Personal Engelska

Här finns presentationer av lärare och forskare som arbetar inom ämnet engelska. Våra lärare och forskare kommer från många olika engelsktalande länder såsom England, Skottland, Nordirland, Australien, Nya Zeeland, Jamaica och USA, men också från Grekland, Spanien, Ryssland och Sverige.

Gruppbild på alla lärare i ämnet engelska. Personerna står på en trappa framför ett gult hus. Alla ser glada ut och tittar in i kameran.
David Gray, Fredrik Land, Jonathan White, Miguel Garcia-Yeste, Joeseph Lee, Julie Skogs, Anita Purcell Sjölund, Marcia Markus, Annelie Ädel, Parvin Gheitasi, Carmen Zamorano Llena, Katherina Dodou, Katarina Lindahl, Marcia Marcus, Jeanette Toth, Billy Gray, Kostia Andreev, BethAnne Pauslrud.

Konstantin Andreev

Universitetsadjunkt

Konstantin (Kostia) Andreev har en masterexamen i teoretisk filosofi, en magisterexamen i engelsk lingvistik samt en lärarexamen i engelska och tyska. Han har undervisat i engelska sedan 1999, först i Sankt-Petersburg och sedan 2007 i Sverige. På Högskolan Dalarna undervisar han och är ansvarig för kurserna Engelsk språkstruktur och Introduktion till engelsk lingvistik. Han har även andra kurser i engelsk språkfärdighet, inklusive uppdragsutbildningar i affärsengelska.

Christine Cox Eriksson

Fil dr, universitetslektor

Christine Cox Eriksson är universitetslektor i engelska vid Högskolan Dalarna. Hon har disputerat inom specialpedagogik och forskar om de yngre barnens språkutveckling med fokus på ordförrådsutveckling. Christine har mångårig erfarenhet av undervisning i både grundskolan och vuxenutbildning. I hennes arbetsuppgifter på högskolan ingår undervisning av blivande lärare i engelska på låg- och mellanstadiet.

Katherina Dodou

Fil dr, universitetslektor
Docent

Katherina Dodou är docent i engelsk litteratur med inriktning mot litteraturdidaktik. Hon erhöll sin doktorsexamen i engelska från Uppsala universitet och undervisade vid Uppsala och Örebro universitet innan hon började sin anställning vid Högskolan Dalarna år 2010. Hennes pågående forskning rör litteraturstudier som utbildningsprojekt. Hon intresserar sig särskilt för ämneskonceptioner och kunskapsförmedling samt frågan om litteraturstudiers värde och legitimeringar i engelska. Katherina har undervisat i litteraturkurser på samtliga nivåer och har handlett ett antal examensarbeten i engelska på grundnivå och på avancerad nivå, både inom litteraturstudier och inom ämneslärarprogrammet. År 2017 blev hon utnämnd till excellent lärare. Katherina är medlem i styrgruppen för Litteraturdidaktiskt Nätverk och prodekan i Högskolan Dalarnas Utbildnings- och Forskningsnämnd, UFN. Hon representerade Högskolan Dalarna i Humtank, ett samarbete mellan 15 svenska lärosäten, under perioden 2017-2021.

Parvin Gheitasi

Universitetslektor

Parvin Gheitasi är universitetslektor i engelska vid Högskolan Dalarna. Hon har disputerat inom engelsk språkdidaktik mot tidigare år. I hennes arbetsuppgifter på högskolan ingår undervisning både i engelska samt inom lärarprogrammet, på ett stort urval kurser. Hon forskar främst om engelsk språkdidaktik, tidig främmandespråksinlärning, formelaktiga ordsekvenser, och sociolingvistik.

Billy Gray

Fil dr, Docent

Billy Gray föddes i västra Belfast, Nordirland och skrev sin doktorsavhandling med titeln ”The influence of Islamic Mysticism on the work of Doris Lessing” med handledning av den framstående forskaren och författaren professor Robert Welch. Hans forskningsintressen ledde Billy in på två specifika områden: irländsk litteratur och texter som behandlar litterära representationer av åldrande. Billy har publicerat artiklar om författare såsom Hubert Butler, Chris Authur, Derek Lundy, Patrick McCabe, Owen McNamee, Joseph O’Neill, J. M. Coetzee, Irma Kurtz, Doris Lessing och Jenny Diski i internationella, peer-review- granskade tidskrifter som New Hibernia Review och The Canadian Journal of Irish Studies, såväl som i flera monografier. Han är för nuvarande en av tre serieredaktörer för Peter Lang Cultural Identity Series och redaktör för historia, politik- och mediastudier-sektionen av Nordic Irish Studies Journal (NIS). Billy har nyligen, tillsammans med Dr. Carmen Zamorano Llena, redigerat Authority and Wisdom in Contemporary Ireland som publicerades av Peter Lang. Billy är medlem av ISTUDs forskargrupp vid högskolan Dalarna och DEDAL-LIT, en forskargrupp baserad i Lleida, Spanien, som fokuserar på litterär åldersforskning. Billys nuvarande forskningsintressen handlar om hur idéer relaterade till sufism och neo-sufism reflekteras i romaner av författare som Leila Aboulela and Elif Shafak.

David Gray

Fil dr, universitetslektor

David Gray har en magisterexamen i engelska från Högskolan Dalarna och en doktorsexamen i engelska från Ulster University (UK). Dessutom har han många års erfarenhet inom pedagogik: han har arbetat som engelsklärare både på grundskolan och inom högre utbildning. På Högskolan Dalarna undervisar han förutom litteratur inom lärarprogrammet också kurserna engelskspråkig litteratur och kultur, engelska: skriftlig språkfärdighet, samt handleder och examinerar studentuppsatser inom lärarutbildning och engelskspråkig litteratur - kandidatexamensarbete och magisterexamensarbete. David forskar bland annat inom engelsk litteratur och litteraturdidaktik; ekokritik, poesi, hållbar pedagogik och reseberättelser.

Fredrik Land

Universitetsadjunkt

Fredrik Land har en filosofie magisterexamen i engelsk litteratur. Han har undervisat inom engelskspråkig litteratur sedan ca år 2000, i Sverige och utomlands. Han har även fått den pedagogiska utmärkelsen "Meriterad lärare". På Högskolan Dalarna undervisar han och är ansvarig för engelskspråkig litteratur, brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, teman inom populärlitteraturen, kulturella texter och kontexter, samt barn och ungdomslitteratur. Han har även en kurs i barnlitteratur inom lärarlyftet.

Katarina Lindahl

Fil lic, universitetsadjunkt

Katarina Lindahl har en filosofie licentiatexamen i ämnesdidaktik med inriktning engelska från Göteborgs Universitet. I licentiatuppsatsen undersöktes hur, och på vilka sätt, yrkesengelska är en del av engelskundervisningen på bygg- och anläggningsprogrammet. Innan forskarstudierna läste hon lärarprogrammet vid Karlstads Universitet och hon har arbetat på både grund- och gymnasieskolan som lärare i engelska och religionskunskap. På Högskolan Dalarna undervisar hon i språkdidaktik såväl som språkfärdighet i ämnet engelska, men också i flera kurser på grund- och ämneslärarutbildning, yrkeslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Förutom undervisningen ingår en stor del handledning och examination av examensarbeten för lärarutbildningen. 2021 utnämndes hon till excellent lärare.

Marcia Markus

Universitetsadjunkt

Marcia Markus har en filosofie magisterexamen i engelska, svensk lärarexamen och är i slutskedet av en mastersexamen i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Marcia är legitimerad lärare i engelska och svenska som andraspråk och har erfarenhet från undervisning i skolan i Sverige. Hon har undervisat vid Högskolan sedan 2006 i engelsk språkdidaktik såväl som pedagogiskt arbete och skriftlig- och muntlig språkfärdighet i engelska. Marcia ansvarar för lärarstuderande och kurser inom lärarlyftet i engelska. Utöver undervisningen ingår handledning av examensarbeten för lärarutbildningen.

BethAnne Paulsrud

Fil dr, universitetslektor
Docent

BethAnne Paulsrud har en kandidatexamen (Bachelor of Science in Child Development, Education emphasis) från San Diego State University, en mastersexamen (Master of Education in Curriculum and Instruction, Literacy emphasis) från University of San Diego, och en filosofie magisterexamen i engelska med inriktning mot lingvistik från Högskolan Dalarna. Hon disputerade 2014 i Utbildningsvetenskap med inriktning mot språk- och språkutveckling vid Stockholms universitet. Under åren 2015-2018 var BethAnne postdoktor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. BethAnne har många års erfarenhet som förskollärare, modersmålslärare och grundskollärare i Sverige. Hon har undervisat vid Högskolan Dalarna sedan 2006, både i engelska samt inom lärarprogrammet, på ett stort urval kurser. Hon forskar främst om flerspråkighet, transspråkande, family language policy och utbildning samt ämnesundervisning på engelska. Hon är en av chefredaktörer till Journal of Home Language Research (JHLR), en internationell open access-tidskrift som publicerar ny forskning inom området hemspråk, family language policy, minoritetsspråk, mm.

Anita Purcell Sjölund

Doktorand, universitetsadjunkt

 

Julie Skogs

Fil dr, universitetslektor

Studierektor

Julie Skogs, född och uppvuxen i Australien, är filosofie doktor i engelsk språkvetenskap. Hon disputerade vid Karlstads universitet år 2015 på en avhandling om datamedierad asynkron kommunikation i nätbaserad universitetsundervisning i engelska. Julie är också utbildad inom andraspråksundervisning samt ledarskap inom den offentliga sektorn. Hon har arbetat på Högskolan Dalarna sedan 1994 i olika roller såsom ämnesansföreträdare, studierektor, nämndordförande och pro-prefekt. De senaste åren har hon undervisat mest i grammatik, översättning, skriftlig språkfärdighet, språkvetenskaplig metod samt ägnat sig åt uppsatshandledning.

Jonathan White

Fil dr, docent

Jonathan White disputerade 1999 inom lingvistik vid University of London och är numera docent i engelsk lingvistik. Han forskar kring datormedierad kommunikation, och speciellt hur onlinegemenskap bildas genom språkanvändning samt hur detta påverkar språkinlärning. Just nu har han ett forskningsprojekt kring autenticitet i språkundervisning och hur attityderna till språkliga normer påverkas av nätbaserad språkinlärning. Jonathan undervisar på kurser i språkvetenskap på grund- och magisternivå, samt på språkfärdighetskurser inom både muntlig och skriftlig språkfärdighet på lärarprogrammet.

Carmen Zamorano-Llena

Fil dr, docent

Ämnesföreträdare

Programansvarig för masterprogrammet i engelskspråkig litteratur

Carmen Zamorano Llena är docent i engelska och var tidigare lektor i engelska vid University of Lleida, Spanien (1999-2008). Hon fick sin kandidatexamen i engelska från samma universitet och en magisterexamen i översättning från University of Westminster, Storbritannien. Hennes doktorsexamen i engelska från University of Barcelona, Spanien, analyserade postmoderna feministiska konstruktioner av identitet i poesin av Fleur Adcock, Eavan Boland, Gillian Clarke och Carol Rumens.

I juni 2006 beviljades hon ett tvåårigt Betriu de Pinós postdoktorstipendium av Catalan Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR) för sitt projekt om postnationalistisk identitet i nutida irländsk poesi. Sedan 2008 har hon arbetat som lärare i engelska vid Högskolan Dalarna.

Hon har publicerat artiklar om samtida irländsk och brittisk poesi och skönlitteratur, och är medredaktör för ett antal essäsamlingar, däribland Aesthetics of Aging: Critical Approaches to Literary Representations of the Ageing Process (Publicacions de Lleida, 2002), Transcultural Identities in Contemporary Literature (Rodopi, 2013) och Authority and Wisdom in the New Ireland (Peter Lang, 2016).

Hon är också medredaktör (litteratur) för Nordic Irish Studies journal och medredaktör för Peter Langs Cultural Identity Studies-serien. Hennes nuvarande forskningsintressen inkluderar litterär gestaltning av åldrande, migrationslitteratur och globalisering i nutida irländsk och brittisk litteratur.

Annelie Ädel

Fil dr, professor

Ämnesföreträdare

Programansvarig för masterprogrammet i tillämpad lingvistik

Annelie Ädel anställdes som professor i engelsk språkvetenskap i ämnet engelska vid Högskolan Dalarna 2012. Hennes huvudsakliga forskningsområden är diskursanalys, korpuslingvistik, ESP (English for Specific Purposes) och språkinlärares skrivande. De typer av kommunikation som hon har undersökt sin forskning är främst akademiskt tal och skrift, men hon har också studerat tidningstext, politisk diskurs och populärvetenskaplig text. Hon har varit inblandad i ett flertal projekt som har med korpusutveckling att göra, såsom MICASE (Michigan Corpus of Academic Spoken English) och MICUSP (Michigan Corpus of Upper-level Student Papers) vid universitetet i Michigan i USA. Hon har erfarenhet av att undervisa ett brett spektrum av ämnen inom tillämpad språkvetenskap från olika universitetssammanhang. Hon handleder gärna studenters forskningsprojekt på kandidat- och magisternivå.

Senast granskad:
Senast granskad: