Lena Nerhagen

Personlig presentation av Lena Nerhagen

Universitetslektor nationalekonomi
Nationalekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Sedan hösten 2019 arbetar jag heltid på Högskolan Dalarna. Före det har jag jobbat med forskning på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Jag har även arbetat med bokföring, med naturbaserad turism, på Länsstyrelsen Dalarna och som sekreterare i en statlig utredning.

Bakgrund

Jag disputerade i miljöekonom vid Göteborgs universitet år 2001. I min forskning arbetar jag numera mer med frågor som rör utformning av politik och lagstiftning på miljöområdet. Det handlar bland annat om samhällsekonomisk analys som beslutsunderlag samt incitament och styrmedelsdesign.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är:

"Regulatory governance", Samhällsekonomisk analys, Externa kostnader för luftföroreningar, Förvaltning av kollektiva nyttigheter, Beteendeekonomi, Betalningsviljestudier

Forskning

Under 2024-2026 ingår jag i den forskargrupp som är knuten till den Beredskapskommission som Studieförbundet Näringslivs och Samhälle (SNS) har initierat, se https://www.sns.se/forskningsprogram/sns-beredskapskommission/.

Publikationer