Ämnesguide: Statsvetenskap

I denna ämnesguide hittar du relevanta databaser och källor inom ämnet statsvetenskap.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • Referensdatabas inom ekonomiområdet. Begränsat antal samtidiga användare.
 • Anthropology, economics, political science and sociology - journal articles, books, reviews
 • Sök samtidigt i databaserna: - PAIS Index (1914 -) - Policy File Index (1990 -) - Political Science Database (1985 -) - Worldwide Political Science Abstracts (1909 -)
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Databasen innehåller hundratals vetenskapliga tidskrifter inom ämnet samhällsvetenskap.
 • ProQuest databaser inom samhällsvetenskap, där ämnen som politik, sociologi, socialt arbete, antropologi, kriminologi, lingvistik och utbildning ingår.
 • Social Sciences Citation Index är en tvärvetenskaplig databas för främst tidskriftsartiklar inom det samhällsvetenskapliga området. Den är dessutom en del av Web of Science. Den går att använda för såväl ämnessökning som citeringssökning.
 • Sök samtidigt i följande databaser: - Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA) (1987 - current) - Sociological Abstracts (1952 - current) - Sociology Database (1985 - current) - Social Services Abstracts (1979 - current)
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.

Avhandlingar och studentarbeten

 • DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 svenska lärosäten och forskningsinstitutioner.
 • DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA finns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.
 • Svenska nationella bibliotekskatalogen
 • Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.

Dagspress

 • Sök efter referenser till artiklar i svenska tidningar och tidskrifter.
 • Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter, samt även från nyhetskällor från andra länder.
 • I tjänsten Svenska tidningar finns Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet fullständigt digitaliserade. Totalt innehåller tjänsten närmare 2000 olika tidnings- och tidskriftstitlar som i olika grad digitaliserats av Kungliga biblioteket. Du kan göra sökningar hemifrån, men måste av upphovsrättsskäl läsa det mesta på högskolans bibliotek i Falun. Och där på en dator i grupprummet Elverum. Rummet bokas på boka.du.se för studenter/personal. Externa användare kan boka via mejl till bibinfo@du.se eller ringa. 023-77 81 80 (vardagar 8-16).

Statistik och fakta

 • Här kan du hitta digitaliserat riksdagstryck 1521-1970. Riksdagstrycket är också sökbart i Libris.
 • Eurostat is the statistical office of the European Union.
 • I Landguiden finns information om alla världens länder, konflikter och organisationer.
 • Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.
 • Juridisk databas med lagar, rättsfall och kommentarer.
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.
 • Denna serie innehåller längre tidsserier av äldre statistik från 1700-talet och framåt inom olika ämnesområden, såsom till exempel befolkning, väderlek, lantmäteri, jordbruk och utrikeshandel.

Svenska myndigheter och EU

 • Myndighetsregistret
  SCB:s register över statliga myndigheter.
 • Sveriges regioner
  Lista med Sveriges alla regioner och länk till deras respektive webbplats.
 • Sveriges alla kommuner
  Sveriges kommuner, A-Ö.
 • Regeringens publikationer
  Här finns bland annat propositioner och förarbeten som SOU från 2000 och framåt, samt Departementsserien (Ds) från och med slutet av 1990-talet.
 • Riksdagens dokument
  Här finns bland annat lagar, lagändringar och protokoll från debatter som avhandlas i riksdagens kammare. Även betänkanden och yttranden från riksdagens olika utskott.
 • Digitaliserade SOU:er - 1922-1999
  Bläddra bland alla SOU:er som publicerades mellan 1922 till och med 1999, totalt 6129 st.
 • Europeiska unionen
  Europeiska unionens officiella webbplats. Generell information om lagstiftning och arbetet inom EU.
 • Europaparlamentet
  Europaparlamentet företräder medborgarna i EU och väljs direkt av dem.
 • Europeiska unionens råd
  Europeiska unionens råd (ministerrådet) företräder de enskilda medlemsländerna.
 • EU-kommissionen
  EU-kommissionen tillvaratar unionens intressen genom att föreslå och genomföra EU:s lagstiftning och politik.

Demokratiindex och forskningsprojekt

 • European Values Study
  European Values Study är ett storskaligt tvärnationellt forskningsprogram om grundläggande mänskliga värderingar. Här hittar du information om idéer, attityder, värderingar och åsikter hos medborgare över hela Europa.
 • World Values Survey
  World Values Survey (WVS) är ett internationellt forskningsprogram som ägnar sig åt vetenskapliga och akademiska studier av sociala, politiska, ekonomiska, religiösa och kulturella värden hos människor i världen.
 • UCDP Uppsala Conflict Data Program
  Uppsala Conflict Data Program (UCDP) är världens främsta leverantör av data om organiserat våld och det äldsta pågående datainsamlingsprojektet för inbördeskrig. 
 • EIU Democracy Index (2021)
  Via den här länken hittar du ett index sammanställt av Economist Intelligence Unit (EIU), som försöker mäta tillståndet för demokrati i 167 länder och territorier.
 • The Varieties of Democracy Research Project
  V-Dem är ett internationellt forskningssamarbete som har utvecklat en ny multidimensionell metod för att så objektivt och korrekt som möjligt mäta demokrati.
 • ElectionGuide
  ElectionGuide är en omfattande onlinekälla med verifierad valinformation från den internationella ideella International Foundation for Electoral Systems.
 • Transparency International
  En organisation som kartlägger korruption i världen. The Corruption Perceptions Index (CPI) rankar länder efter deras upplevda nivåer av korruption i den offentliga sektorn.
 • Universal Human Rights Index (UHRI)
  UHRI tillhandahåller observationer och rekommendationer från det internationella skyddssystemet för mänskliga rättigheter.
 • Human Development Reports
  Human Development Reports är ett tillvägagångssätt för att främja mänskligt välbefinnande som gett upphov till Human Development Index (HDI): ett mått på länders prestationer i global utveckling.
 • Freedom House
  Den oberoende organisationen Freedom House (FH) verkar för och kartlägger demokrati, politisk frihet och mänskliga rättigheter i världens länder.

Relaterade länkar

 • EU Library
  Europeiska unionens egen databas där du kan söka efter dokument som är publicerade av Europeiska unionen. Många dokument är tillgängliga i fulltext.
 • Svenska partiprogram och valmanifest 1897 fram till idagSamlingen Svenska partiprogram och valmanifest som bygger på tidigare forskningsprojekt.
 • SOM-institutet
  SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet regelbundet genomfört vetenskapliga frågeundersökningar bland den svenska befolkningen.
Senast granskad:
Senast granskad: