Kursplan

Socialt arbete med personer med funktionsnedsättning

Kurskod
ASA266
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Vårdområdet, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Socialt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-09-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-01-18.
Reviderad
Reviderad 2020-10-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-10-01.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om samhälleliga livsvillkor, brukarperspektiv och betydelsen av samverkan i det sociala arbetet med personer med funktionsnedsättning
 • visa kunskaper om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån lagar och förordningar samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • visa fördjupade kunskaper om aktuell funktionshinderforskning.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • självständigt redogöra för och analysera innebörden av tvärvetenskap, teorier och begrepp inom funktionshinderforskningen
 • självständigt söka och inom ett avgränsat område sammanfatta och presentera aktuell forskning inom funktionshinderområdet
 • redogöra för och diskutera delaktighet, levnadsvillkor och stödsystem för personer med funktionsnedsättning
 • analysera stödsystem ur brukar- och samhällsperspektiv
 • identifiera betydelsen av samverkan mellan olika samhällsaktörer, närstående och personer med funktionsnedsättning samt analysera dess betydelse för det sociala arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • kritiskt reflektera och analysera rättigheter, etiska frågeställningar samt diskutera det sociala arbetets betydelse i arbetet med personer med funktionsnedsättning.

Innehåll

Kursen fokuserar på personer med funktionsnedsättning ur ett brukar-, samhälls- och delaktighetsperspektiv. Levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning studeras utifrån stödsystem, samverkan, lagar och regelverk. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning behandlas under kursen liksom aktuell forskning inom funktionshinderområdet. Etiska frågeställningar i det sociala arbetet med personer med funktionsnedsättning diskuteras under kursen.

Examinationsformer

Examinationen består av individuell skriftlig hemtentamen, inlämningsuppgift, analys av ett fall samt seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och litteratursökning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

Betygsrapportering i tre moduler:
 • Tentamen, 2,5 hp, U-VG
 • Inlämningsuppgift, 1,5 hp, U-G
 • Fallanalys och seminarium, 3.5 hp, U-VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd i båda modulerna och betyget godkänd i den tredje modulen

Förkunskapskrav

 • 90 hp i Socialt arbete eller Social omsorg, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp