Bibliotekets forskningsstöd

Biblioteket arbetar och bistår med stöd och råd kring frågor om forskning och vetenskaplig publicering. Det kan till exempel gälla DiVA, Open Access, bibliometri, ORCID, systematiska översikter, referenshantering och tilldelning ISBN/ISSN till rapport och avhandling.

bibliometri

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA återfinns forskningspublikationer och examensarbeten. Du som doktorand, forskare eller lärare vid Högskolan Dalarna ska registrera dina vetenskapliga publikationer i DiVA.

Mer information om DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet 

Open Access

Open Access, öppen tillgång, innebär att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga på internet. EU, regeringen och flera viktiga forskningsfinansiärer kräver att resultaten publiceras öppet tillgängliga. Högskolan rekommenderar att du som doktorand och forskare publicerar dig Open Access.

Mer information om Open Acess

Bibliometri

Bibliometri är en samling kvantitativa metoder som används för analysera forskningspublikationer. Publikationsanalyser görs utifrån till exempel DiVA, Norska modellen och Web of Science. Vid Högskolan Dalarna arbetar biblioteket med bibliometri.

Mer information om bibliometri

Publicera doktorsavhandling och licentiatuppsats

Doktorsavhandlingar publiceras i serien Dalarna Doctoral Dissertations. Licentiatuppsatser publiceras i serien Dalarna Licentiate Theses. Högskolan Dalarnas doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska registreras med fulltext i DiVA.

Tryckt version av din avhandling sammanställs i samarbete med Avhandlingsproduktion vid Uppsala universitetsbibliotek.

Elektronisk spikning är obligatorisk och ska ske senast tre veckor innan disputation. Den traditionella spikningen med hammare och spik är frivillig. Du spikar genom att registrera din avhandling i Högskolan Dalarnas DiVA.

Mer information om att publicera doktorsavhandling och licentiatuppsats

Högskolan Dalarnas rapportserier

Högskolans huvudsakliga rapportserier:

  • Arbetsrapport/Högskolan Dalarna
  • Kultur och Lärande
  • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
  • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis

Publikationen blir tilldelad vissa obligatoriska uppgifter, till exempel ISBN, ISSN och löpnummer. Det som publiceras i högskolans rapportserier ska registreras med fulltext i DiVA.

Mer information om högskolans rapportserier

ORCID – Open Researcher & Contributor ID

ORCID – Open Researcher & Contributor ID (ORCID) är ett internationellt och unikt ID för forskare. Forskare vid Högskolan uppmanas att skaffa ORCID. ORCID är till för att på ett säkert vis koppla forskaren till sina vetenskapliga publikationer.

Mer information om ORCID - Open Researcher & Contributor ID

Systematiska översikter

Som doktorand eller forskare vid Högskolan Dalarna kan du få hjälp med litteratursökning för systematiska översikter.

Boka systematiska litteratursökning.

För mer information kontakta biblioteket.

Forskningsdata

Du som forskar på Högskolan Dalarna kan få hjälp med att dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra din forskningsdata.

Mer information om forskningsdatastöd

Referenshantering

Biblioteket erbjuder support för referenshantering.

Mer information om referenshantering

Forskarutbildning

Kursen Allmänvetenskaplig introduktionskurs, FVV222H, på 7,5 p innehåller ett moment om informationssökning i databaser som biblioteket ansvarar för. Vi deltar även ibland på andra kurser för doktorander. 

NVivo – Analys av kvalitativa data

NVivo är en programvara som underlättar analys av kvalitativa data (qualitative data analysis – QDA). Det är ett program där du kan samla och strukturera både ditt material och dina idéer för ett projekt på ett systematiserat sätt. Programmet kan hjälpa dig att hitta olika kopplingar och samband i materialet. Högskolan Dalarna har en campuslicens för programmet som finns att ladda ner via Företagsportalen. Biblioteket kan erbjuda en introduktion till NVivo, ifall du vill ha hjälp att komma igång.

Senast granskad:
Senast granskad: