Ny avhandling om matematikundervisning och bedömning i förskoleklass

Avhandlingen "Matematik i förskoleklass. En studie om bedömning och matematikundervisning vid skolstart”, undersöker hur förskoleklassens bedömningspraktik i matematik kan påverka bedömning och matematikundervisning i förskoleklass och hur undervisningen kan utformas för att främja likvärdighet.
Maria i biblioteket med en bok i handen.
Maria Walla disputerade i pedagogiskt arbete den 17 juni vid Högskolan Dalarna. Linnea Hinz

Maria Wallas avhandling "Matematik i förskoleklass. En studie om bedömning och matematikundervisning vid skolstart”, omfattar tre delstudier med totalt fem publikationer.

  • Dokumentstudie: Jämförelse av bedömningsmaterial för sexåringar i Sverige och Norge.
  • Fokusgruppsstudie: Fokusgruppsintervjuer med förskoleklasslärare om bedömning vid skolstart.
  • Designstudie: En studie där lärare och forskare tillsammans undersökt hur det är möjligt att utforma en matematikundervisning i förskoleklass som främjar likvärdighet.

Sverige – ett annorlunda exempel på bedömning i matematik vid skolstart

Avhandlingens resultat visar att i jämförelse med internationella bedömningsmaterial som används vid skolstart sticker bedömningsmaterialet för svensk förskoleklass ut, framför allt när det gäller vad som ska bedömas. I stället för att fokusera på elevers tidiga taluppfattning, som internationella bedömningsmaterial, hamnar det matematiska innehållet i bakgrunden i det svenska bedömningsmaterialet. Utifrån en internationell kontext blir den svenska förskoleklassen därmed ett annorlunda exempel på hur en bedömningspraktik i matematik vid skolstart kan se ut.

– Min studie visar på betydande skillnader när det gäller hur det svenska nationella kartläggningsmaterialet för förskoleklass är utformat i jämförelse med internationella bedömningsmaterial för samma åldersgrupp, förklarar nydisputerade Maria Walla. 

En likvärdig matematikundervisning i förskoleklass

Vidare visar avhandlingens resultat att likvärdighet kan förstås på olika sätt beroende på om lärare talar om arbetet inför bedömning, genomförande av bedömning eller matematikundervisningen efter bedömning. Förståelsen av likvärdighet kan få konsekvenser för hur bedömningen både genomförs och följs upp i matematikundervisning. Avhandlingens resultat visar dock att det är möjligt att utforma en likvärdig matematikundervisning med utgångspunkt i bedömningen för förskoleklass, likvärdig i betydelsen att alla elever får tillgång till ett matematiskt innehåll och möjlighet att utveckla ett framgångsrikt förhållningssätt i och till matematikämnet.

– Jag hoppas att min forskning kan bidra till en förståelse för att likvärdighet kan tolkas på olika sätt, beroende på om lärare talar om likvärdig bedömning eller likvärdig matematikundervisning. Jag hoppas även att forskningens resultat ska bidra till förskoleklasslärares arbete med att främja en likvärdig matematikundervisning, avslutar Maria Walla.

Kontakt
Maria Walla
Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Senast granskad:
Senast granskad: