Erik Lundberg

Personlig presentation av Erik Lundberg

Docent
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor statsvetenskap
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Råd

Institutionsledningsråd IKS

Bakgrund

Jag är docent i statsvetenskap och ämnesföreträdare för den statsvetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna. Min forskning rör ett flertal frågor inom statsvetenskapen. Till de frågor som har intresserat mig mest rör frågor om civilsamhälles roll i och för demokratin, politiskt engagemang och mellanmänskliga attityder. 

Samverkan med det omgivande samhället är något som genomsyrar mitt arbete och jag medverkar gärna i samarbeten och dialoger där insikter från akademin kan bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Vid sidan av min karriär inom akademin har jag också arbetat i ett flertal statliga utredningar och på olika myndigheter.

Jag disputerade vid Örebro universitet 2014 och har varit gästforskare vid Institut för samfundsforskning i Norge och Aarhus universitet i Danmark.

Undervisning

Under årens lopp har jag undervisat på alla nivåer inom ämnet och utvecklat en rad olika kurser. Det mesta av min undervisning på senare år har rört civilsamhälle, politiskt deltagande, offentlig förvaltning, politisk kultur och samhällsvetenskapliga metoder. Jag har också haft förmånen att handleda ett flertal duktiga studenter på kandidat- och magisternivå vilket resulterat i intressanta uppsatser.

Kursansvar

Forskning

Jag har bedrivit forskning om ett flertal olika saker. Min senaste och nuvarande forskning har bland annat handlat om civilsamhällets demokratibidrag. I ett projekt undersöks vilken roll ett engagemang i civilsamhället har för utvecklingen av ungas sociala tillit och tolerans och ett annat projekt handlar om hur civilsamhället bemöter våldsbejakade extremism i lokalsamhället. 

Jag har också studerat ungas politiska deltagande och arbetar förnärvarande med ett forskningsprojekt om medborgerligt engagemang i Sverige tillsammans med forskare vid Marie Cederschiöld högskola. 

Ytterligare ett forskningsprojekt handlar om intresseorganisationernas deltagande i statliga kommittéer i Norden och bedrivs tillsammans med forskare vid Aarhus universitet, Institut för samfundsforskning och University of Pittsburg.

Forskningsprojekt

Publikationer