Omvårdnad

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga kunskaps- och ansvarsområde och omfattar det kliniska arbetet med människor baserat på teoretisk grund som underbygger professionen sjuksköterska.
Hand ovanpå en hand som håller i en käpp

Omvårdnad har genom åren utvecklats teoretiskt från ”att göra” till att ”vara”, vilket innebär att sjuksköterskan måste veta för att kunna göra. Omvårdnadens centrala begrepp även kallade konsensusbegrepp är människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö. Idag betraktas omvårdnad som en autonom vetenskap med egen teoribildning och kunskapsutveckling som ligger till grund för yrket.

En central betydelse för ämnets tillämpning är omvårdnadens värdegrund. Värdegrunden utgår från en humanistisk grundsyn på människan som aktiv och skapande av sitt liv, med förmåga att göra val och ta ansvar. Det etiska patientperspektivet handlar om att beakta människors självbestämmande, värdighet, integritet och sårbarhet. Människovärdet beskrivs som att allas lika värde och rätt till ett värdigt liv beaktas i alla delar av vårdmötet.

Både huvudområdet och forskningsfältet benämns idag omvårdnad, och omvårdnadsforskarens uppgift är att söka kunskap om människans behov av hjälp och stöd i samband med födelse, sjukdom och död samt om hur hälsa och livskvalité kan främjas genom livet. Omvårdnad ska vara personcentrerad och ha utgångspunkt centrerat i människans upplevelser, känsloyttringar och tolkning av sitt hälsotillstånd. En person som vårdas inom vårdinrättning benämns patient, men ur ett omvårdnadsperspektiv så ses patienten som en unik person oavsett sjukdom.

Begreppet personcentrerad omvårdnad innebär att se patienten som en unik person där sjuksköterskan och teamet runt personen även inkluderar personens familj och närstående och allt som är av betydelse i personens livsvärld för en optimal vård. Personcentrerad vård innebär också att personens individuella och unika egenskaper beaktas i vården runt personen. Omvårdnadsåtgärder är evidensbaserade handlingar som utförs som förebyggande, kurativa och lindrande insatser för att lindra ohälsa och för att öka eller bevara välbefinnande.

Sjuksköterskeyrkets utövande av omvårdnad innebär också ett nära samarbete med andra professioner inom andra områden som till exempel medicinsk vetenskap, psykologi, sociologi, pedagogik, filosofi, antropologi samt till arbetsterapi, fysioterapi och socialt arbete.

Vi bedriver forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet på grund och avancerad nivå. Undervisning bedrivs inom de program som leder fram till yrkesexamina för sjuksköterska på grund- och specialistnivå. Utöver detta bedrivs även fristående kurser och uppdragsutbildningar. Utbildningen sker i nära samarbete med landsting, kommuner och privata aktörer i Dalarnas län.

Nyheter

Fler nyheter

Kontakt

Ämnesföreträdare

Anna Swall
Universitetslektor omvårdnad
Lena Marmstål Hammar
Universitetslektor omvårdnad

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: