Internationalisering - Ryska

Genom att bidra till bättre förståelse för vår granne i öst bidrar vi till ett bättre samhälle

Internationaliseringsarbete

Ämnet ryska deltar aktivt i Högskolan Dalarnas internationaliseringsarbete och med vår verksamhet bidrar till att främja förståelsen för Sveriges granne i öst.

Universitetsadjunkt Olga Mattsson medverkar i Akademins internationella råd och är ansvariga för internationaliseringsarbetet inom ämnet, men alla medarbetare deltar i olika internationella projekt.

Mellan 2012-2014 medverkade vi i ett EU-projekt "E-toile" inom Grundtvig program för livslångt lärande.  

Högskolan Dalarna deltar i alla stora internationella utbytesprogram och har ett omfattande utbyte med många olika universitet inom Europa (och ett antal universitet utanför Europa). 

Erasmus

Inom Erasmus utbytesprogram finns det flera samarbetsavtal med universiteten i Europa där man erbjuder kurser i ryska. Du som läser hos oss kan ansöka om Erasmusstipendium -  Studera utomlands.

Ämnet ryska har ett aktivt Erasmus+ samarbete med Moskvas statliga universitet inom frågor kring nätbaserad undervisning. 

Inom Erasmus+ samarbete med våra polska kollegor har ämnet ryska organiserat en rad online seminarier i rysk språkdidaktik för modersmålslärare under våren 2017. 

För mer information kring ämnets arbete inom Erasmus kontakta Olga Mattsson.

Internationella forskningsprojekt

Ämnet ryska medverkar aktivt i flera internationella forskningsprojekt.

Maria Engström medverkar i följande projekt:

Russian Culture in the Era of Globalisation, University of Leeds, ledare: Associate Professor Vlad Strukov

MICS – Turkey and Eurasia, A Nordic Network for Research on Migration, Identity, Communication, and Security, Swedish Research Institute in Istanbul,  ledare: Professor Birgit N. Schlyter

Visions of Eurasia, Södertörn University, ledare: Professor Mark Bassin

Internationella konferenser

Ämnet ryska organiserar regelbundet internationella konferenser och symposier:

International conference Neo-Academism and Neo-Conservatism in Contemporary Russian Art, Music and Film: 1989-2014, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities and Dalarna University, Stockholm, 7 November 2014.

International conference Contemporary Russian Utopianism: Geopolitics and Identity i samarbete med Uppsala Centrum för Rysslandstudier, Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, 19-20 september 2013, Falun, Uppsala.

Ämnets medarbetare deltar aktivt i internationella konferenser i Sverige och utomlands.

September 2015 deltar flera medarbetare i den XIII internationella kongressen "Ryska språket och rysk litteratur i världen", Granada, Spanien.

Projekt E-toile

Projektets första startmöte skedde den 18 oktober 2012, Bordeax, Frankrike, där alla partners koordinatorer deltog. Under seminariet uppmärksammades projektets mål, planerade aktiviteter samt förväntade slutresultaten. Diskussionen pågick kring partners planerade insatser, det vill säga organisation av olika seminarier och kulturaktiviteter både för pedagoger och studerande. De slutliga resultaten förväntas att vara gemensamt utvecklade designprinciper för undervisning av det ryska språket för vuxna i Europa. Dessa principer syftar på att berika undervisningsmetoder samt att stödja individens livslånga lärande genom att fokusera på följande moduler:

  1. Det ryska kulturarvet
  2. Interaktiva undervisningsmetoder (utveckling av den digitala kompetensen)
  3. Distans/online lärande
  4. Affärsryska

Verksamhet för lärare

För att kunna berika lärarens professionella kompetens inom undervisning av ryska som andra och främmande språk för vuxna studerande i Europa, flera fortbildningsseminarier med den didaktiska fokusen har redan genomförts och kommer att anordnas inom projektets ramar under 2013-2014. Under sådana seminarier två signifikanta moment lyfts fram: den didaktiska delen och den sociokulturella delen som anses bidra till en effektivare kommunikation, förståelse och samarbetsförmåga mellan partnerna. En stor vikt läggs på dagens teknikanvändning och framtida möjligheter för kommunikation och lärande.

  • Affärsryska. Metoder och erfarenheter. Finland, september, 2013.
  • Distans/online former av språkundervisning. Sverige, mars 2014.

Verksamhet för studerande

En annan del av projektets verksamhet fokuserar studerande och deras möjligheter att utveckla den kommunikativa språkkompetensen inom det ryska språket i den europeiska kontexten. För att kunna öppna sådana möjligheter anordnas separata seminarier för vuxna studerande, där pedagoger från partnerorganisationer visar på potentiella tillämpningar av metoder som motsvarar ovanför presenterade moduler (t. Ex., interaktiva undervisningsmetoder, det ryska kulturarvet och online lärandeformer). Teman och plats samt tid för sådana möten bestämdes under startseminariet i Bordeaux:

  • Det ryska kulturarvet i rysk språkundervisning, Holland, 27-30 april 2013
  • Interaktiva undervisningsmetoder, Italien, 24-27 oktober, 2013.

Studera i Ryssland

Sommarkursen i Novgorod

Våra studenter är välkomna att delta i en tre veckor lång sommarkurs i Novgorod. Kursen anordnas av Slaviska institutionen, Stockholms universitet i samarbete med Novgorods universitet. Förkunskapskrav: Ryska för nybörjare, 30 hp. För mer information kontakta Elisabeth Löfstrand, elisabeth.lofstrand@slav.su.se

 

Visbyprogrammet, Svenska Institutet

Svenska Institutet utlyser resestipendier till Ryssland genom Visbyprogrammet. Sökande ska ha minst 60 högskolepoäng (ECTS) i ämnet vid tidpunkten för stipendiets början. Stipendium kan även sökas i syfte att bedriva materialinsamling för uppsats, samt genomföra praktik vilken utgör del av eller har tydlig relevans för pågående eller nyligen avslutad utbildning.

Senast granskad: