Samverkan för bästa skola (SBS)

– Forsknings- och utvecklingsstöd

List

Syftet med sidan är att ge information och samla relevant materiel för de lärosäten som deltar i stödet till förskolor och skolor inom ramen för Samverkan för bästa skola (SBS). Här får vi  ta del av information från genomförda träffar och konferenser, relevant forskning, erfarenhetsbaserat material  mm. Det är det nationella forsknings- och utvecklingsstödet (FOUS) som administrerar sidan men den bygger på att så många som möjligt delar med sig av relevant information som kan handla om allt som på något sätt berör SBS. Så sänd  allt material som du finner relevant, d.v.s. som du tror att vi har nytta av. FOUS redigerar det insända materialet som sedan blir möjligt för alla med tillgång till sidan att använda sig av.

Vårens konferenstema var Att stärka skolors förbättringskapacitet genom samverkan. Konferensen syftade till att dela och stärka vårt kunnande och praktik, men också till att problematisera det SBS-arbete vi medverkar i. Under konferensen delade vi våra erfarenheter från vårt SBSarbete, fick inspel från forskare och fick höra om Skolverkets stöd, speciellt i de inledande faserna kring arbetet med nulägesanalys och åtgärdsplan. Konferensen riktades till såväl erfarna som mindre erfarna SBSmedarbetare.

Deltagare på konferensen (länk till deltagarlista)

Anföranden under konferensen:

Samverkan för bästa skola som treårigt förbättringsstöd. Martin Rogberg, Stockholms universitet.

Svårbemästrade problem i SBS-arbetet. Martin Rogberg, Stockholms universitet.

Förbättringskapacitet som mål, medel och resultat. Jan Håkansson, Högskolan Dalarna, Niclas Rönnström, Stockholms universitet.

Processtödjarnas arbete med skolor i SBS. Sara Knöfel, Skolverket.

Samverkan i SBS-arbetet: Utmaningar och möjligheter. Lotta Lorentzon, Stockholms universitet.

Att identifiera problem i undervisning – en grund för didaktisk skolutveckling. Inger Eriksson, Stockholms & Örebro universitet.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion. (länk till panelens uppdrag) I panelen medverkade Ulf Blossing, Göteborgs universitet, Marcia Håkansson Lindqvist, Mittuniversitetet, Carl-Henrik Adolfsson, Linnéuniversitetet, Anette Forssten Seiser, Karlstad universitet, Daniel Nordholm, Uppsala universitet. Moderator var Olof Johansson, Umeå universitet.

 

Bildgalleri från dagarna:

 

Lärosätenas  seminarieserie

Vi turas om att vara värdar. Fokusområde avgörs av FOUS tillsammans med aktuellt lärosäte.

Värd: Högskolan Dalarna, SBS-ansvarig Ulf Nytell

Tid: 2 dec 2022

Plats: Digitalt

Värd:  Umeå universitet

31 augusti 2023

SBS att arbeta med huvudmannes utmaningar Umeå 31 augusti 2023

Forskning med relevans för SBS

 

Rapporter från FOUS

 

Erferenhetsbaserat material med relevans för SBS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senast granskad:
Lägga till Text & Dokument
Skicka material för publicering på denna sida till:
Senast granskad: