Fråga biblioteket

Har du frågor eller synpunkter kontakta oss.

Fråga biblioteket

För att kunna hantera ditt ärende behöver Högskolan Dalarna behandla personuppgifterna som du uppger i detta formulär. Uppgifterna används endast av biblioteket vid behandling av det här ärendet och raderas direkt när hanteringen är avslutad. Om du vill ta del av eller återkalla dina registrerade uppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via dataskydd@du.se. På Högskolan Dalarnas webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Senast granskad:
Senast granskad: