Öppna data

Öppna data är benämningen på digital information som är fritt tillgänglig och fri att använda. Som lärosäte ska Högskolan Dalarna enbart tillgängliggöra forskningsdata.

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, den så kallade öppna datalagen, trädde i kraft 1 augusti 2022 och ersätter den så kallade PSI-lagen, lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen infördes i syfte att implementera EU:s direktiv 2019/1024, om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Lagen ger inte rätt till tillgång till data, utan reglerar i stället hur tillgängliggörande för vidareutnyttjande ska ske. Rätt att få tillgång till data regleras i annan lagstiftning, som exempelvis 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Syftet med öppna datalagen är att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data, under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet. Med data avses information i digitalt format oberoende av medium.

Enligt lag (2022:818) 1 kap. §6 ska universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap tillämpa lagen bara i fråga om forskningsdata.

Senast granskad:
Kontakt

Kontakta högskolans Data Access Unit (DAU) för mer information om öppna forskningsdata

Data Access Unit (DAU)
Senast granskad: