Lena Nerhagen

Personlig presentation av Lena Nerhagen

Universitetslektor nationalekonomi
Nationalekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Bakgrund

Sedan hösten 2019 arbetar jag heltid på Högskolan Dalarna med undervisning och forskning. Före det har jag jobbat med forskning på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Utöver mitt arbete inom akademin har jag arbetat med bokföring på mindre företag, med naturbaserad turism, miljöstrategiskt arbete på Länsstyrelsen Dalarna och som sekreterare i en statlig utredning.

Forskning

Jag disputerade i miljöekonom vid Göteborgs universitet år 2001. I min forskning arbetar jag numera mer med frågor som rör utformning av politik och lagstiftning på miljöområdet. Det handlar bland annat om samhällsekonomisk analys som beslutsunderlag samt incitament och styrmedelsdesign.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är:

Beteendeekonomi, "Regulatory governance", Samhällsekonomisk analys, Externa kostnader för luftföroreningar, Förvaltning av kollektiva nyttigheter, Betalningsviljestudier

Forskningsprojekt

Publikationer