Personal Engelska

Här finns presentationer av lärare och forskare som arbetar inom ämnet engelska. Våra lärare och forskare kommer från många olika engelsktalande länder såsom England, Skottland, Nordirland, Australien, Nya Zeeland, Jamaica och USA, men också från Grekland, Spanien, Ryssland och Sverige.
Gruppbild på nästan alla i personalen i ämnet engelska. Personerna står på rad lite snett framför varandra. Bakom dem ser man en sjö och gräs. Alla ser glada ut och tittar in i kameran.
Från vänster: Katherina Dodou, Fredrik Land, Annelie Ädel, Marcia Markus, Carmen Zamorano Llena, Christine Cox Eriksson, Katarina Lindahl, Anita Purcell Sjölund, BethAnne Paulsrud, Jonathan White, Kostia Andreev, Sarah Ramsay, Billy Gray, Julie Skogs . Fotograf: Peter Lindner

Konstantin Andreev

Universitetsadjunkt

Konstantin (Kostia) Andreev har en masterexamen i teoretisk filosofi, en magisterexamen i engelsk lingvistik samt en lärarexamen i engelska och tyska. Han har undervisat i engelska sedan 1999, först i Sankt-Petersburg och sedan 2007 i Sverige. På Högskolan Dalarna undervisar han och är ansvarig för kurserna Engelsk språkstruktur och Introduktion till engelsk lingvistik. Han har även andra kurser i engelsk språkfärdighet, inklusive uppdragsutbildningar i affärsengelska.

Christine Cox Eriksson

Fil dr, universitetslektor

Christine Cox Eriksson är universitetslektor i engelska vid Högskolan Dalarna. Hon har disputerat inom specialpedagogik och forskar om de yngre barnens språkutveckling med fokus på ordförrådsutveckling. Christine har mångårig erfarenhet av undervisning i både grundskolan och vuxenutbildning. I hennes arbetsuppgifter på högskolan ingår undervisning av blivande lärare i engelska på låg- och mellanstadiet.

Katherina Dodou

Fil dr, universitetslektor
Docent

Katherina Dodou har en doktorsexamen i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning från Uppsala universitet. I sin forskning har hon intresserat sig för texttolkningsfrågor. Hon är i slutfasen av ett forskningsprojekt om skildringar av terrordåden den 11 september 2001 i samtida angloamerikanska romaner. Hon forskar för närvarande huvudsakligen om litteraturstudiers betydelse inom det akademiska engelskämnet. Hon är särskilt intresserad av frågan i förhållande till engelskämnets identitet och till hur litteraturstudiers premisser påverkar studenters ämnesspecifika förmågor och även litteraturvetares professionalitet. Katherina har undervisat i litteraturkurser på samtliga nivåer och har handlett ett större antal examensarbeten i engelska på grundnivå och på avancerad nivå, både inom litteraturstudier och inom ämneslärarprogrammet. År 2017 blev hon utnämnd till excellent lärare (Scholar of Teaching). Katherina är nuvarande ordförande för Högskolan Dalarnas Områdesnämnd Humaniora och Språk (ONHUS). Hon är också sedan juli 2017 medlem i den humanistiska tankesmedjan HUMTANK som Högskolan Dalarnas representant.

Zita Farkas

Universitetsadjunkt

Zita undervisar främst i kurser inom English for Academic Purposes. 

Billy Gray

Fil dr, Docent

Billy Gray föddes i västra Belfast, Nordirland och skrev sin doktorsavhandling med titeln ”The influence of Islamic Mysticism on the work of Doris Lessing” med handledning av den framstående forskaren och författaren professor Robert Welch. Hans forskningsintressen ledde Billy in på två specifika områden: irländsk litteratur och texter som behandlar litterära representationer av åldrande. Billy har publicerat artiklar om författare såsom Hubert Butler, Chris Authur, Derek Lundy, Patrick McCabe, Owen McNamee, Joseph O’Neill, J. M. Coetzee, Irma Kurtz, Doris Lessing och Jenny Diski i internationella, peer-review- granskade tidskrifter som New Hibernia Review och The Canadian Journal of Irish Studies, såväl som i flera monografier. Han är för nuvarande en av tre serieredaktörer för Peter Lang Cultural Identity Series och redaktör för historia, politik- och mediastudier-sektionen av Nordic Irish Studies Journal (NIS). Billy har nyligen, tillsammans med Dr. Carmen Zamorano Llena, redigerat Authority and Wisdom in Contemporary Ireland som publicerades av Peter Lang. Billy är medlem av ISTUDs forskargrupp vid högskolan Dalarna och DEDAL-LIT, en forskargrupp baserad i Lleida, Spanien, som fokuserar på litterär åldersforskning. Billys nuvarande forskningsintressen handlar om hur idéer relaterade till sufism och neo-sufism reflekteras i romaner av författare som Leila Aboulela and Elif Shafak.

David Gray

Fil dr, universitetslektor

David Gray har en magisterexamen i engelska från Högskolan Dalarna och en doktorsexamen i engelska från Ulster University (UK). Dessutom har han många års erfarenhet inom pedagogik: han har arbetat som engelsklärare både på grundskolan och inom högre utbildning. På Högskolan Dalarna undervisar han förutom litteratur inom lärarprogrammet också kurserna engelskspråkig litteratur och kultur, engelska: skriftlig språkfärdighet, samt handleder och examinerar studentuppsatser inom lärarutbildning och engelskspråkig litteratur - kandidatexamensarbete och magisterexamensarbete. David forskar bland annat inom engelsk litteratur och litteraturdidaktik; ekokritik, poesi, hållbar pedagogik och reseberättelser.

Fredrik Land

Universitetsadjunkt

Fredrik Land har en filosofie magisterexamen i engelsk litteratur. Han har undervisat inom engelskspråkig litteratur sedan ca år 2000, i Sverige och utomlands. Han har även fått den pedagogiska utmärkelsen "Meriterad lärare". På Högskolan Dalarna undervisar han och är ansvarig för engelskspråkig litteratur, brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, teman inom populärlitteraturen, kulturella texter och kontexter, samt barn och ungdomslitteratur. Han har även en kurs i barnlitteratur inom lärarlyftet.

Katarina Lindahl

Fil lic, universitetsadjunkt

Katarina Lindahl har en filosofie licentiatexamen i ämnesdidaktik med inriktning engelska från Göteborgs Universitet. I licentiatuppsatsen undersöktes hur, och på vilka sätt, yrkesengelska är en del av engelskundervisningen på bygg- och anläggningsprogrammet. Innan forskarstudierna läste hon lärarprogrammet vid Karlstads Universitet och hon har arbetat på både grund- och gymnasieskolan som lärare i engelska och religionskunskap. På Högskolan Dalarna undervisar hon i språkdidaktik såväl som språkfärdighet i ämnet engelska, men också i flera kurser på grund- och ämneslärarutbildning, yrkeslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Förutom undervisningen ingår en stor del handledning och examination av examensarbeten för lärarutbildningen.

Marcia Markus

Universitetsadjunkt

Marcia Markus har en filosofie magisterexamen i engelska, svensk lärarexamen och avslutar nu en mastersexamen i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Hon har erfarenhet från undervisning i grundskolan i Sverige. Hon har undervisat vid Högskolan sedan 2006 i engelsk språkdidaktik såväl som pedagogiskt arbete, skriftlig- och muntlig språkfärdighet i engelska. Marcia ansvarar för lärarstuderande och kurser inom lärarlyftet i engelska. Utöver undervisningen ingår handledning av examensarbeten för lärarutbildningen.

BethAnne Paulsrud

Fil dr, universitetslektor

Ämnesföreträdare

BethAnne Paulsrud har en kandidatexamen (Bachelor of Science in Child Development, Education emphasis) från San Diego State University, en mastersexamen (Master of Education in Curriculum and Instruction, Literacy emphasis) från University of San Diego, och en filosofie magisterexamen i engelska med inriktning mot lingvistik från Högskolan Dalarna. Hon disputerade 2014 i Utbildningsvetenskap med inriktning mot språk- och språkutveckling vid Stockholms universitet. BethAnne har många års erfarenhet som förskollärare, modersmålslärare och grundskollärare i Sverige. Hon har undervisat vid Högskolan Dalarna sedan 2006, både i engelska samt inom lärarprogrammet, på ett stort urval kurser som engelska för blivande lärare, Lärarlyftet, examensarbete, sociolingvistik, översättningsteori och praktik, med flera. Hon forskar främst om flerspråkighet och policy i utbildning. Hon har nyligen kommit tillbaka till Högskolan Dalarna från en post-doktor tjänst vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, vid Stockholms Universitet.

Anita Purcell Sjölund

Doktorand, universitetsadjunkt

Studierektor

Sarah Ramsay

Universitetsadjunkt

Ansvarig för kurser på Campus Borlänge

Sarah Ramsay kommer ursprungligen från Skottland men har bott och arbetat i Sverige sedan 1993. Hon har en kandidatexamen i handel och företagande och en magisterexamen i utbildning och pedagogik. Hon är ansvarig för koordinationen av kurser inom engelska på Campus Borlänge. Sarah arbetar med företagsekonomi-, turism- och ingenjörsprogrammet, och valbara kurser inom till exempel kommunikation, kultur, skriftlig språkfärdighet och presentationsteknik. Förutom undervisningen arbetar hon också med andra utbildningsinstitutioner, företagskurser och projekt som presentationer, mentorskap, webbsidor och nyhetsbrev.

Julie Skogs

Fil dr, universitetslektor

Julie Skogs, född och uppvuxen i Australien, är filosofie doktor i engelsk språkvetenskap. Hon disputerade vid Karlstads universitet år 2015 på en avhandling om datamedierad asynkron kommunikation i nätbaserad universitetsundervisning i engelska. Julie är också utbildad inom andraspråksundervisning samt ledarskap inom den offentliga sektorn. Hon har arbetat på Högskolan Dalarna sedan 1994 i olika roller såsom ämnesansföreträdare, studierektor, nämndordförande och pro-prefekt. De senaste åren har hon undervisat mest i grammatik, översättning, skriftlig språkfärdighet, språkvetenskaplig metod samt ägnat sig åt uppsatshandledning.

Jonathan White

Fil dr, docent

Jonathan White disputerade 1999 inom lingvistik vid University of London och är numera docent i engelsk lingvistik. Han forskar kring datormedierad kommunikation, och speciellt hur onlinegemenskap bildas genom språkanvändning samt hur detta påverkar språkinlärning. Just nu har han ett forskningsprojekt kring autenticitet i språkundervisning och hur attityderna till språkliga normer påverkas av nätbaserad språkinlärning. Jonathan undervisar på kurser i språkvetenskap på grund- och magisternivå, samt på språkfärdighetskurser inom både muntlig och skriftlig språkfärdighet på lärarprogrammet.

Carmen Zamorano-Llena

Fil dr, docent

Programansvarig för masterprogrammet i engelskspråkig litteratur

Carmen Zamorano Llena är docent i engelska och var tidigare lektor i engelska vid University of Lleida, Spanien (1999-2008). Hon fick sin kandidatexamen i engelska från samma universitet och en magisterexamen i översättning från University of Westminster, Storbritannien. Hennes doktorsexamen i engelska från University of Barcelona, Spanien, analyserade postmoderna feministiska konstruktioner av identitet i poesin av Fleur Adcock, Eavan Boland, Gillian Clarke och Carol Rumens.

I juni 2006 beviljades hon ett tvåårigt Betriu de Pinós postdoktorstipendium av Catalan Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR) för sitt projekt om postnationalistisk identitet i nutida irländsk poesi. Sedan 2008 har hon arbetat som lärare i engelska vid Högskolan Dalarna.

Hon har publicerat artiklar om samtida irländsk och brittisk poesi och skönlitteratur, och är medredaktör för ett antal essäsamlingar, däribland Aesthetics of Aging: Critical Approaches to Literary Representations of the Ageing Process (Publicacions de Lleida, 2002), Transcultural Identities in Contemporary Literature (Rodopi, 2013) och Authority and Wisdom in the New Ireland (Peter Lang, 2016).

Hon är också medredaktör (litteratur) för Nordic Irish Studies journal och medredaktör för Peter Langs Cultural Identity Studies-serien. Hennes nuvarande forskningsintressen inkluderar litterär gestaltning av åldrande, migrationslitteratur och globalisering i nutida irländsk och brittisk litteratur.

Annelie Ädel

Fil dr, professor

Programansvarig för masterprogrammet i tillämpad lingvistik

Annelie Ädel anställdes som professor i engelsk språkvetenskap i ämnet engelska vid Högskolan Dalarna 2012. Hennes huvudsakliga forskningsområden är diskursanalys, korpuslingvistik, ESP (English for Specific Purposes) och språkinlärares skrivande. De typer av kommunikation som hon har undersökt sin forskning är främst akademiskt tal och skrift, men hon har också studerat tidningstext, politisk diskurs och populärvetenskaplig text. Hon har varit inblandad i ett flertal projekt som har med korpusutveckling att göra, såsom MICASE (Michigan Corpus of Academic Spoken English) och MICUSP (Michigan Corpus of Upper-level Student Papers) vid universitetet i Michigan i USA. Hon har erfarenhet av att undervisa ett brett spektrum av ämnen inom tillämpad språkvetenskap från olika universitetssammanhang. Hon handleder gärna studenters forskningsprojekt på kandidat- och magisternivå.

Senast granskad: