Omvårdnad
2 min läsning

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga kunskaps- och ansvarsområde och omfattar det kliniska arbetet med människor baserat på teoretisk grund som underbygger professionen sjuksköterska.
Hand ovanpå en hand som håller i en käpp

Omvårdnad har genom åren utvecklats teoretiskt från ”att göra” till att ”vara”, vilket innebär att sjuksköterskan måste veta för att kunna göra. Omvårdnadens centrala begrepp även kallade konsensusbegrepp är människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö. Idag betraktas omvårdnad som en autonom vetenskap med egen teoribildning och kunskapsutveckling som ligger till grund för yrket.

En central betydelse för ämnets tillämpning är omvårdnadens värdegrund. Värdegrunden utgår från en humanistisk grundsyn på människan som aktiv och skapande av sitt liv, med förmåga att göra val och ta ansvar. Det etiska patientperspektivet handlar om att beakta människors självbestämmande, värdighet, integritet och sårbarhet. Människovärdet beskrivs som att allas lika värde och rätt till ett värdigt liv beaktas i alla delar av vårdmötet.

Både huvudområdet och forskningsfältet benämns idag omvårdnad, och omvårdnadsforskarens uppgift är att söka kunskap om människans behov av hjälp och stöd i samband med födelse, sjukdom och död samt om hur hälsa och livskvalité kan främjas genom livet. Omvårdnad ska vara personcentrerad och ha utgångspunkt centrerat i människans upplevelser, känsloyttringar och tolkning av sitt hälsotillstånd. En person som vårdas inom vårdinrättning benämns patient, men ur ett omvårdnadsperspektiv så ses patienten som en unik person oavsett sjukdom.

Begreppet personcentrerad omvårdnad innebär att se patienten som en unik person där sjuksköterskan och teamet runt personen även inkluderar personens familj och närstående och allt som är av betydelse i personens livsvärld för en optimal vård. Personcentrerad vård innebär också att personens individuella och unika egenskaper beaktas i vården runt personen. Omvårdnadsåtgärder är evidensbaserade handlingar som utförs som förebyggande, kurativa och lindrande insatser för att lindra ohälsa och för att öka eller bevara välbefinnande.

Sjuksköterskeyrkets utövande av omvårdnad innebär också ett nära samarbete med andra professioner inom andra områden som till exempel medicinsk vetenskap, psykologi, sociologi, pedagogik, filosofi, antropologi samt till arbetsterapi, fysioterapi och socialt arbete.

Vi bedriver forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet på grund och avancerad nivå. Undervisning bedrivs inom de program som leder fram till yrkesexamina för sjuksköterska på grund- och specialistnivå. Utöver detta bedrivs även fristående kurser och uppdragsutbildningar. Utbildningen sker i nära samarbete med landsting, kommuner och privata aktörer i Dalarnas län.

Öppen för anmälan
Grundnivå
Avancerad nivå

2019

2018

2017

2016

Ämnesföreträdare

Anna Swall
Univ lektor omvårdnad
023-77 86 63
Lena Marmstål Hammar
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 99
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 70
Univ lektor omvårdnad
023-77 88 26

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 88 88
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Avdelningschef
023-77 83 36
Doktorand vårdvetenskap
Avdelningschef
023-77 80 58
Doktorand vårdvetenskap
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 85 47
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 88 26
Doktorand omvårdnad
023-77 85 14
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 71
Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad
023-77 84 72
Univ lektor omvårdnad
023-77 85 63
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 86 03
Anna Swall
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 86 63
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 86 96
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 65
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 80 93
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 85 71
Univ lektor omvårdnad
023-77 89 65
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 50
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 85 96
Doktorand vårdvetenskap
023-77 85 96
Univ adjunkt Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa
023-77 86 98
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 64
Adjungerad universitetslektor omvårdnad
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 20
Univ lektor omvårdnad
Gästlektor omvårdnad
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 71
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 83 52
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 70
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 31
Fil dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 82
Docent
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 46
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 81
Jennie Silverplats
Doktorand vårdvetenskap
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 33
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 10
Jens Westergren
Doktorand vårdvetenskap
023-77 80 69
Kerstin Erlandsson
Docent
Univ lektor Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa
023-77 84 11
Professor Professor emeritus
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 81 38
Lars Wallin
Professor omvårdnad
Lena Marmstål Hammar
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 99
Univ lektor omvårdnad
023-77 87 02
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62
Univ adjunkt vårdvetenskap, folkhälsa
023-77 84 74
Postdoktor
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 86 90
Doktorand vårdvetenskap
023-77 89 27
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 91
Univ adjunkt vårdvetenskap psyk omvårdnad
023-77 84 64
Maria Neljesjö
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 88 80
Doktorand omvårdnad
023-77 84 44
Univ adjunkt vårdvetenskap
023-77 84 44
Marianne Spante
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 12
Med dr
Univ lektor Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa
023-77 84 47
Professor Sexuell reproduktiv perinatal hälsa
Marie Olsen
Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 84 53
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 53
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 82 51
Univ adjunkt Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa
023-77 89 29
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 14
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 81 16
Doktorand vårdvetenskap
Renée Flacking
Professor pediatrisk omvårdnad
023-77 85 41
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 86 78
Doktorand vårdvetenskap
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 63
Postdoktor
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 75
Doktorand vårdvetenskap
023-77 87 61
Suzan Jacobs
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 81 44
Therese Granström
Doktorand vårdvetenskap
023-77 84 45
Univ adjunkt vårdvetenskap inr omvårdnad särskilt geriatrik
023-77 84 45
Ulrika Byrskog
Med dr
Univ lektor vårdvetenskap inr repr/perinatal omv
023-77 84 79
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 82 14
Veronica Sjöberg
Doktorand vårdvetenskap
023-77 87 57
Senast granskad: