Rapportserier

Högskolan Dalarna har ett antal rapportserier som du som doktorand och forskare kan publicera dig i. Rapporterna publiceras i DiVA.

Vilka rapportserier ger högskolan ut?

Högskolan har huvudsakligen nedan rapportserier som du som doktorand och forskare kan publicera dig i:

 • Arbetsrapport/Högskolan Dalarna, ISSN 1653-9362
 • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), ISSN 2004-8882
 • Kultur och Lärande, ISSN 1403-6878
 • Praktiknära forskning med fokus på hälsa och välfärd
 • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, ISSN 1650-5581​

Mall för forskningsrapport

Högskolans mall för forskningsrapport ska användas.

 • Öppna Microsoft Word och välj ”Nytt” i menyn till vänster.
 • Tryck på rubriken ”Högskolan Dalarna” längre ned.
 • Välj mappen ”Staff” och du finner mallen för forskningsrapport. För mallen på engelska gå till mappen ”English”.

Styrdokument om rapportserier

I Högskolans styrdokument "Regler för rapportserier" (2022) finns mer information, inklusive vem som ansvarar för vad. Nedan följer en sammanfattning av styrdokumentet.

 • Rapporter som produceras i Högskolans verksamhet ska alltid publiceras inom ramen för en befintlig rapportserie.
 • Det bör inte finnas mer än en rapportserie per institution.
 • En ambition ska vara att allt som publiceras i en rapportserie i delar eller helhet även ska publiceras i refereegranskade tidskrifter.
 • Varje rapportserie vid Högskolan Dalarna ska ha utsedd ansvarig redaktör och upprättad rutin för kvalitetskontroll och godkännande av material för publicering.

Ansvar prefekt

 • Prefekt beslutar om inrättande respektive nedläggning av en rapportserie.
 • Om fler än en rapportserie ska inrättas vid en institution ska synnerliga skäl för detta finnas. Sådana skäl ska prefekt föredra inför rektors ledningsråd innan beslut fattas.
 • Prefekt utser redaktör för rapportserie.

Ansvar redaktör

 • Att material som publiceras håller hög akademisk kvalitet innehållsligt och språkligt.
 • Att materialet publiceras i av Högskolan Dalarna förutbestämd mall och grafisk profil.
 • Slutgiltigt beslut om publicering.
 • Allt material som publiceras ska vara tillgänglighetsanpassat enligt lag (2018:1937) om
  tillgänglighet till digital offentlig service.

Ansvar Biblioteket

 • Adekvat utbildning av nya redaktörer.
 • Att varje rapport får omslag, titelsida och copyrightsida.
 • Tilldelar varje rapport ISBN, löpnummer och publiceringsdatum.
 • Publicerar rapporten efter klartecken från redaktör.
 • Publicerar rapporten öppet tillgänglig/Open Access i DiVA.
 • Uppföljning av rapportserier med publiceringsfrekvens och kontinuitet.

Högskolans styrdokument - Regler för rapportserier (2022)

Sammanfattning Regler för rapportserier (2022)

Senast granskad:
Senast granskad: