LADOK

Studiedokumentationsystemet Ladok utgör en resurs för institutioner och förvaltning genom att tillhandahålla underlag till årsredovisning, verksamhetsberättelser och uppgifter för kontinuerlig uppföljning av studieresultat.

Ladok är ett nationellt system för dokumentation av studerandes närvaro och resultat i högskoleutbildning. Systemet ägs av 37 lärosäten tillsammans genom ett konsortium. Det betyder att alla lärosäten har ett gemensamt ansvar att utveckla och underhålla Ladok.

Ladok utgörs av två olika gränssnitt, ett för studenter och ett för myndighetspersonal. Ladok förser såväl interna som externa intressenter med uppgifter, till exempel underlag till årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Varje lärosäte ska enligt Förordning (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor föra ett lokalt register över studenterna och deras studieresultat. Rätten att erhålla registerutdrag regleras i Personuppgiftslagen (1998:204). Efter 25 maj 2018 regleras detta via dataskyddsförordningen.

Personuppgifter för antagna studenter förs över från UHR till Ladok efter antagning. För deltagare i uppdragsutbildning får vi personuppgifter från arbetsgivaren. De uppgifter om studenter som finns i registret är namn, personnummer, kontaktuppgifter, förväntat deltagande, registreringar, resultat, tillgodoräkningar och examen. Godkända resultat gallras inte enligt paragraf 7 i ovan nämda förordning.

Mer om personuppgifter

Adress i Ladok - adressändring

Logga in på Ladok för studenter och klicka dig vidare på "Mina uppgifter", där följande information finns.

Ändra folkbokföringsadress

För studenter med svenskt personnummer finns folkbokföringsadress i Ladok och den uppdateras kontinuerligt från Skatteverket. När du flyttar anmäler du ändring av folkbokföringsadress hos Skatteverket. På adressandring.se kan du ändra så att din post eftersänds. Som campusstudent ska du i de flesta fall vara folkbokförd på den ort där du studerar. 

Ange tillfällig adress

Om du tillfälligt har en annan adress, än folkbokföringsadressen, dit du vill få post från högskolan lägger du till den under Mina uppgifter på student.ladok.se. 

Studenter utan svenskt personnummer måste själva ange sin adress dit de vill ha post skickad.

Nytt namn - ändring i Ladok 

Personuppgifter i Ladok uppdateras i samband med att ändringen sker hos Skatteverket. Har inte uppdateringen genomförts i Ladok trots att ändringen gjorts hos Skatteverket, kontakta support@du.se. Sker en uppdatering i Ladok så uppdateras lärplattformen Canvas per automatik med samma uppgifter.

Ditt e-postkonto korrigeras inte på grund av ett namnbyte. 

Observera att om ett tilltalsnamn finns registrerat hos Skatteverket så används det som förnamn i Ladok. I annat fall används både förnamn och mellannamn som förnamn i Ladok. 

Rätt att begära information

Du har enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Högskolan Dalarna. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. 

Upptäcker du några fel i de registrerade uppgifterna kan du begära att uppgifterna rättas.

Skyddade personuppgifter

Högskolan omfattas som statlig myndighet av offentlighetsprincipen (riksdagen.se), vilket innebär bland annat att uppgifter om studenter vid förfrågan från utomstående kan komma att lämnas ut.

Studenter kan under vissa förutsättningar omfattas av ett sekretesskydd för sina personuppgifter i enlighet med Offentlighets- och sekretesslag (riksdagen.se).

Sekretesskyddet kan avse samtliga eller vissa personuppgifter. Med personuppgifter avses:

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer

Om du finner att du skulle kunna omfattas av sekretesskyddet måste du själv kontakta vår Ladokfunktion. Du måste vara beredd på att visa på sådana omständigheter som kan utgöra skäl för att dina personuppgifter ska skyddas från insyn till exempel ett beslut om sekretessmarkering från Skatteverket.

Senast granskad:
Senast granskad: