Kollegiala val

Här hittar du information om kollegiala val.

Lärar- och forskarkollegiets representanter företräder ett akademiskt allmänintresse i form av god vetenskaplig kompetens och ett gott omdöme. En kollegial ledamot är alltså inte en representant för en avdelning, en befattning, en forskningsgrupp eller annan gruppering på institutionen eller på högskolan.

Kollegiala val

Lärar- och forskarkollegiets representanter i UFN och FUN

Ledamöter i UFN och FUN utses genom lärosätesövergripande kollegiala val. Ledamöternas mandatperioder är sinsemellan delvis överlappande. Val sker var tredje termin. Mandatperioden är tre år.

Lärar- och forskarkollegiets representanter i Institutionsledningsråden

UFN ansvarar för processen för att utse lärar- och forskarkollegiets representanter i institutionernas ledningsråd, IL. Dessa utses via val. Val genomförs inom varje institution. De kollegialt valda ledamöternas mandatperioder är sinsemellan delvis överlappande. Val sker var tredje termin.

Mandatperioden är tre år, med möjlighet till ett omval under sammanhållen period. Det är möjligt att återväljas efter att ha stått över en period.

UFN utser lärarrepresentanternas ersättare, i de fall då ledamöter behöver avgå före mandatperiodens slut.

Kollegial representation

Lärar- och forskarkollegiets representanter i utskott och arbetsgrupper 

UFN utser ledamöter av sina permanenta utskott, samt medlemmar i tillfälliga arbetsgrupper under UFN. Därtill föreslår UFN lärar- och forskarkollegiets representanter i arbetsgrupper vid Högskolan Dalarna tillsatta av rektor eller högskoledirektör.

UFN utser sådana representanter på basis av lärar- och forskarkollegiets nomineringar och intresseanmälningar.

Senast granskad: