Val till institutionens ledningsråd, IL

Valet till institutionens ledningsråd, IL, pågår under hösten 2022 för att utse kollegiala ledamöter för den kommande mandatperioden. Ledningsråden diskuterar många löpande ärenden och hanterar även frågor av strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. 

Institutionens ledningsråd, IL, är institutionens högsta rådgivande organ. I IL samarbetar kollegiets företrädare och linjen, tillsammans med student- och doktorandrepresentanter, kring för institutionen relevanta strategiska och operativa frågor. 

Så går valet till

 • Valberedning utses
  En valberedning finns för varje IL. Varje valberedning ska bestå av minst tre deltagare. Deltagarna kan inte själva kandidera i valet. Valberedningens uppdrag är att utifrån nomineringarna lämna ett förslag på kandidater till de mandat som valet gäller.
 • Vallängder publiceras
  Listor över dem som har rösträtt samt förteckning över valbara, presenteras i två omgångar: 
  1. Preliminära vallängder
  2. Fastställda vallängder
 • Nominering genomförs
 • Valberedningens förslag presenteras
  Presentationer av de föreslagna kandidaterna finns att ta del av.  
 • Vallokalen öppnar
  Valet sker digitalt under en veckas tid.
 • Valresultatet presenteras

Valberedningens förslag

50 nomineringar har kommit in till valberedningen. Utifrån urvalet har valberedningen förslagit kandidater från varje institution. Se även kandidaternas självpresentationer. 

 • Institutionen för hälsa och välfärd: Lena Dahlberg, docent, Renée Flacking, professor, Maria Svedbo Engström, lektor
 • Institutionen för information och teknik: Carin Nordström, doktor
 • Institutionen för kultur och samhälle: Tina Forsberg, docent och Magdalena Kania Lundholm, docent, 
 • Institutionen för lärarutbildning: Gunn Nyberg, docent (föreslås att sitta ännu en mandatperiod) och Elin Eriksson, disputerad adjunkt
 • Institutionen för språk, litteratur och lärande: Lena Dahlstrand, adjunkt

Nominerade och självpresentationer

Presentationer av kandidaterna i IL-valet.

 

Valbara och röstberättigade

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för information och teknik

Institutionen för kultur och samhälle

Institutionen för lärarutbildning

Institutionen för språk, litteratur och lärande

Frågor och svar 

Vad innebär kollegialt inflytande?

Lärar- och forskarkollegiets inflytande över beslut som gäller utbildning och forskning är lagstadgat (§6 kap 2 Högskolelagen). Detta kollegiala inflytande är formaliserat vid högskolan genom att det finns kollegialt inflytande via kollegial representation i olika utskott och arbetsgrupper inom nämnderna, institutionerna.

Lärar- och forskarkollegiets representanter företräder ett akademiskt allmänintresse i form av god vetenskaplig kompetens och ett gott omdöme. En kollegial ledamot är alltså inte en representant för en avdelning, en befattning, en forskningsgrupp eller annan gruppering på institutionen eller på högskolan.

Vem kan ställa upp i valet?

Valbar är person som är verksam inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämnd-organisationen till minst 50 % av en heltid och anställd vid den aktuella institutionen.

Ledamot i IL väljs för en mandatperiod på tre år. En ledamot kan inneha uppdraget två sammanhängande mandatperioder. Mandatperioderna är överlappande, så att minst en kollegial ledamot kvarstår i IL samtidigt som övriga platser blir föremål för nytt val. Val sker med 1,5 års mellanrum.

Vem kan nominera till IL? 

Alla medarbetare vid högskolan kan nominera kandidater till valet. Det är möjligt att nominera sig själv och/eller någon annan valbar, men den föreslagna måste ha godkänt sin nominering. 

Vem kan rösta i valet?

Röstberättigade är tillsvidareanställda med sysselsättning inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen vid aktuell institution till minst 50 % av en heltid, samt doktorander som har en anställning till minst 50 % på institutionen. Den som är tjänstledig om 100 % under hela perioden för röstning, med undantag för föräldraledighet, har inte rösträtt.

Hur är respektive råd sammansatt?

Antalet kollegiala ledamöter ska vara lika som antalet avdelningar inom en institution. Minst två av ledamöterna i institutionens ledningsråd ska vara seniora, det vill säga professor eller docent, och bör företräda minst två olika ämnen. Val till IL sker var tredje termin. Mandatperioden är tre år. 

 • Institutionen för hälsa och välfärd: 5 kollegiala ledamöter – 3 aktuella för val nu
 • Institutionen för information och teknik: 3 kollegiala ledamöter – 1 aktuell för val nu
 • I​nstitutionen för kultur och samhälle: 4 kollegiala ledamöter  – 2 aktuella för val nu
 • Institutionen för lärarutbildning: 4 kollegiala ledamöter – 2 aktuella för val nu
 • Institutionen för språk, litteratur och lärande: 3 kollegiala ledamöter – 1 aktuell för val nu

Hur är det att vara kollegial ledamot?

Som ledamot i institutionens ledningsgrupp handlar det om att ha hela institutionens bästa för ögonen. Läs mer om hur det är att vara kollegialt vald ledamot i IL.

Kollegor om att vara kollegial ledamot

Senast granskad:
Valförättare
Avdelningschef
Kontakt allmänna frågor om valet
Nämndkansliansvarig
Senast granskad: