Val till institutionens ledningsråd, IL

Valet till institutionens ledningsråd, IL, pågår under hösten 2022 för att utse kollegiala ledamöter för den kommande mandatperioden. Ledningsråden diskuterar många löpande ärenden och hanterar även frågor av strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. 

Institutionens ledningsråd, IL, är institutionens högsta rådgivande organ. I IL samarbetar kollegiets företrädare och linjen, tillsammans med student- och doktorandrepresentanter, kring för institutionen relevanta strategiska och operativa frågor. 

Så går valet till

 • Valberedning utses
  En valberedning finns för varje IL. Varje valberedning ska bestå av minst tre deltagare. Deltagarna kan inte själva kandidera i valet. Valberedningens uppdrag är att utifrån nomineringarna lämna ett förslag på kandidater till de mandat som valet gäller.
 • Vallängder publiceras
  Listor över dem som har rösträtt samt förteckning över valbara, presenteras i två omgångar: 
  1. Preliminära vallängder
  2. Fastställda vallängder
 • Nominering genomförs
 • Valberedningens förslag presenteras
  Presentationer av de föreslagna kandidaterna finns att ta del av.  
 • Vallokalen öppnar
  Valet sker digitalt under en veckas tid.
 • Valresultatet presenteras

Valberedningens förslag

50 nomineringar har kommit in till valberedningen. Utifrån urvalet har valberedningen förslagit kandidater från varje institution. Se även kandidaternas självpresentationer. 

 • Institutionen för hälsa och välfärd: Lena Dahlberg, docent, Renée Flacking, professor, Maria Svedbo Engström, lektor
 • Institutionen för information och teknik: Carin Nordström, doktor
 • Institutionen för kultur och samhälle: Tina Forsberg, docent och Magdalena Kania Lundholm, docent, 
 • Institutionen för lärarutbildning: Gunn Nyberg, docent (föreslås att sitta ännu en mandatperiod) och Elin Eriksson, disputerad adjunkt
 • Institutionen för språk, litteratur och lärande: Lena Dahlstrand, adjunkt

Nominerade och självpresentationer

Presentationer av kandidaterna i IL-valet.

 • Gabriela Armuand:
  Jag ser den pedagogiska utvecklingen som mycket viktig och ett eventuellt uppdrag som kollegial ledamot skulle det vara möjligt att arbeta med detta i ett större sammanhang. Detta känns särskilt viktigt då jag tror att ett helhetsperspektiv behövs i det pedagogiska arbetet. Vad gäller kvalitetsutveckling i forskning har tvärprofessionella samarbeten en positiv inverkan på kvalitén och uppdraget skulle ge möjlighet att verka för detta på institutions- och universitetsnivå.
 • Johan Borg:
  Tack för förtroendet att bli kollegialt nominerad till IL! Jag vill verka för utbildning och forskning av hög kvalitet som möter morgondagens samhällsbehov. Kvalitets- och strategierfarenheter från olika program på IHOV, institutioner på HDa, universitet och FN-organisationer:
  Utbildning - kursutvecklare, kursansvarig, examinator, ämnesföreträdare, utvecklingsledare
  Forskning - huvudforskare, granskare, forskningsagendautveckling, strategigrupp
  Samverkan - indikatorer, smart specialisering.
 • Catrin Borneskog Sinclair:
  Jag är barnmorska sedan 26 år och disputerade i ämnet Sexuell och Reproduktiv Hälsa vid Uppsala universitet 2013. Jag vill gärna bidra med min kunskap som ledamot i det interna ledningsrådet vid Högskolan Dalarna. Min erfarenhet både som chef, som genuslektor, som medarbetare, som lärare och som forskare inom områden som rör mänskliga rättigheter och minoritetsgrupper tror jag möjligen skulle kunna bidra med nya perspektiv för framtiden och vårt lärosäte.
 • Lena Dahlberg:
  Jag är docent i socialt arbete och har arbetat på Högskolan Dalarna sen 2009. Främst undervisar jag i socionomprogrammet, men är även involverad i undervisning i omvårdnad. Jag leder flera forskningsprojekt om äldre personers levnadsvillkor, ofta i samverkan med praktiken, och handleder sju doktorander. För närvarande är jag ledamot i Forskarutbildningsnämnden och i Institutionens Forskarutbildningsutskott. Jag har erfarenhet av arbete vid andra lärosäten och FoU-enheter.
 • Renée Flacking:
  Jag har arbetat som lektor i omvårdnad sedan 2010, varit avdelningschef, suttit i styrgruppen för forskningen inom hälsa och välfärd, samt i högskolestyrelsen. Jag har framför allt arbetat med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. De frågor som jag främst vill verka för är en tydlig utbildnings- och forskningsstrategi, stödjande strukturer för tvärvetenskapliga samarbeten, samt stöd för ökad delaktighet och känsla av sammanhang.
 • Marika Hagelberg:
  Forskning och utbildning måste gå hand i hand i en miljö där personalen trivs med sitt uppdrag. Jag undervisar inom ett område i ständig förändring, där ny forskning kontinuerligt behöver lyftas in i undervisningen. Jag är metodisk, analytisk och brinner för frågor som rör arbetsmiljö, kvalitet och utveckling. För mig är det viktigt att skapa en bra miljö där forskning och utbildning värderas lika och kompetens tillvaratas på rätt sätt och där olika miljöer arbetar för att stärka varandra.
 • Maria Svedbo Engström:
  Jag har arbetat vid HDa sedan 2010 och är nu klinisk lektor mot Region Dalarna, ett uppdrag fokuserat på samverkan. Samverkan för, och mellan: forskning kring patientperspektiv, kliniskt kvalitetsarbete och VFU i sjuksköterskeprogrammet där jag är examinator i två kurser och ansvarig för Nationell klinisk slutexamination (NKSE), ett nationellt samarbete där jag är styrelseledamot. Jag vill bidra till IL med fokus på samverkan för kvalitet i VFU och forskningsanknytning i klinik och utbildning.
 • Niklas Envall
  Har undervisat vid KI sedan 2015 och på Högskolan Dalarna sedan 2019 och har därmed god inblick i två lärosätens undervisningsmodeller. Som forskare med projekt på både HDa och KI har jag också inblick i forskningsmiljöerna på två lärosäten av väldigt olika storlek, och erfarenheter som kan vara till nytta för HDa. Ett prioriterat område för mig är ökad möjlighet till karriär för juniora forskare som ett sätt att bibehålla viktig kompetens inom såväl forskning som utbildning på HDa.
 • Anna-Lena Berglund:
  Jag har ett stort intresse i pedagogik, inriktning didaktik i alla former och har en önskan om att Hda ska ligga i framkant. Samverkan o integration mellan avdelningar o institutioner som fördjupar det kollegiala lärandet. Arbetsmiljö o relationer är viktigt. Ska doktorera på 50% för att fördjupa och utveckla mina ämneskunskaper, forskning o undervisning i samverkan med Gävle Högskola o Byggdialogen Dalarna. Tvärvetenskapliga projekt är spännande. Allt utifrån ett hållbarhetsperspektiv!
 • Johan Håkansson:
  Jag har sedan 2000 jobbat som lektor och professor i Mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna. Jag har haft flera olika befattningar såväl i undervisningen, som i forskningen och i linjeorganisationen. Jag är fn aktivt undervisande och forskande. Jag handleder uppsatser på alla akademiska nivåer. Jag är vald ledamot i institutionens ledningsråd. Jag handleder f.n. två doktorander i Mikrodataanalys. Min forskning är tvärvetenskaplig och täcker in Mikrodataanalys, Energi och Industriell ekonomi.
 • Carin Nordström:
  Jag har varit ämnesföreträdare i 6 år och arbetar med kvalitets-, utvecklings-, pedagogiska-och forskningsfrågor löpande. Det är det som är grunden i ett bra program och ämne som också ger nöjda studenter. Samarbeten med parter utanför akademin är oerhört viktiga, vilket jag är en stor förespråkare för och ingår även i institutionens samverkansgrupp. Jag brinner för att skapa det där lilla extra och arbetar ihop med flera inom högskolan för att skapa aktiviteter för studenterna utanför studierna.
 • Roger G Nyberg:
  Jag är huvudområdesansvarig för Informatik som innefattar utbildningsprogrammen Systemvetenskap, Grafisk Design och webbutveckling samt Utveckling av e-tjänster. Jag har en gedigen erfarenhet inom högskolans verksamhet genom fyra år i Områdesnämnden för Teknik och Naturvetenskap (ONTN), 12 år som skyddsombud och  två år som avd.chef.  Jag vill i första hand tillse att akademiska intressen sätts först på dagordningen samt verka för att utöka vår institutions samverkan med näringslivet.
 • Joachim Bergenstråhle:
  Sedan 2009 arbetar jag på Mediehuset, där jag undervisar och forskar i audiovisuellt berättande. Konstnärlig lektor sedan 2013. Jag har utvecklat ett program och varit PA för det samt haft studierektors ansvar. Idag är jag arbetsmiljöombud för IKS, hållbarhetsfrågor ser jag som viktiga. Medverkan i Nya Campus lokalprogram, gruppen för Högskolepedagogisk Utveckling och ett stort engagemang i medieavdelningens omorganisation gör sammantaget att jag har inblick i många av skolans verksamheter.
 • Axel Grigor:
  Konstnärlig lektor i bildproduktion sedan 2016. Avlagt konstnärlig doktorsexamen (Doctor of Visual Arts) vid Griffith University (2022), med inriktning på dokumentär gestaltning av filmklippning. Programansvarig för kandidatprogrammet Film- och Tv-produktion, Högskolan Dalarna. Utbildad vid Högskolan Skövde och Griffith University i Australien. Prisbelönt svensk-australisk filmklippare och regissör. Uppvuxen i Åmål, bott i Australien 20 år, numera hemmahörande i Svärdsjö utanför Falun.
 • Therese Herkules:
  Jag önskar få vara en kollegial ledamot för att ledningsarbete generellt är intressant. Anser mig vara pragmatisk i utvecklingsfrågor då jag är duktig på att skilja på sak och person. Samverkansfrågor intresserar mig då det är en stor del i mitt arbete som programansvarig för Filmproduktion för reklam och information, många kurser inom programmet bygger på samverkan med regionala externa aktörer.
 • Magdalena Kania Lundholm:
  Jag är docent i sociologi, anställd som universitetslektor och ämnesansvarig i sociologi. Jag är en av forskningsledarna för TICS-seminariet. Under våren har jag tillsammans med kollegor i utbildningsutskottet sammanställt en attraktiv och forskningsförankrad utbildningsportfölj. Jag är intresserad av att driva frågor som gäller distansundervisning samt forskarutbildningsrättigheter. Jag arbetar fokuserat, engagerat, kommunikativt och resultat-orienterat.
 • Lena Nerhagen:
  With 25 years of experience, I strongly believe education and research in the social sciences are pillars for a democratic society. My research is multidisciplinary, ranging from health costs of air pollution to public decision making and regulatory governance. Other work experiences are tourism (STF), strategist Länsstyrelsen Dalarna, Head of research unit at VTI, expert in Statlig Offentlig Utredning, accountant and in NGO’s. I was representative for SACO in Lokal informationsgrupp 2021-2022.
 • Thomas Sedelius:
  Jag tror på kollegialt inflytande över utbildning, forskning och samverkan. IKS står inför utmaningar som att överbrygga ”gamla” institutionsgränser, hantera snäva ekonomiska ramar i grundutbildningen, och att skapa en slagkraftig ansökan om forskarutbildning. Som professor med mångårig erfarenhet från uppdrag som dekan, forskningsledare, ämnesansvarig, vice ordf. i forskarutbildningsnämnden, ledamot i Högskolans styrelse m.m. tror jag mig ha goda förutsättningar att bidra konstruktivt i IL.
 • Sara Otterskog: 
  Jag är anställd vid HDa som universitetsadjunkt i Företagsekonomi sedan 2006 och sedan fem år tillbaka programansvarig för Sport Managementprogrammet. Från höstterminen 2021 är jag invald som kollegial ledamot i IL; ett ärofyllt uppdrag som ger god insyn och större förståelse för det viktiga arbete som sker på institutionen men även på högskoleövergripande nivå. Det har tagit tid att lära känna varandra i ledningsrådet och att hitta format och strukturer för just vårt IL; eftersom jag tror på kontinuitet ställer jag upp för omval.
 • Elin Eriksson:
  Jag är förskollärare och grundskollärare, har arbetat vid hda sedan 2015 och disputerade 2022. Jag företräder gärna kollegiet i institutionens ledningsråd och ser det också som en möjlighet att lära mig mer om högskolans övergripande arbete. Om jag blir invald som ledamot i il ser jag det som ett förtroende att förvalta. Förutom att vara hörsam inför kollegiets "röst" i olika frågor ser jag det som särskilt angeläget att verka för våra utbildningars relevans för proffesionsutövandet.
 • Gunn Nyberg:
  Jag har disputerat i utbildningsvetenskap, är lektor i pedagogiskt arbete samt docent i idrotts- och hälsovetenskap inriktning pedagogik. Jag har tidigare varit avdelningschef och ämnesföreträdare för IHV och driver gärna arbetsmiljöfrågor tillika forskning om undervisning och lärande i samverkan med verksamheten. Jag har nu varit kollegial ledamot i IL drygt ett år och märker vad viktigt detta arbete är. Min mandatperiod går ut vid nyår men jag ställer alltså upp för omval.
 • Lena Dahlstrand:
  Jag har deltagit i kvalitetsarbete runt UKÄ-granskning. Kursplaneutveckling är ett pågående arbete i samklang med kursutvärderingar. Jag prioriterar samarbete och kollegors mående. En stimulerande arbetsmiljö för personal och studerande är centralt.
 • Solveig Malmsten:
  Lektor i svenska med intresse för språkvetenskap och svenskämnesdidaktik. Driver forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med skolor i regionen och inom nordiska nätverk för forskning och didaktik. Har god överblick över verksamheten tack vare mångårigt arbete med utveckling och utvärdering på flera organisatoriska nivåer. Vill utveckla en sammanhållen akademisk miljö inom ISLL och sammanhållna lärarutbildningar i samarbete med ILU, vilket bidrar till en trygg och inspirerande arbetsmiljö.
 • BethAnne Paulsrud:
  Jag har varit anställd vid HDa sedan 2006 och har tidigare haft uppdrag som ämnesföreträdare (engelska) och proprefekt för institutionen. Som proprefekt arbetade jag med strategiska frågor inom utbildning och forskning, med inspirerande samarbete med kollegor i alla ämnen. Jag har fått god insyn i institutionens och högskolans arbete, som ger mig en bra grund för att fortsätta vara aktiv i uppbyggandet av en kreativ och inkluderande miljö inom ISLL som ledamot i IL.
 • Céline Rocher Hahlin:
  Jag är lektor i franska (språkvetenskap) och min forskning berör tredjespråksinlärning och språkundervisning. Jag undervisar på Högskolan sedan 2000 och bidrog aktivt till utvecklingen av ämnet. Jag har också erfarenheten av att ha byggt upp en webbaseradundervisning av kvalité. Jag undervisar både inom grundutbildning och på avancerad nivå i franska och inom ämneslärarprogrammet. Jag anser som viktigt att bidra med min erfarenhet till vår institutions utveckling.
 • Boglárka Straszer:
  Genom mina långa erfarenheter av att verka i välfungerade akademiska miljöer vill jag arbeta för att förstärka en sammanhållen institution med kollegialt samarbete mellan ämnena, som ger högkvalitativ utbildning och samverkar brett. Hållbarhet, digitalisering, internationalisering, forskningsanknuten undervisning, ökat stöd för studenterna, samt skapande av en trygg arbetsmiljö med engagerade medarbetare med möjligheter för utveckling och meritering ser jag som centrala frågor att arbeta för.
 • Marie Nordmark:
  Jag drivs av att få andra människor att växa. Tror att samverkan bidrar till kunskapsutveckling och högre kvalitet. Önskar skapa förutsättningar för: språkdidaktisk forskning så att den vetenskapliga grunden för nätburen undervisning stärks, attraktiva utbildningar samt fler doktorandanställningar. Har arbetat med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, exempelvis i grundlärarprogrammet för att möta upp UKÄ-kritik; doktorandrepresentant i Forskningskollegiet/Handledarkollegiet/Forskarskolan UVD.

 

Valbara och röstberättigade

Institutionen för hälsa och välfärd

 • Al Gilani Samal
 • Algotsson Martina
 • Andersson Inger
 • Anåker Anna
 • Armuand Gabriela
 • Bergström Anneli
 • Bohman Tony
 • Borg Johan
 • Borneskog Sinclair Catrin
 • Carlsson Magnus
 • Carlsson Tomas
 • Dahlberg Lena
 • Ehrenberg Anna
 • Elf Marie
 • Envall Niklas
 • Ericson Jenny
 • Erlandsson Kerstin
 • Fernström Maria
 • Fjellfeldt Maria
 • Flacking Reneé
 • Florin Jan
 • Franklin Larsson Lise-Lotte
 • Granström Therese
 • Grenholm Anton
 • Gräfnings Maria
 • Gustafsson Susanne Marie
 • Göransson Katarina
 • Hagelberg Marika
 • Hallgren Frej
 • Hawke Emma
 • Hebert Emelie
 • Hedlund Jenny
 • Henriksson Anders
 • Hurtig Anders
 • Isberg Jenny
 • Jacobs Suzan
 • Jess Kari
 • Jobs Magnus
 • Kassfeldt Ulf
 • Knutsson Magnus
 • Källberg Ann-Sofie
 • Larsveden Anna
 • Ljudén Aleksandra
 • Lundvall Sara
 • Löf Jessica
 • McCarthy Linnea
 • Mckee Kevin
 • Melkic Larsson Sefija
 • Neljesjö Maria
 • Nerpin Elisabeth
 • Nilsson Peter
 • Nordin Susanna
 • Norling Ulrika
 • Olai Lena
 • Olsen Marie
 • Osman Fatumo
 • Palstam Annie
 • Pedersen Christina
 • Pernhall Lina
 • Pettersson Lena
 • Rasoal Dara
 • Roos Charlotte
 • Rudholm Feldrich Tobias
 • Rudman Ann
 • Ryde Andreas
 • Saade Sandra
 • Skoglund Petra
 • Spante Marianne
 • Strömqvist Bååthe Karin
 • Strömsöe Anneli
 • Stub Nybelius Marit
 • Svedbo Engström Maria
 • Swall Anna
 • Swarén Mikael
 • Ternström Elin
 • Tistad Malin
 • Tonkonogi Michail
 • Tseli Elena
 • Udo Camilla
 • Unbeck Maria
 • Vallin Eckardt Lillemor
 • Vergara Guerra Maya
 • Wallefelt David
 • Wallin Lars
 • Westergren Jens
 • Willman Helena
 • Åberg Anna Cristina
 • Örtlund Olivia

Röstberättigade är tillsvidareanställda med sysselsättning inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen vid aktuell institution till minst 50 % av en heltid, samt doktorander som har en anställning till minst 50 % på institutionen. Den som är tjänstledig om 100 % under hela perioden för röstning, med undantag för föräldraledighet, har inte rösträtt.

 • Al Gilani Samal
 • Algotsson Martina
 • Andersson Inger
 • Andersson Mathias
 • Anåker Anna
 • Armuand Gabriela
 • Ayoub Maria
 • Bergström Anneli
 • Bohman Tony
 • Borg Johan
 • Borneskog Sinclair Catrin
 • Carlsson Magnus
 • Carlsson Tomas
 • Dahlberg Lena
 • Ehrenberg Anna
 • Elf Marie
 • Envall Niklas
 • Ericson Jenny
 • Erlandsson Kerstin
 • Falk Johansson Marcus
 • Fernström Maria
 • Fjellfeldt Maria
 • Flacking Reneé
 • Florin Jan
 • Franklin Larsson Lise-Lotte
 • Grenholm Anton
 • Gräfnings Maria
 • Gustafsson Susanne Marie
 • Göransson Katarina
 • Hagelberg Marika
 • Hallgren Frej
 • Hawke Emma
 • Hebert Emelie
 • Hedlund Jenny
 • Henriksson Anders
 • Hurtig Anders
 • Isberg Jenny
 • Isgren Karlsson Andreas
 • Jacobs Suzan
 • Jacobsen Amanda
 • Jess Kari
 • Jobs Magnus
 • Johansson Emil
 • Kassfeldt Ulf
 • Klockar Erika
 • Knutsson Magnus
 • Källberg Ann-Sofie
 • Larsveden Anna
 • Ljudén Aleksandra
 • Lundvall Sara
 • Löf Jessica
 • Mauritzson Elin
 • McCarthy Linnea
 • Mckee Kevin
 • Melander Sara
 • Melkic Larsson Sefija
 • Naseer Mahwish
 • Neljesjö Maria
 • Nerpin Elisabeth
 • Nilsson Peter
 • Nordin Susanna
 • Norlin Jerry
 • Norling Ulrika
 • Olai Lena
 • Olsen Marie
 • Osman Fatumo
 • Palstam Annie
 • Pedersen Christina
 • Pernhall Lina
 • Pettersson Lena
 • Rasoal Dara
 • Roos Charlotte
 • Rudholm Feldrich Tobias
 • Rudman Ann
 • Ryde Andreas
 • Saade Sandra
 • Schmöker Annika
 • Sjöberg Veronica
 • Skoglund Petra
 • Spante Marianne
 • Strömqvist Bååthe Karin
 • Strömsöe Anneli
 • Stub Nybelius Marit
 • Svedbo Engström Maria
 • Swall Anna
 • Swarén Mikael
 • Ternström Elin
 • Tistad Malin
 • Tonkonogi Michail
 • Tseli Elena
 • Udo Camilla
 • Unbeck Maria
 • Vallin Eckardt Lillemor
 • Vergara Guerra Maya
 • Wallefelt David
 • Wallin Lars
 • Westergren Jens
 • Westergren Jens
 • Willman Helena
 • Åberg Anna Cristina
 • Örtlund Olivia

Institutionen för information och teknik

 • Aghanavesi Somayeh
 • Alam Md Moudud
 • Anderson Mats
 • Artursson Wissa Ulrika
 • Bales Christopher Michel
 • Barakat Serena
 • Berglund Anna-Lena
 • Blomqvist Björn
 • Carling Kenneth
 • Christiansen Marcus
 • Douhan Pär
 • Ekman Elin
 • Engström Jesper
 • Fedorov Anton
 • Fiedler Frank
 • Fleyeh Hasan
 • Gál Csilla
 • Haglund Gabriella
 • Han Mengjie
 • Hane Kristin
 • Hautamäki Matias
 • Heier Johan
 • Hintze Arend
 • Huq Asif
 • Håkansson Johan
 • Jayamani Jayaraj
 • Jernberg Hans
 • Johansson Roger
 • Johansson Stina
 • Jones Hans
 • Juujärvi Pasi
 • Karlsson Alexander
 • Kroner Marie-Désirée
 • Kvist Thomas
 • Land Göran
 • Lindgren Charlie
 • Lorenz Klaus
 • Myhren Jonn Are
 • Mårtenskog Maria
 • Nordström Carin
 • Nyberg Roger
 • Olsmats Carl
 • Olsson Johan
 • Olsson Mikael
 • Olsson Therese
 • Paidi Vijay P
 • Palm Vestlund Malin
 • Persson Hans
 • Persson Tomas
 • Pääkkönen Joonas
 • Ramsay Sarah
 • Rosendahl Hans
 • Rybarczyk Yves
 • Rönnegård Lars
 • Rönnelid Mats
 • Sarakheyli Azadeh
 • Shen Jingchun
 • Skogbergs Anna
 • Song Wei
 • Sundmark Ove
 • Surreddi Kumar Babu
 • Svensson Tony
 • Thomas Ilias
 • Tufvesson Linda
 • Wallén Per
 • Wallén Pia
 • Wäckelgård Ewa
 • Zhang Xingxing
 • Zhao Xiaoyun

Röstberättigade är tillsvidareanställda med sysselsättning inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen vid aktuell institution till minst 50 % av en heltid, samt doktorander som har en anställning till minst 50 % på institutionen. Den som är tjänstledig om 100 % under hela perioden för röstning, med undantag för föräldraledighet, har inte rösträtt.

 • Aghanavesi Somayeh
 • Alam Md Moudud
 • Anderson Mats
 • Andersson Mikael
 • Artursson Wissa Ulrika
 • Bales Christopher Michel
 • Barakat Serena
 • Berglund Anna-Lena
 • Blomqvist Björn
 • Carling Kenneth
 • Chau Phuong Ngoc
 • Christiansen Marcus
 • Douhan Pär
 • Ekman Elin
 • Engström Jesper
 • Fedorov Anton
 • Fiedler Frank
 • Fleyeh Hasan
 • Gál Csilla
 • Garman Ian
 • Haglund Gabriella
 • Han Mengjie
 • Hane Kristin
 • Hautamäki Matias
 • Heier Johan
 • Hintze Arend
 • Huq Asif
 • Håkansson Johan
 • Jayamani Jayaraj
 • Jernberg Hans
 • Johansson Roger
 • Johansson Stina
 • Jones Hans
 • Juujärvi Pasi
 • Karlsson Alexander
 • Khadra Alaa
 • Kroner Marie-Désirée
 • Kroner Marie-Désirée
 • Kvist Thomas
 • Land Göran
 • Lindgren Charlie
 • Malek Wasim
 • May Ross
 • Mehra Priyanka
 • Myhren Jonn Are
 • Mårtenskog Maria
 • Nordström Carin
 • Nyberg Roger
 • Olsmats Carl
 • Olsson Johan
 • Olsson Mikael
 • Olsson Therese
 • Paidi Vijay P
 • Palm Vestlund Malin
 • Persson Hans
 • Persson Tomas
 • Petrovic Bojana
 • Pääkkönen Joonas
 • Quintana Samer
 • Ramsay Sarah
 • Rosendahl Hans
 • Rybarczyk Yves
 • Rönnelid Mats
 • Sadeghian Paria
 • Saini Puneet
 • Sarakheyli Azadeh
 • Shen Jingchun
 • Skogbergs Anna
 • Song Wei
 • Sundmark Ove
 • Surreddi Kumar Babu
 • Svensson Tony
 • Thomas Ilias
 • Wallén Per
 • Wallén Pia
 • Wäckelgård Ewa
 • Zhang Fan
 • Zhang Xingxing
 • Zhao Xiaoyun

Institutionen för kultur och samhälle

 • Abdelzadeh Ali
 • Ahlstrand Roland
 • Allard Torbjörn
 • Andersson Andreas
 • Andersson Anna-Lena
 • Arousell Patrik
 • Axelson Tomas
 • Beckman Daniel
 • Berge Lars
 • Bergenstråhle Joachim
 • Berglund Marcus
 • Brandt Daniel
 • Burman Christo
 • Båtefalk Lars
 • Carlsson Henrik
 • Cialani Catia
 • Dar Ravi
  de Majo Veronica
 • Duncan Tara
 • Duvold Kjetil
 • Ehliasson Kent
 • Ekwall Per-Erik
 • Elbe Jörgen
 • Enström Louise
 • Ericson Maria
 • Espegren Yanina
 • Farsari Ioanna
 • Florén Thomas
 • Forsberg Tina
 • Fredriksson Daniel
 • Grigor Per Axel
 • Gudmundsson Hillman Anna
 • Hagerman Maja
 • Hansson Ulf
 • Heldt Susanna Cassel
 • Heldt Tobias
 • Herkules Therese
 • Hermansson Joakim
 • Holmberg Håkan
 • Holmgren Carina
 • Holmquist Helén
 • Hugosson Mårten
 • Hultén Peter
 • Hylén Torsten
 • Iljero Erika
 • Jansson Peter
 • Johansson Sören
 • Jörgensen Tanja
 • Kania Lundholm Magdalena
 • Kihlström Victoria
 • Klerby Anna
 • Klimplova Lenka
 • Lagin Madelen
 • Linder Åsa
 • Lundberg Erik
 • Lundberg Urban
 • Lönnemyr Jenny
 • Macuchova Zuzana
 • Malmgren Christer
 • Marciniak Piotr
 • Mattsson Totte
 • Melin Maria Anna
 • Melin Roger
 • Mortazavi Reza
 • Moström Åberg Marie
 • Nerhagen Lena
 • Nordin Johan
 • Otterskog Sara
 • Pashkevich Albina
 • Persson Anders
 • Pettersson Åsa
 • Reinholdsson Peter
 • Rodin Therese
 • Romlid Christina
 • Rosenblad Johanna
 • Rydell Alexis
 • Sabah Al-Musleh Azhar
 • Sandbacka Monica
 • Scott Andrew
 • Scott David
 • Sedelius Thomas
 • Sirman Berk
 • Strandroth Cecilia
 • Stub Henrik
 • Sundberg Klas
 • Swenberg Thorbjörn
 • Thorén Göran
 • Thulemark Maria
 • Trotzig Hanna
 • Törnegren Gull
 • Visuri Ingela
 • Vänje Annika
 • Wachenfeldt Thomas Von
 • Wide Jessica
 • Widerlöv Camilla
 • Öhlén Mats

Röstberättigade är tillsvidareanställda med sysselsättning inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen vid aktuell institution till minst 50 % av en heltid, samt doktorander som har en anställning till minst 50 % på institutionen. Den som är tjänstledig om 100 % under hela perioden för röstning, med undantag för föräldraledighet, har inte rösträtt.

 • Abdelzadeh Ali
 • Ahlstrand Roland
 • Allard Torbjörn
 • Andersson Andreas
 • Andersson Anna-Lena
 • Arousell Patrik
 • Axelson Tomas
 • Beckman Daniel
 • Berge Lars
 • Bergenstråhle Joachim
 • Berglund Marcus
 • Bergman Bruhn Åsa
 • Brandt Daniel
 • Burman Christo
 • Båtefalk Lars
 • Carlsson Henrik
 • Cialani Catia
 • Conti Eugenio
 • Dar Ravi
 • de Majo Veronica
 • Duncan Tara
 • Duvold Kjetil
 • Ehliasson Kent
 • Ekwall Per-Erik
 • Elbe Jörgen
 • Enström Louise
 • Ericson Maria
 • Espegren Yanina
 • Espegren Yanina
 • Farsari Ioanna
 • Florén Thomas
 • Forsberg Tina
 • Fredriksson Daniel
 • Grek Åsa
 • Grigor Per Axel
 • Gudmundsson Hillman Anna
 • Hagerman Maja
 • Hansson Ulf
 • Heldt Susanna Cassel
 • Heldt Tobias
 • Herkules Therese
 • Hermansson Joakim
 • Holmberg Håkan
 • Holmgren Carina
 • Holmquist Helén
 • Hultén Peter
 • Hylén Torsten
 • Iljero Erika
 • Jansson Peter
 • Johansson Sören
 • Jörgensen Tanja
 • Kania Lundholm Magdalena
 • Kihlström Victoria
 • Kihlström Victoria
 • Klimplova Lenka
 • Lagin Madelen
 • Linder Åsa
 • Lundberg Erik
 • Lundberg Urban
 • Lönnemyr Jenny
 • Macuchova Zuzana
 • Malmgren Christer
 • Marciniak Piotr
 • Mattsson Totte
 • Melin Maria Anna
 • Melin Roger
 • Mortazavi Reza
 • Moström Åberg Marie
 • Nerhagen Lena
 • Nowak Marie
 • Oliveira Luis
 • Otterskog Sara
 • Pashkevich Albina
 • Persson Anders
 • Pettersson Åsa
 • Reinholdsson Peter
 • Rodin Therese
 • Romlid Christina
 • Rosenblad Johanna
 • Rydell Alexis
 • Sabah Al-Musleh Azhar
 • Sandbacka Monica
 • Scott Andrew
 • Scott David
 • Sedelius Thomas
 • Sirman Berk
 • Storman Elin
 • Strandroth Cecilia
 • Stub Henrik
 • Sundberg Klas
 • Swenberg Thorbjörn
 • Thorén Göran
 • Thulemark Maria
 • Trotzig Hanna
 • Törnegren Gull
 • Visuri Ingela
 • Vänje Annika
 • Wachenfeldt Thomas Von
 • Waleghwa Beatrice
 • Walther Kevin
 • Wide Jessica
 • Widerlöv Camilla
 • Öhlén Mats

Institutionen för lärarutbildning

 • Ahlberg Kerstin
 • Alatalo Tarja
 • Annerberg Anna
 • Antell Susanne
 • Berg Mikael
 • Bergvin Linda
 • Borg Farhana
 • Bourbourhosseinbeigi Maryam
 • Byhlin Ida
 • Bäcke Sanna
 • Case Megan
 • Deldén Maria
 • Eriksson Elin
 • Erixon Eva-Lena
 • Fahlström Magnus
 • Fredriksson Maria
 • Furhoff Malin
 • Gracie Jeff
 • Grundén Helena
 • Gustafsson Pia
 • Halldén Marit
 • Hedström Terje
 • Hestner Åke
 • Håkansson Jan
 • Hårrskog Andreas
 • Häggström Margaretha
 • Irisdotter Aldenmyr Sara
 • Jackson Maria
 • Jeffner Stina
 • Johansson Annie-Maj
 • Johansson Sand Anita
 • Kammarbo Ann
 • Katrin Johanna
 • Kemuma Joyce
 • Kindevåg Åsa
 • Knies Lena
 • Larsson Hed Kerstin
 • Larsson Maria
 • Lebedeva Nadezda
 • Liljas Juvas Marianne
 • Linder Lars
 • Lindqvist Gunilla
 • Maad Johanne
 • Mattsson Åsa
 • Morén Göran
 • Nerström Nicola
 • Nyberg Gunn
 • Olsson Maria
 • Persson Anna Henriksson
 • Ridder Iris
 • Rosén Susanne
 • Römsing Susanne
 • Sandahl Ann-Louise
 • Semelius Granevald Veronica
 • Skoglund Lena
 • Sterner Helen
 • Stormats Karen
 • Ström Maria
 • Söderberg Camilla
 • Tegmark Mats
 • Teledahl Anna
 • Toth Jeanette
 • Törnqvist Anders
 • Wallsten Barbara
 • Wedman Lotta
 • Åkerstedt Johan

Röstberättigade är tillsvidareanställda med sysselsättning inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen vid aktuell institution till minst 50 % av en heltid, samt doktorander som har en anställning till minst 50 % på institutionen. Den som är tjänstledig om 100 % under hela perioden för röstning, med undantag för föräldraledighet, har inte rösträtt.

 • Ahlberg Kerstin
 • Alatalo Tarja
 • Annerberg Anna
 • Antell Susanne
 • Berg Mikael
 • Bergvin Linda
 • Borg Farhana
 • Byhlin Ida
 • Byhlin Ida
 • Bäcke Sanna
 • Case Megan
 • Deldén Maria
 • Embretsen Eva-Lena
 • Eriksson Elin
 • Fahlström Magnus
 • Fredriksson Maria
 • Friberg Therese
 • Furhoff Malin
 • Gracie Jeff
 • Grundén Helena
 • Gustafsson Pia
 • Halldén Marit
 • Hedström Terje
 • Hestner Åke
 • Hoffmann Monika
 • Håkansson Jan
 • Hårrskog Andreas
 • Häggström Margaretha
 • Irisdotter Aldenmyr Sara
 • Jackson Maria
 • Jeffner Stina
 • Johansson Annie-Maj
 • Johansson Sand Anita
 • Jones Malin
 • Kammarbo Ann
 • Katrin Johanna
 • Kemuma Joyce
 • Knies Lena
 • Kronqvist Håård Malin
 • Larsson Hed Kerstin
 • Larsson Maria
 • Lebedeva Nadezda
 • Liljas Juvas Marianne
 • Linder Lars
 • Maad Johanne
 • Mattsson Åsa
 • Morén Göran
 • Nerström Nicola
 • Nyberg Gunn
 • Ohlsson Anders
 • Olsson Maria
 • Persson Anna Henriksson
 • Ramberg Anna
 • Ridder Iris
 • Rosén Susanne
 • Römsing Susanne
 • Sandahl Ann-Louise
 • Semelius Granevald Veronica
 • Semelius Granevald Veronica
 • Sidenvall Kristofer
 • Skoglund Lena
 • Sterner Helen
 • Stormats Karen
 • Stormats Karen
 • Ström Maria
 • Söderberg Camilla
 • Tegmark Mats
 • Teledahl Anna
 • Toth Jeanette
 • Törnqvist Anders
 • Walla Maria
 • Wallsten Barbara
 • Wedman Lotta
 • Wijnbladh Cecilia
 • Åkerstedt Johan
 • Årman Karin

Institutionen för språk, litteratur och lärande

 • Al-Rubaye Nejood
 • Andersson Pierre
 • Andreev Konstantin
 • Aronsson Mattias
 • Bakker Barbara
 • Berg Lovisa
 • Bååth Carina
 • Colella Gianluca
 • Dahlstrand Lena
 • Danial Bianca
 • Dodou Katherina
 • Eckart Maren
 • Ederyd Engelbert Christiane
 • Edfeldt Chatarina
 • Fjordevik Anneli
 • Gao Man
 • Garcia Yeste Miguel
 • Gheitasi Parvin
 • Gray Billy
 • Gray David
 • Hayakawa Thor Masako
 • Hui Li Chong
 • Inose Hiroko
 • Jakobson Liivi
 • Jonsson Herbert
 • Josefsson Marie
 • Karlsohn Irina
 • Kihlbom Liselotte
 • Kumagai Yoko
 • Land Fredrik
 • Larsson Patrik
 • Leblanc Andre
 • Lee Joseph
 • Lentina Alda Maria
 • Leon Vegas Carolina
 • Lindahl Katarina
 • Lindén Sofia
 • Lopez-Cordero Mario
 • Lung-Lung Hu
 • Magrinyà Badiella Carles
 • Malmsten Solveig
 • Markus Marcia
 • Mattsson Engström Marit
 • Mattsson Olga
 • Mikhaylov Nikita
 • Mizufune Yoko
 • Niendorf Mariya Aida
 • Nigrisoli Wärnhjelm Vera
 • Nittve Sara
 • Nordmark Marie
 • Odevik Elisabet
 • Perrault Madeleine
 • Pettersson Karolina
 • Purcell Sjölund Anita
 • Rasti Sori
 • Reite Torun
 • Rocher Hahlin Celine
 • Rosén Jenny
 • Rosenkvist Wei Hing
 • Ruiz Mette
 • Santos Muñoz Aranzazu
 • Schwachenwald Andrea
 • Semiao Mario
 • Straszer Boglárka
 • Stridfeldt Monika
 • Söderberg Eva
 • Vaarala Irma
 • Wedin Åsa
 • White Jonathan Russell
 • Wu Yuan-Yuan
 • Yang Tao
 • Yoxsimer Paulsrud Bethanne
 • Zamorano Llena Carmen
 • Åkerstedt Anna
 • Ädel Annelie

Röstberättigade är tillsvidareanställda med sysselsättning inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen vid aktuell institution till minst 50 % av en heltid, samt doktorander som har en anställning till minst 50 % på institutionen. Den som är tjänstledig om 100 % under hela perioden för röstning, med undantag för föräldraledighet, har inte rösträtt.

 • Al-Rubaye Nejood
 • Andersson Pierre
 • Andreev Konstantin
 • Aronsson Mattias
 • Bakker Barbara
 • Berg Lovisa
 • Bomström Aho Erika
 • Colella Gianluca
 • Dahlstrand Lena
 • Danial Bianca
 • Dodou Katherina
 • Eckart Maren
 • Ederyd Engelbert Christiane
 • Edfeldt Chatarina
 • Fjordevik Anneli
 • Gao Man
 • Garcia Yeste Miguel
 • Gheitasi Parvin
 • Gray Billy
 • Gray David
 • Hayakawa Thor Masako
 • Hui Li Chong
 • Inose Hiroko
 • Jakobson Liivi
 • Jonsson Herbert
 • Josefsson Marie
 • Karlsohn Irina
 • Kihlbom Liselotte
 • Kumagai Yoko
 • Land Fredrik
 • Larsson Patrik
 • Leblanc Andre
 • Lee Joseph
 • Lentina Alda Maria
 • Leon Vegas Carolina
 • Lindahl Katarina
 • Lindén Sofia
 • Lopez-Cordero Mario
 • Lung-Lung Hu
 • Magrinyà Badiella Carles
 • Malmsten Solveig
 • Markus Marcia
 • Mattsson Engström Marit
 • Mattsson Olga
 • Mikhaylov Nikita
 • Mizufune Yoko
 • Niendorf Mariya Aida
 • Nigrisoli Wärnhjelm Vera
 • Nordmark Marie
 • Odevik Elisabet
 • Perrault Madeleine
 • Pettersson Karolina
 • Purcell Sjölund Anita
 • Rasti Sori
 • Reite Torun
 • Rocher Hahlin Celine
 • Rosén Jenny
 • Rosenkvist Wei Hing
 • Ruiz Mette
 • Santos Muñoz Aranzazu
 • Schwachenwald Andrea
 • Semiao Mario
 • Straszer Boglárka
 • Stridfeldt Monika
 • Söderberg Eva
 • Vaarala Irma
 • Warström Jennie
 • Wedin Åsa
 • White Jonathan Russell
 • Wu Yuan-Yuan
 • Yang Tao
 • Yoxsimer Paulsrud Bethanne
 • Zamorano Llena Carmen
 • Åkerstedt Anna
 • Ädel Annelie

Frågor och svar 

Vad innebär kollegialt inflytande?

Lärar- och forskarkollegiets inflytande över beslut som gäller utbildning och forskning är lagstadgat (§6 kap 2 Högskolelagen). Detta kollegiala inflytande är formaliserat vid högskolan genom att det finns kollegialt inflytande via kollegial representation i olika utskott och arbetsgrupper inom nämnderna, institutionerna.

Lärar- och forskarkollegiets representanter företräder ett akademiskt allmänintresse i form av god vetenskaplig kompetens och ett gott omdöme. En kollegial ledamot är alltså inte en representant för en avdelning, en befattning, en forskningsgrupp eller annan gruppering på institutionen eller på högskolan.

Vem kan ställa upp i valet?

Valbar är person som är verksam inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämnd-organisationen till minst 50 % av en heltid och anställd vid den aktuella institutionen.

Ledamot i IL väljs för en mandatperiod på tre år. En ledamot kan inneha uppdraget två sammanhängande mandatperioder. Mandatperioderna är överlappande, så att minst en kollegial ledamot kvarstår i IL samtidigt som övriga platser blir föremål för nytt val. Val sker med 1,5 års mellanrum.

Vem kan nominera till IL? 

Alla medarbetare vid högskolan kan nominera kandidater till valet. Det är möjligt att nominera sig själv och/eller någon annan valbar, men den föreslagna måste ha godkänt sin nominering. 

Vem kan rösta i valet?

Röstberättigade är tillsvidareanställda med sysselsättning inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen vid aktuell institution till minst 50 % av en heltid, samt doktorander som har en anställning till minst 50 % på institutionen. Den som är tjänstledig om 100 % under hela perioden för röstning, med undantag för föräldraledighet, har inte rösträtt.

Hur är respektive råd sammansatt?

Antalet kollegiala ledamöter ska vara lika som antalet avdelningar inom en institution. Minst två av ledamöterna i institutionens ledningsråd ska vara seniora, det vill säga professor eller docent, och bör företräda minst två olika ämnen. Val till IL sker var tredje termin. Mandatperioden är tre år. 

 • Institutionen för hälsa och välfärd: 5 kollegiala ledamöter – 3 aktuella för val nu
 • Institutionen för information och teknik: 3 kollegiala ledamöter – 1 aktuell för val nu
 • I​nstitutionen för kultur och samhälle: 4 kollegiala ledamöter  – 2 aktuella för val nu
 • Institutionen för lärarutbildning: 4 kollegiala ledamöter – 2 aktuella för val nu
 • Institutionen för språk, litteratur och lärande: 3 kollegiala ledamöter – 1 aktuell för val nu

Hur är det att vara kollegial ledamot?

Som ledamot i institutionens ledningsgrupp handlar det om att ha hela institutionens bästa för ögonen. Läs mer om hur det är att vara kollegialt vald ledamot i IL.

Kollegor om att vara kollegial ledamot

Senast granskad:
 • 220829: Valberedningarna presenteras.
  Preliminära vallängder och lista över valbara anslås.
  Fram till 220905 finns möjlighet att lämna synpunkter på vallängder till valförrättare.
 • 220912: Fastställda vallängder och lista över valbara anslås.
 • 220912 – 220919: Nomineringsperiod
 • 221003: Valberedningens förslag och övriga nomineringar anslås.
 • 221010 – 221017: Den digitala vallokalen öppnas.
  Valet avslutas 221017 klockan 24.00.
 • 221020: Valresultatet tillkännages.
 • 230101: Valda tillträder sin mandatperiod.
Valförättare
Avdelningschef
Kontakt allmänna frågor om valet
Nämndkansliansvarig
Senast granskad: