Ämnesguide: Omvårdnad

Här har vi samlat olika resurser du som studerar till sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller barnmorska har nytta av. En del av resurserna är fritt tillgängliga, andra är licensierade och kan bara användas av studenter och anställda vid högskolan. För att komma åt dem behöver du logga in.

Vetenskapliga artiklar

  • PubMed innehåller material inom medicin, vård, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, biomedicin med mera.
  • CINAHL är en databas inriktad på ämnen som vård, omvårdnad, sjukgymnastik, rehabilitering med mera.
  • PsycINFO är en databas där du hittar material om psykologi, beteendevetenskap och närliggande ämnen.
  • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
  • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
  • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
  • Cochrane innehåller regelbundet uppdaterade samlingar av evidensbaserade medicinska databaser samt Cochranes databas för systematiska översikter.
  • Cabells Predatory Reports är en sökbar lista över så kallade ”predatory journals”.
  • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.

Ämnesord

När du ska söka litteratur om ett ämne gäller det att hitta bra sökord. Många databaser har en lista med förutbestämda termer och begrepp - en så kallad ämnesordslista - som du kan använda dig av.

Ämnesord kan beskrivas som en form av taggar eller etiketter som sätts på artiklarna för att beskriva vad de handlar om. Finns ett ämnesord i listan som passar innehållet i artikeln taggas den med det, även om författaren/arna till artikeln använt andra synonyma eller relaterade termer i själva texten. Genom att söka med ett ämnesord får du fram alla artiklar som är taggade med det ämnesordet, och riskerar därmed inte att missa relevant material.

Ämnesordslistorna är ofta strukturerade hierarkiskt där en överordnad term har en bredare betydelse och en underordnad term har en snävare betydelse. Testa att gå uppåt och nedåt i hierarkin för att hitta de termer som passar din sökning bäst.

Varje databas har sin egen ämnesordslista och de har ofta olika namn:

I PubMed heter ämnesordlistan MeSH (Medical Subject Headings)
I Cinahl heter ämnesordslistan CINAHL Headings
I PsycINFO heter ämnesordslistan Thesaurus

Svensk MeSH

Svensk MeSH är en översättning av MeSH (Medical Subject Headings), som är den ämnesordslista som används i PubMed. Svensk MeSH görs tillgänglig via Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket och du kan söka på både engelska och svenska bland termerna. Eftersom MeSH ursprungligen är en amerikansk vokabulär saknas ibland termer för begrepp eller företeelser som är specifikt svenska. Alla definitioner finns inte översatta till svenska.

MeSH Browser NLM
Sök ämnesord/MeSH i National Library of Medicines webbläsare.
 
Ämnesord för upplevelser och bemötande
Ämnesord för olika former av upplevelser eller bemötande kan ibland var svåra att hitta. Här nedanför finns resurser med tips och förslag.

Sökord för upplevelsebegrepp
Hitta termer om upplevelser och bemötande via Svensk MeSH och Cinahl Headings. En resurs från Karolinska institutets bibliotek.

Termer för upplevelser och bemötande i olika former
En kortfattad guide över MeSH-termer från Karolinska institutets bibliotek. Termerna är generella och breda, så titta under respektive term för att få fler förslag.

Uppsatser och avhandlingar

DiVA –  Högskolan Dalarna
DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA finns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.

DiVA Portal
Den nationella ingången till DiVA där du hittar forskningspublikationer, avhandlingar och examensarbeten publicerade vid omkring 50 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Swepub
Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En stor del av materialet finns tillgängligt i fulltext.

Uppsök (Libris)
Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.

Fler resurser

Fass
Läkemedelsinformation.

Medicinsk ordbok
Medicinsk terminologi.
 
SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Kunskap och utvärdering för hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Senast granskad: