Erik Lundberg

Personlig presentation av Erik Lundberg

Docent
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor statsvetenskap
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Bakgrund

Jag är docent i statsvetenskap och ämnesföreträdare för den statsvetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna. Min forskning rör ett flertal frågor inom statsvetenskapen. Till de frågor som har intresserat mig mest är politiskt deltagande, civilsamhälles roll i och för demokratin, mellanmänskliga attityder och det statliga kommitté- och remissväsendet. 

Samverkan med det omgivande samhället är något som genomsyrar mitt arbete och jag medverkar gärna i samarbeten och dialoger där insikter från akademin kan bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Vid sidan av min karriär inom akademin har jag också arbetat i ett flertal statliga utredningar och på olika myndigheter.

Jag disputerade vid Örebro universitet 2014 och har varit gästforskare vid Institut för samfundsforskning i Norge och Aarhus universitet i Danmark.

Undervisning

Under årens lopp har jag undervisat på alla nivåer inom ämnet och utvecklat en rad olika kurser. Det mesta av min undervisning på senare år har rört civilsamhälle, politiskt deltagande, offentlig förvaltning, politisk kultur och samhällsvetenskapliga metoder. Jag har också haft förmånen att handleda ett flertal duktiga studenter på kandidat- och magisternivå vilket resulterat i intressanta uppsatser.

Kursansvar

Forskning

Jag har bedrivit forskning om ett flertal olika saker. Min senaste och nuvarande forskning handlar om ungdomars politiska socialisation. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöker jag tillsammans med Ali Abdelzadeh och Jennifer Fitzgerald vilken roll erfarenheter under ungdomsåren har för hur det politiska engagemanget manifesteras som ung vuxen. Genom att följa upp en av världens mest omfattande studie om ungdomars socialisation vill vi förstå mer om vilka mekanismer och processer under ungdomsåren som kan främja ett politiskt engagemang som vuxen.

Utöver detta är jag är också projektledare för ett forskningsprogram om medborgerligt engagemang i Sverige. Forskningsprogrammet bedrivs vid Marie Cederschiöld högskola och är en central del av forskningen om det svenska civilsamhället.

Ytterligare ett forskningsprojekt handlar om intresseorganisationernas deltagande i statliga kommittéer i Norden och bedrivs tillsammans med forskare vid Aarhus universitet, Institut för samfundsforskning och University of Pittsburg.

Ett annat forskningstema handlar om civilsamhällets demokratibidrag. I ett projekt undersökte jag vilken roll ett engagemang i civilsamhället har för utvecklingen av ungas sociala tillit och tolerans och ett annat projekt handlade om hur civilsamhället bemöter våldsbejakade extremism i lokalsamhället. 

Forskningsprojekt

Publikationer