Forskningsprojekt: Utvärdering av om, och i så fall hur, länsgemensamma stimulansmedel påverkat det suicidförebyggande arbetet i län, regioner och kommuner

Projektledare
Maria Fjellfeldt
Deltagare
Charlotte Roos
Urban Markström, Socialt arbete Umeå Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en vård på lika villkor för hela befolkningen, vilket har koppling till FN:s globala hållbarhetsmål, där hållbarhetsmål nummer tre har fokus på hälsa och välbefinnande för alla människor i alla åldrar. Enligt WHO innefattar begreppet hälsa fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Ur ett globalt perspektiv ökar den självskattade psykiska ohälsan både bland barn, unga, vuxna och äldre personer. Begreppet psykisk ohälsa innefattar både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd, vilka båda orsakar lidande för individen men också för omgivningen. Psykisk ohälsa leder ofta till svårigheter i vardagslivet tex svårigheter i relationer med andra människor eller svårigheter att arbeta och studera. Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och självmord då de flesta som tar sitt liv har haft någon form av psykisk ohälsa. I överenskommelsen mellan regeringen och SKR 2021-2022 lyfts suicidförebyggande arbete fram som ett särskilt område, vilket innebär att län, regioner och kommuner tilldelas stimulansmedel för ett stärkt suicidförebyggande arbete. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att utvärdera om, och i så fall hur, de länsgemensamma stimulansmedel som avsatts specifikt för suicidprevention under åren 2021-2022, har påverkat på det suicidförebyggande arbetet i län, regioner och kommuner. Syftet är vidare att utvärdera om det suicidförebyggande arbetet haft några effekter, i form av måluppfyllelse av mål formulerade i överenskommelsen 2021-2022.Projektet kommer att genomföras som en kollektiv fallstudie, vilket innebär att kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras för att få en helhetsbild av det område som studeras.
Nyckelord
psykisk ohälsa, suicid, suicidprevention, utvärdering
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Socialt arbete
Finansiärer
Folkhälsomyndigheten