheter i relation till praktiskt socialt arbete.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera och analysera värdekonflikter och etiska dilemman i praktiskt socialt arbete
  • tillämpa begrepp och teorier inom normativ etik vid moralisk bedömning av olika handlingsalternativ.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • kritiskt diskutera centrala begrepp, teorier och argument inom normativ etik och värdeteori
  • kritiskt reflektera över den professionella socialarbetarens roll och ansvar i förhållande till brukare, kollegor, arbetsgivare och det övriga samhället
  • analysera och kritiskt diskutera värdegrundsformuleringar och etiska koder för socialarbetare
  • kritiskt reflektera över sina egna värderingar och ställningstaganden i moraliska frågor.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i Socialt arbete eller Social omsorg, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3J43
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig