Personuppgifter
2 min läsning

Information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig som student och hur vi hanterar dem. Här kan du också läsa om dina rättigheter och vart du kan vända dig vid frågor.

Informationen är anpassad till dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla den 25 maj 2018.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För studenter behandlar vi personuppgifter som namn, personnummer, användar-id, kontaktuppgifter, studier, studieresultat och i vissa fall pedagogiskt stöd. I våra digitala tjänster kan även uppgifter om din användning av tjänsten och enhetsinformation om din dator eller mobiltelefon samlas in.

Rättslig grund för behandlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig utbildningen och dokumentera dina resultat i enlighet med lagkrav. Vi behandlar även dina personuppgifter när vi fattar beslut som berör dig som student, så kallad myndighetsutövning.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi hämtar personuppgifter från antagning.se, folkbokföringen och från dig.

Vilka kan ta del av personuppgifterna?

Förutom medarbetare på högskolan kan andra myndigheter i vissa fall ta del av uppgifterna. Även externa leverantörer av IT-system kan ibland ha åtkomst till dina personuppgifter. I dessa fall ska avtal säkerställa en korrekt och laglig behandling. Vid en eventuell överföring utanför EU/EES ska dessutom en adekvat skyddsnivå vara säkerställd.

Högskolan är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att personuppgifter i allmänna handlingar ska kunna lämnas ut på begäran, efter en sekretessprövning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ändamålet och så länge som krävs enligt lagar och andra föreskrifter.

Vilka är dina rättigheter?

  • Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och få tillgång till uppgifterna.
  • Du har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
  • Du kan i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, att behandlingen begränsas eller att personuppgifterna flyttas (dataportabilitet).
  • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Du kan i vissa fall även invända mot annan behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande och profilering i den mån det förekommer.
  • Du har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke.
  • Om du anser att vi bryter mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du framföra klagomål till Datainspektionen. De kan då välja att göra tillsyn hos oss.

Om du anser att du lidit skada av att vi inte uppfyllt reglerna för behandling av personuppgifter kan du begära skadestånd.

Skyddade personuppgifter

Studenters skyddade personuppgifter hanteras av högskolans Ladok-funktion enligt särskilda rutiner. Vänd dig dit vid frågor om rutinerna för detta.

Kontakta oss

Har du frågor om högskolans behandling av personuppgifter kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig

Högskolan Dalarna
Organisationsnummer: 202100-2908
Adress: 791 88 Falun
E-post: registrator@du.se
Telefon: 023-77 80 00

Dataskyddsombud

Anders Forsman
E-post: dataskydd@du.se
Telefon: 023-77 89 56

Läs mer

Läs mer om behandling av personuppgifter och dataskyddsförordningen på www.datainspektionen.se

Senast granskad: