Kurs ASA266

Socialt arbete med personer med funktionsnedsättning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Socialt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om samhälleliga livsvillkor, brukarperspektiv och betydelsen av samverkan i det sociala arbetet med personer med funktionsnedsättning
  • visa kunskaper om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån lagar och förordningar samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • visa fördjupade kunskaper om aktuell funktionshinderforskning.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt redogöra för och analysera innebörden av tvärvetenskap, teorier och begrepp inom funktionshinderforskningen
  • självständigt söka och inom ett avgränsat område sammanfatta och presentera aktuell forskning inom funktionshinderområdet
  • redogöra för och diskutera delaktighet, levnadsvillkor och stödsystem för personer med funktionsnedsättning
  • analysera stödsystem ur brukar- och samhällsperspektiv
  • identifiera betydelsen av samverkan mellan olika samhällsaktörer, närstående och personer med funktionsnedsättning samt analysera dess betydelse för det sociala arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt reflektera och analysera rättigheter, etiska frågeställningar samt diskutera det sociala arbetets betydelse i arbetet med personer med funktionsnedsättning.