Bibliotekets forskarstöd

Biblioteket arbetar och bistår med stöd och råd kring frågor om forskning och vetenskaplig publicering. Det kan till exempel gälla DiVA, Open Access, bibliometri, ORCID, Högskolans policy, systematiska översikter, referenshantering och tilldelning ISBN/ISSN till rapport och avhandling.
bibliometri

DiVA

DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA återfinns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.

Mer information: DiVA

Open Access

Open Access, öppen tillgång, innebär att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga på internet. Flera viktiga forskningsfinansiärer kräver att resultaten publiceras öppet tillgängliga. Högskolan rekommenderar att du som doktorand och forskare publicerar dig Open Access. Högskolan avsätter medel för Open Access-publicering.

Biblioteket deltar i Open Access-avtal med flera förlag. Sök akademiska tidskrifter där du kan publicera dig Open Access kostnadsfritt eller med en reducerad publiceringsavgift.

Mer information: Open Access

Bibliometri 

Bibliometri är en samling kvantitativa metoder som används för analysera forskningspublikationer. Publikationsanalyser görs utifrån till exempel DiVA, Norska modellen och Web of Science. Vid Högskolan Dalarna arbetar biblioteket med bibliometri.

Mer information: Bibliometri

Publicera doktorsavhandling och licentiatuppsats

Doktorsavhandlingar publiceras i serien Dalarna Doctoral Dissertations. Licentiatuppsatser publiceras i serien Dalarna Licentiate Theses. Högskolan Dalarnas doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska registreras med fulltext i DiVA.

Tryckt version av din avhandling sammanställs i samarbete med Avhandlingsproduktion vid Uppsala universitetsbibliotek.

Elektronisk spikning är obligatorisk och ska ske senast tre veckor innan disputation. Den traditionella spikningen med hammare och spik är frivillig. Du spikar genom att registrera din avhandling i Högskolan Dalarnas DiVA.

Mer information: Publicera doktorsavhandling och licentiatuppsats

Högskolan Dalarnas rapportserier

Högskolans huvudsakliga rapportserier:

  • Arbetsrapport/Högskolan Dalarna
  • Kultur och Lärande
  • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
  • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis

Publikationen blir tilldelad vissa obligatoriska uppgifter,till exempel ISBN, ISSN och löpnummer. Det som publiceras i högskolans rapportserier ska registreras med fulltext i DiVA.

Mer information: Högskolans rapportserier

ORCID

ORCID är ett internationellt och unikt ID för forskare. Forskare vid Högskolan uppmanas att skaffa ORCID. ORCID är till för att på ett säkert vis koppla forskaren till sina vetenskapliga publikationer.

Mer information: ORCID

Policy och beslut

Högskolan Dalarna har tagit fram policy och handläggningsordningar för publicering, arkivering och Open Access. De berör dig som doktorand, forskare och anställd vid Högskolan.

Mer information: Policy och beslut

Lagen om e-plikt

Högskolan Dalarna är en myndighet och omfattas därmed av e-pliktslagen. Det innebär att vissa typer av elektroniskt material som publiceras externt ska levereras till Kungliga biblioteket. Lagen omfattar material som vänder sig till allmänheten och som publicerats från och med 2015-01-01. Högskolan eller någon anställd ska inneha upphovsrätten över materialet.

Mer information: Lagen om e-plikt

Systematiska översikter

Som doktorand eller forskare vid Högskolan Dalarna kan du få hjälp med litteratursökning för systematiska översikter.

Mer information: Systematiska översikter

Forskningsdata

Du som forskar på Högskolan Dalarna kan få hjälp med att dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra din forskningsdata.

Mer information: Forskningsdatastöd

Referenshantering

Biblioteket erbjuder support för referenshanteringsprogrammen EndNote och Zotero.

Mer information: Referenser och upphovsrätt

Forskarutbildning

Högskolan Dalarnas kurs Allmänvetenskaplig introduktionskurs, FHV0001 7,5 p innehåller ett moment om informationssökning i databaser och vetenskaplig kommunikation som biblioteket ansvarar för. Vi tar också upp open access, elektronisk publicering, bibliometri/altmetri, upphovsrätt, arkivering, lagring av forskningsdata och referenshantering.

NVivo - Analys av kvalitativa data

NVivo är en programvara som underlättar analys av kvalitativa data (qualitative data analysis – QDA). Det är ett program där du kan samla och strukturera både ditt material och dina idéer för ett projekt på ett systematiserat sätt. Programmet kan hjälpa dig att hitta olika kopplingar och samband i materialet. Högskolan Dalarna har en campuslicens för programmet som finns att ladda ner via Software Center. Biblioteket kan erbjuda en introduktion till NVivo, ifall du vill ha hjälp att komma igång.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: