Charlotte Roos

Personlig presentation av Charlotte Roos

Affilierad forskare
Institutionen för hälsa och välfärd

Jag arbetar som lärare i sjuksköterskeprogrammet och i specialistsjuksköterskeprogrammen Vård av äldre, Demensspecialisering och Distriktssköterskeprogrammet. Mina undervisningsområden är personcentrerad vård, etik och värdegrund, ledarskap och organisation samt förbättringsarbete.

Kontakt

Andra profilsidor

Forskning

Jag arbetar under åren 2022-2024 med ett forskningsprojekt på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Projektets syfte är att utvärdera hur länsgemensamma statliga stimulansmedel som avsatts specifikt för suicidprevention under åren 2021-2022 påverkat det suicidförebyggande arbetet i län, regioner och kommuner. 

Jag har tidigare arbetat i ett forskningsprojekt med fokus på den nationella värdegrunden i äldreomsorgen: värdigt liv och välbefinnande. Det övergripande syftet med projektet var att öka kunskapen om äldre personers uppfattningar om aspekter och faktorer som har samband med upplevelser av värdighet och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden.

Publikationer