Bibliotekets undervisning

Som lärare kan du boka undervisning i informationssökning för dina studenter. Biblioteket erbjuder också seminarier för personal och enskilda handledningar i informationssökning.

Studenter

Du som är lärare kan boka undervisning i informationssökning till dina studenter genom att mejla bibinfo@du.se. Undervisningen bygger på att studenterna ska utveckla sin kompetens i att på egen hand söka, värdera och använda information källkritiskt inom sitt ämnesområde.

En förutsättning för att undervisningen ska vara så relevant och givande som möjligt är att den har ett tydligt syfte kopplat till kursen som studenterna läser. Vi ser dock gärna att upplägget planeras utifrån programmet som helhet.

I ett program kan undervisningen med fördel delas upp på flera tillfällen med progression över tid, fördelade över de terminer programmet pågår. Undervisning kan även ges inom kurser som inte ingår i ett program. Planeringen av undervisning sker i dialog mellan bibliotekarie och undervisande lärare eller kursansvarig.

Exempel på innehåll:

 • Introduktion till bibliotekets tjänster
 • Diskussion kring vetenskapligt material
 • Sökningar i relevanta databaser
 • Verktyg och samtal kring källkritik
 • Referenshantering

Doktorander, forskare och lärare

Biblioteket erbjuder forskare och doktorander handledning och stöd i frågor gällande sökstrategier, databashantering och publicering.

Detta inkluderar bland annat:

 • Litteratursökning
 • Bibliometri
 • Open access
 • Systematiska översikter
 • Hantering av forskningsdata
 • Referenshantering
 • Stödprogrammvaror
 • Upphovsrätt

Seminarier för personal

Biblioteket kan anordna seminarier efter önskemål eller behov om exempelvis informationsresurser, referenshanteringsprogram eller andra tjänster. Du som är personal kan mejla önskemål och förslag till bibinfo@du.se. När ett seminarium anordnas läggs datum och tider ut på intranätet och i högskolans kalendarium.

Boka bibliotekarie

Bibliotekarierna erbjuder både studenter och personal enskild handledning i informationssökning och referenshantering genom tjänsten Boka bibliotekarie.

Senast granskad:
Senast granskad: